Ветеринарно санитарна експертиза на храни от животински произход


Категория на документа: Медицина


Клостридиите се развиват в месото и продуцират ентеротоксин.Инкубацио нният период е до 24ч.с болки в колема,диария,обилни примесени с кръв и слуз фекалии,с увредено общо състояние,развива се токсиинфекциозен шок.Диагнозата се поставя чрез доказване на клостридиите в изпражнения та,повърнати материи.Инфекциозната доза е 10 на шеста на грам.Ветерина рно-санитарна преценка-у нас няма титър годността на хранителните про-дукти.В някои страни хранителните продукти с клостридии се бракуват.По ради разпространението на клостридиите в други страни тази мярка не се прилага.По правило при изолиране на Кл.перфренгенс тип А и F месото се преработва термично.У нас няма въведени норми при какъв перфрингенс-индекс хранителните продукти са негодни за консумация.
ІІ.Хранителни токсикози причинени от Кл.ботулинум-той причинява болес тта ботулизъм,протичаща с парализи.Предава се с храни и възниква при ко нсумация на консерви.Резервоар на болестта са Жв.,които поглъщат с хра-ната спори;от тях в червата се развиват вегетативни форми,отделят се с фе калиите и в околната среда отново се превръщат в спори.Спорите попадат в почвата и в плодове,зеленчуци,месо,риби.При недобро консервиране на продуктите в тях може да останат спори.При анаеробни условия тези спо-ри може да се превърнат във вегетативни форми,които се размножават и се отделя ботулинов екзотоксин.При консумация на такива продукти се разви ва ботулинова интоксикация.Заболяването не е чиста токсикоза,тъй като с консервираните храни освен екзотоксина може да се погълнат и живи боту линови клостридии,които се размножават в червата и отделят токсин.Кл.бо тулинум е Грам +анаероб.Вегетативните форми са неустойчиви във външ-ната среда,но спорите се заразват дълго.Ботулиновият токсин е най-силна-та известна отрова.Попадналият екзотоксин не се разрушава от стомашния сок,преминава през т.черва,резорбира се и се разпространява чрез кръвния ток.Атакува нервната система и се явяват парализи.Инкубационният пери-од е 8ч.до 8дни.Започва с гастроентерит-болки в корема,гадене,повръщане и следните синдроме-Офталмоплегичен-двойно виждане и широки зеници;
Парези-нарушено гълтане,афония,парези на крайниците;токсични прояви- с главоболие,световъртеж.;сърдечно-съдови изменения-с тахикардия.Хиги енна преценка-главна причина за болестта са бомбиралите консерви;суше-ните и пушените риби.За предпазване е нужна добра стерилизация на кон-сервите.Болни и смънителни за ботулизъм Жв.не се колят.Добито от таки-ва Жв.месо се бракува.Консерви с установен ботулинов токсин се браку-ват.

28.Отравяния по животните и ветеринарно-санитарна преценка на трупа и вътрешните органи след клането.
Токсичните в-ва могат да попаднат в продуктите от Жв.произход со различ ни пътища.Ендогенният начин на проникване става с фуража,водата или въ здуха.Екзогенният начин на попадане на токсични в-ва става по време на технологичната преработка или съхланението.Токсичните в-ва обикновено се поемат с фуража или водата и се абсорбират последством червата,след което в ч.дроб протича детоксикация.Отровите с кръвния ток се разнасят по цялото тяло и причиняват специфични патологични реакции.Отравяния та по Жв.обикновено имат инцидентен х-р,но може да се дължат и на голе-ми производствени причини.Такова е например масото отравяне,което бе причинено от диоксин през 1998г.когато с фураж загиваха хиляди Пт.Кла-нето на Жв.които са съмнителни за отравяне трябва да се прави внимател-но.При клнето да се обръща внимание на признаците на отравяне,които мо гат да са различни.1.Отряване с олово-протича с гастроентерит,кръвоизли-ви по епи-и ендокарда,дегенерация на ч.дроб.Има хеморагии и некрози в мозъчната кора.При хронично отравяне има омекване и пожълтяване на ЦНС и сивочерно оцветяване на чревната мукоза.При съмнение се вземат проби от вътрешните органи и месото за изследване.2.Отравяне с мед-при остри случаи се установява хеморагичен гастроентерит с улцерации.При хронично-увеличени ч.дроб и бъбреци с жълта оцветка.3.Отравяне с арсен-налице е хеморагичен гастроентерит и денеративни промени в ч.дроб,бъб-реци,сърце.При хронични случаи има мастна дегенерация на ч.дроб и бъб реци.4.Отравяне с живак-при остро отравяне е налице гастроентерит,а при хронично-увеличен ч.дроб и бъбреци с кръвоизливи.5.отравяне с ХОС-на-лице е хиперемия и оток на ч.дроб и бъбреци при остри случаи,а при хрони чни случаи трупът е изтощен с некрози в ч.дроб.6.отравяне с ФОС-при ост ро отравяне няма характерни симптоми.При отваряне на трупа според вида на препарата може да се усети специфична миризма на етер или петрол.
