Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
 1. Неотложни животоспасяващи мероприятия при полеви условия-спасителни операции-видове, характеристика. На първо място трябва да се направи оценка състоянието на пострадалия,защото не малък процент от загиналите умират преди да са достигнали до болницата поради неправилно оказана първа помощ,изобщо неоказана първа помощ,от прибързан и неправилно осъществен транспорт.Най-често срещаните местопроизшествия са пътнотранспортните произшествия,които най- често се дължат на неспазване правилата за дв

Категория на документа: Документи по Медицина
В.1.Клинична и биологична смърт: определение, критерии. Роля и място на долекарската помощ. - Kлинична смърт - обратимо състояние - периодът от време между преустановяване на сърдечната дейност и дишанетп и настъпване на мозъчна смърт - 4-6мин. - Биологична смърт - необратимо състояние - липсва сърдечна дейснот, дишане и мозъчна активност. - Клинични критерии: - липса на пулс и дишане - безсъзнание - максимално разширени , нереагиращи на светлина зеници и двустранна липса на корнеален рефлекс -

Категория на документа: Документи по Медицина
Медицински университет Варна "Проф. д-р Параскев Стоянов" Курсова работа по клинична лаборатория, биохимия и имунология на тема: Клирънс. Видове клирънсови изследвания Изготвил: Проверил: Пламена Стоянова Христова Д-р Танчева Специалност: медицинска сестра I курс Фак. № 36 009 038 Функционалното състояние на бъбреците се преценява с използването на две групи методи на изследване. С едните от тях се определя състоянието на отделните бъбречни функции- възможност за концентрация и разреждане, глом

Категория на документа: Документи по Медицина
 по социална медицина на тема Епидемиология на социалнозначимите заболявания в България. Състояние и тенденции на заболяемостта в съвременното общество. Измерване на тежестта на заболяванията-DALYs. Изготвил Проверил Весела Колева Д-р Чамова 7 група Фак. номер 3 Съдържание 3 стр. Резюме по темата 4 стр. Определение за социалнозначимки заболявания 4 стр. Критерии за социалнозначимите заболявания 4 стр. Социалнизначими заболявания в различните страни 4 стр. Социалнозначими заболявания в България

Категория на документа: Документи по Медицина
 Доц.д-р Павел Павлов изпит-един въпрос от конспукта-пидмино 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА МЕДИЦИНА Определение -Съдебната медицина е медицинска наука, която изучава и разработва медико-биологични въпроси, възникнали в работата на правораздавателните органи при разследване и съдебното разглежданена наказателните и гражданските дела. Съдебната медицина има за предмет медицинските и биологичните въпроси, които възникват в наказателния и гражданския процес и за

Яндекс.Метрика
92 92 100 100