Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
К У Р С О В А Р А Б О Т А НА ТЕМА: „Профилактика на полово – предавани заболявания”. Методика на обучението на семейства и деца в пубертетна възраст” У в о д Сексуалността се проявява по различен начин в различните възрасти. Тя не е от голя¬мо значение за по-малките деца. Наистина момчетата ще открият, че им е приятно да пипат члена си, а момичетата - да пипат тя¬лото около влагалището и особено клитора. Но обикнобено това не е важна част от живота им. Любовта обаче винаги е важна част от живота

Категория на документа: Документи по Медицина
МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА Глава първа МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. СЪЩНОСТ НА НАУЧНИЯ МЕТОД И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ І. Определение на научен метод, научно знание и научно изследване Методологията е наука за методите на научното изследване /проучване/. Научен метод – систематична процедура /начин/ за откриване /придобиване/ на научни знания /истини/, която се опира се на емпирични /фактически, реални/ данни и доказателства за установяване истинността им. Научни знания – строга

Категория на документа: Документи по Медицина
М У С К У Л И Мускули на главата. Различаваме два вида мускули на главата; мимически и дъвкателни. - мимически мускули. Разположени са повърхностно в подкожната тъкан, предимно по лицето. Единият им край се вплита в кожата, а другият сраства с черепа. При съкращенията си те придават определена мимика на лицето. В зависимост от мястото си на разположение те се разделят на групи; мускули на черепния покрив M. occipitofrontalis (m. epicranius) - състои се от две части свързани чрез galea aponeuroti

Категория на документа: Документи по Медицина
НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА Разширение на сърцето (Dilatatio cordis) Представлява увеличаване на неговият обем извън физиологичните граници и се изменя неговата функция. Причини могат да бъдат усилената работа, микотоксикози, интоксикации, инфекциозни болести. Разширяването на сърцето бива: Миогенно – напречно разширение → усилена систола или диастола. Тоногенно – напречно и надлъжно разширяване на лява и дясна камера, или коагулуми и силно разширение. Преминава в

Категория на документа: Документи по Медицина
1.1Предмет и задачи на анатомията и физиологията Наименованието анатомия произлиза от старогръцката дума “anatemnein”, което значи разсичам, разчленявам. Анатомията изучава устройството на човешкото тяло на микроскопско и макроскопско ниво. Тя е фундаментална биологична наука, чийто обект на проучване са формите и строежът на човешкия организъм. В зависимост от целта на изучаване на структурата на тялото и с оглед задоволяване на потребностите на приложните науки, с които е свързана, анатомията

Яндекс.Метрика
92 92 100 100