7.отравяне с диксони-наблюдават се едем,асцит,хидроторакс и хидропери-кард.Намалени са размерите на далак,мезентериални л.възли и тимус.За из вършване на правилна ВСЕ на Жв.погълнали токсични в-ва е нужно да се установи причината за отравянето.Нужно е добро познаване на патогенеза та и клиниката на различните видове токсикози.Най-общо отравянията мо-гат да се разделят на 3групи:І.Отравяния,при които клането се разрешава и месото и органите са годни за консумация.Тук спадат отравяния от някои фуражи,натриев хлорид,флуорни препарати,ухапвания от отровни змии,на секоми,при условие,че мястото на ухапването се отстрани,хипервитамино зи.ІІ.Отравяния при които консумацията на месо се разрешава,ако съдържа нието на токсичния агент не превишава допустимите норми.Тук спадат по вечето от токсичните в-ва-някои хлорорганични и фосфорорганични инсек тициди,тежки метали.При превишаване на нормите за съдържание в месо-то и органите,трупът и субпродуктите се бракуват.ІІІ.Отравяния,при които консумацията на месо и органи не се рацрешава,независимо от остатъчни-те количества.Тук спадат живачните препарати,арсенови съединения,фор малин,ФОС,ХОС.При хигиенната преценка да се има предвид и резулта-тът от органолептичното изследване на месото и вътрешните органи,тъй като е възможно в някои случаи да се установи неприятна миризма.По пре ценка на ветеринарния инспектор може да се направи и бактериологично изследване на месото.

29.Остатъчни количества от ветеринарномедицински препарати в хранител ните продукти от животински произход и ветеринарно-санитарна преценка
Ветеринарномедицински препарати-такива са:а) Антимикробни и противопаразитни средства
б) Хормонални препарати
Ветеринарномедицински препарати:1.Антимикробни средства-Антимикробни средства се на- ричат тези субстанции, които имат способност да подтискат развитието или да убиват микроор ганизмите.Карантинните срокове за различните лекарствени средства могат да варират от 24 до 72 h за водоразтворимите,до 5-15 дни за формите с депо-действие.Някои аминогликозиди могат да се задържат и до 30 дни във вътрешни органи.Нормалната кулинарна обработка не ги инакти вира напълно,а някои се запазват активни и след обработка при 100оС за 10-15 min. Хладилното съхранение запазва количеството им.ВРЕДЕН ЕФЕКТ-причиняват сенсибилизация на консу-матора,дисбактериози (качествено и количествено изменение на нормалната микрофлора на организма и свързана с това суперинфекция),възникване на резистентни щамове патогенни микроорганизми.При някои антибиотици може да има токсично,тератогенно и мутагенно дей ствие.Всяко лекарствено средство има максимално допустими граници на остатъчните количес тва/МДГОВ, MRL),които не бива да се надвишават.
Ако ветеринарният лекар в кланицата заподозре или има доказателства за това,че живот- ни са били подлагани на незаконно лечение или са приемали непозволени вещества и продукти трябва:а) да отложи убиването на животните, докато не се увери, че количеството на остатъците не превишава МRL;б) да разпореди животните да бъдат убити отделно от останали- те партиди животни, постъпващи в кланицата;в) да задържи трупното месо и субпродуктите и да извърши всички процедури за вземане на проби за изследванията, необходими за откриване на въпросните вещества; г) ако получените резултати са положителни, да изпрати месото и суб продуктите в екарисаж без обезщетение и компенсация за собствениците на стоката; д) да допу сне за консумация от хора само месото и вътрешните органи,в които количеството на остатъци- те не превишава МRL; е) да обяви за негодни за човешка консумация трупното месо и продукти те, в които са превишени МRL.

30.Хормони и хормоноподобни субстанции в хранителните продукти от животински произход и ветеринарно-санитарна преценка.
Хормонални препарати-те имат Терапевтично действие и Анаболен ефект.
Хормоналните препарати биват:
1. Препарати с естрогенно действие:а) Естествени естрогенни стероиди - естрадиол, естрон, естриол.б) Полусинтетични - естрадиол бензоат, естрадиол дипропионат, естрадиол валерианат и местранол.в) Синтетични - диетилстилбестрол (ДЕС), хексестрол (витестрол), диенестерол.
2. Препарати с андрогенно действие-мъжки полови хормони,които притежават и анабо- лен ефект.Препарати за перорално прилагане-метиландростендиол и метандростенолон (дианабол и неробол).Препарати за мускулно приложение - андростендиол дипропионат и фенолин (син. дураболин и нероболил).
3. Препарати с инсулиново действие. Те повишават апетита, стимулират окисляването на въглехидратите, усилват синтезата на гликогена, протеините и липидите. Синтетичен препарат е хлорпропамидът, който увеличава прираста на бичетата с 16 - 26 %.
4. Препарати с тиреоидно и антитиреоидно действие - тиурацил, метилтиурацил, пропилтиурацил, диаминобензол, бетазин и амониев хлорид.
5. Комплексни препарати - обикновено естрогени+андрогени.
Кленбутерол. Той не е анаболен препарат, а 2 адреномиметик - медиатор като ацетилхолина
Хормоналните препарати се разделят на две групи:1. Вещества, които метаболизират бързо и имат незначително орално действие. Това са естествените стероиди.2. Вещества, които не метаболизират или метаболизират бавно, със силно орално действие. Тук са нестероидните синтетични препарати (стилбени) - хексестрол и ДЕС.Те се разграждат в организма на човека бавно - за около седмица, като значение има и обратната реабсорбция от червата на отделения с жлъчката. Установено е, че стилбеновите производни в някои случаи имат канцерогенен ефект при хората.
* Според нашето законодателство употребата на препарати с възможен анаболен ефект е строго ограничена - допуска се третиране с терапевтични и зоотехнически цели на субстанции и препа рати с естрогенно, андрогенно и гестагенно действие и на бета-агонисти, с изключение на:
-Не се разрешават за употреба и не се допуска прилагане върху селскостопански животни, за каквито и да е цели и при каквито и да е обстоятелства, на субстанции с тиреостатично дейст вие стилбени,стилбенови производни,техни соли и естери,включително и когато те са регистри рани и се произвеждат като фармацевтични препарати.
* Не се допуска предоставянето на пазара и приложението при всички видове селскостопански животни с цел повишаване на работоспособността, стимулиране на растежа и продуктивността и при угояването на хормонални субстанции, бета-агонисти и говежди соматотропин, както и на продукти, съдържащи такива субстанции.
* Употребата на естествени хормони (естрадиол, тестостерон, прогестерон и техни производни), се разрешава при селскостопански животни само с терапевтични и зоотехнически цели (т.е. за синхронизиране на еструса) под контрол на ветеринарен лекар.

31.Тежки метали,пестициди и други индустиални замърсители в хранител-ните продукти от животински произход и ветеринарно-санитарна преценка
Промишлени замърсители са:а) тежки метали;б) полихлорирани бифенили (РСВ)в) диоксини
г) азбест и др.
Тежки метали
ОЛОВО - източници са промишленото производство, което замърсява околната среда, както и някои оловосъдържащи бои, кабели, тръби
Олово-характеризира се с:-ниска разтворимост и затова не се разпространява с водата, а преминава в почвата и оттам в растенията и във въздуха;-резорбира се в храносмилателния тракт около 5 до 15% и се натрупва главно в костите и зъбите, както и черния дроб и бъбреците;-действа токсично върху нервната система, бъбреците и хемопоезата.
Допустимо съдържание на Pb
Живак-източник са индустрията, селското стопанство и военните полигони
- неорганичен живак;метилиране във водните басейни - метилживак
Неорганичният живак се резорбира в около 7%,а органичният - над 90%, като се натрупва в бъбреците, мозъка, хипофизата.
Кадмий-страничен продукт при преработката на цинкови и оловно-цинкови руди,съдържа се в изкуствените фосфатни торове.Преминава в почвата и се усвоява от растенията,като(ориз,жит- ни култури)притежават способност да го концентрират.Кадмият кумулира и в някои морски жи вотни.В организма се натрупва в ч. дроб и бъбреците.Причинява увреждане на бъбречните фун кции с хипертония,поразява сърдечно-съдовата,нервната система и половите клетки.
Полихлорирани и полибромирани бифенили-Въпреки, че производството им е спряно отдав- на,тези съединения се срещат,тъй като са много стабилни в околната среда и с водата и фуража могат да попаднат в организма на продуктивните животни.Установени са интоксикации с таки- ва съединения при птици и говеда, които по признаците наподобяват тези с органохлорни пести циди.Натрупват се главно в мастната тъкан на организмите,но са установени и в мезентериални лимфни възли,ч. дроб,бъбреци,мозък.Влияят подтискащо върху репродуктивната способност,на рушават обмяната на калция,преминават плацентната бариера, преминават в яйцата на птиците,
оказват ембриотоксично, канцерогенно и имунодепресивно въздействие.
Диоксини-Те се образуват като страничен продукт при производството на хексахлорофен и на хербициди,както и при производството на много хлорорганични разтворители.Отделят се и при разграждането на ПХБ. Диоксини се образуват при горски пожари,но също при изгаряне на би- тови и индустриални отпадъци,поради което това трябва да става в специални установки.Уста-
новено е,че диоксините са едни от най-токсичните техногенни вещества.По своята остра токсич ност са пет пъти по токсични от калиев цианид.Те предизвикват редица заболявания като поява на злокачествени тумори,психически разстройства,понижение на имунитета,диабет,импотент- ност и др.-За сравнимост на вредното действие на диоксините се въвежда коефициент на токсич на еквивалентност (КТЕ) на Световната здравна организация (СЗО), който изразява количестве- но риска при попадането им в храната на животните и хората.-Максимално допустимата седми- чна доза (МДСД) за диоксини е 14 ng/kg kg телесна маса.
Полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ).По химична структура те спадат към пет основни групи:1.бензоантрацен;2.флуорантен;3.пирен;4.бензопирен;5.хризен.
Околната среда се замърсява с полициклични ароматни въглеводороди при изгарянето на твърди и течни горива при индустриалното производство;при производство на горива и масла от суров петрол, органични разтворители и газ.Трафикът на автомобили,самолети и кораби също допринася за увеличаването на концентрацията на ПАВ в атмосферата.Концентрацията във въздуха се повишава през зимата, но в някои случаи и през лятото (при горски пожари).
Чрез атмосферната циркулация и валежите ПАВ се отлагат главно във водата, в растенията и почвата.Разграждането им става сравнително бавно чрез окисляване и хидролиза.Обикновено ПАВ се установяват по няколко съединения заедно в хранителните продукти,тъй като полицик личните въглеводороди са съставки на дима от дървесина, широко използван в технологията на месните продукти.При опушването на месните продукти става транспортиране на твърдите час тици от пушека, които се намират в газовата фаза.Чрез кондензация те достигат до повърхност- та на продукта.Пречистването на дима за опушване с филтри,може да бъде начин за намаляване на съдържанието на тези вещества в него.Естествените обвивки пропускат ПАВ в по-голяма степен, отколкото изкуствените.
Пестициди-Всяка субстанция или смес от субстанции,използвана за превенция,унищожаване или контролиране на вредители включително вектори на заболявания,нежелани видове расте- ния или животни,причиняващи вреда на продукцията.Тук се включват и препарати, които се прилагат при животни за контрол спрямо насекоми, кърлежи и др. външни и вътрешни пара зити.Пестицидите се класифицират:Според предназначението и Според химичната структура
Те биват:инсектициди,нематоциди,родентициди,фунгициди,хербициди,дефолианти и др.
Най-важни за нас - тези, които попадат в хранителните продукти.
Хлорхидрокарбонови съединения (хлорорганични, ХОС)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ветеринарно санитарна експертиза на храни от животински произход 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.