Ветеринарно санитарна експертиза на храни от животински произход


Категория на документа: Медицина


1.Ветеринарно-санитарни изисквания към животните за клане.Случаи в които се забранява клането.
Клането на Жв.се извършва под контрол на ветеринарните инспектори.Има три вида клане на Жв.:1.Редовно клане-това е клане на клинично здрави Жв.-предимно млади мъжки Жв.за угояване;-промишлен брак-това са въз-растни Жв.бракувани поради старорст,трайно безплодие.2.неотложно кла-не/клане по необходимост/-това е клане разпоредено от ветеринарен лекар, поради нещастен случай и физиологични смущения в здравословното със тояние на Жв.-пра травми,фрактури;отравяния,които не водят до натрупва не на токсични и опасни за консуматора в-ва в мускулатурата или органите
при незаразни;хирургични и акушерогинекологични заболявания;промиш-лен отпад-предимно млади Жв.които в ранна възраст са прекарали респира торни или гастроинтестинални заболявания и изостават н развитието си;бо лни или съмнително болни от някои инфекциозни болести,засягащи отдел-
ни Жв./напр.бруцелоза/.3.Санитарно клане-това е принудителна мярка с
цел ликвидиране на заразени или съмнително заразени Жв.Редовното кла-не се извършва в одобрени и регистрирани от Българската агенция по безо
пасност на храните кланици.Неотложното или санитарно клане се извърш-ва:-в одобрени и регистрирани от БАБХ/бълг.агенция по безопасност на храните/ изолационни кланици;-одобрени и регистрирани от БАБХ клани-ци,след планираното за деня редовно клане;-извън кланиците на място във фермата когато транспортирането на Жв.до тях е невъзможно или състоя-нието на Жв.не позволява транспортирането му.При усложнена епизоотич на обстановка по предложение на Изпълнителния директор на БАБХ,мини стърът на земеделието и храните със заповед определя кланиците,в които да се извърши санитарно клане.Решение за санитарно клане се взема от БАБХ,като се определят кланицата н която да се извърши клането;ветери-нарно-санитарните мерки за транспорт;начините на обезвреждане и оползо творяване на труповете,органите и страничните животински продукти;ме-тодите на почистване и дезинфекция на транспортните средства и кланица та след клането.Обработката на трупа и органите става под контрол на вете ринарен лекар.На място се провежда ветеринарна експертиза и се вземат проби за лабораторни изследвания.Случаи в които се забранява клане на Жв.са:1.Бременни женски Жв.с изключение при невъзможност за износва не на плода или раждането застрашава живота на майката и плода и при не отложно или санитарно клане за ликвидиране на заразно заболяване.2.Но-вородени под 14дни с изключение на каракулски Аг.предназначени за до-бив на кожи и при неотложно или санитарно клане при ликвидиране на за разно заболяване.3.Аг.и ярета под 12кг.-от разнинните райони и под 10кг. от планинските.4.ДРД след стрижбата-трябва да изминат 15дни.5.пръчове през случния сезон.6.третирани Жв.в карентни срокове:-ваксинирани про-тив бяс,устрел,антракс до 2седчици при липса на ваксинална реакция.-се-румпродуценти,третирани с живи микроорганизми-до 3седм.;убити микро организми-до 1седм.и серумирани до 3дни.При заване на АБ и противопа разитни средства се спазват сроковете дадени от производителя.7.Жв.бол ни или съмнително болни от антракс,бяс,сап,устрел,злокачествен оток,бо тулизъм,чума по Гв.,туларемия,инфлуенца и салмонелоза по Пт.8.Жв.в със тояние на агония.9.мъртви Жв.независимо от причината за смъртта.
2.Месопреглед и подпечатване/здравна маркировка/ на месо от ДРД.Ветери нарно-санитарни и хигиенни изисквания
При ДРД-промените в кръвта при антракс не са характерни,тъй като при Ов.и Кв.болестта протича в свръхостра форма.Оглед на главата се прави след отделяне на кожата.Оглеждат се гърлото,устата,езика,ретрофарингеа лните л.възли,като разрези се правят при съмнителни случаи.По преценка на инспектора главата се разсича и се оглежсат синусите и носните кухини
Гледа се за наличие на цистицерки.Ливерът се преглежда като се прави ог-лед и палпация на б.дробове,трахея,хранопровод,медиастинални и б.дроб-ни л.възли.Сърцето се оглежда и при нужда се прави разрез.Оглеждат се ч. дроб и порталните л.възли и се прави разрез на висцералната повърхност на ч.дроб.Изследват се далак-г лемината и цвета-търсят се паразити;бъбре ците се освобождават от тлъстинната капсула се прави разрез.Половите ор гани се изследват с оглед и се прави палпация на матката;на вимето се прави оглед и при нужда разрез за едно с прилежащите му л.възли,когато е предназначено за консумация от хора.Преглед на трупа-започва с оглед на плеврта,гръдната кухина,перитонеума и коремната кухина-търсят се сраст- вания и промени в цвета;наличие на абцеси,кръвоизливи.При нужда се из- следват л.възли на трупа:В предната част на трупа се намират следните л. възли:Цервикалис суперфициалис-голям л.в.намиращ се над раменната ста ва и Аксиларис профунда-намира се каудално на рам.става.В задната част на трупа се намират:Поплитеус-голям е 5см.намира се на задния крайник между мускули бицепс феморис и семитендинеус;Ингвиналис суперфициа лис-над скротума при мъжките Жв;Субилиакус-намира се в колянната ям- ка и Ингвиналис профунда-намира се над входа на бедрения канал.При млади Жв се прави оглед на пъпа и ставите.
След обработката на трупа месото годно за консумация се маркира чрез по дпечатване под контрола на вет.лекар.Месото за вътрешния пазар се марки ра с:1.кръгъл печат с диаметър 3,6см.и височина на буквите и цифрите-1,5 см. и означението ВК/ветеринарен контрол/;името на населеното място и номера на вет.инспектор извършил прегледа.Месото се подпечатва с дата на производство,вид,категория и възраст на закланото Жв.Месото се подпе чатва с безвредно мастило със син цвят при овце,овни,Аг.шилета и с чер-вен цвят при Кз.ярета.Нестандартното месо се подпечатва с правоъгълен печат с означение "Нестандартно"с височина на буквите 1,5см.Условно го-дно месо се подпечатва с печат с триъгълна форма с основа 2,5см.и височи на 3см.с черчено мастило и означение "за ветеринарно санитарна обработ-ка"-това месо не може да се продава необезвредено.При ВСЕ се подпечат-ват всяка четвъртина на трупа,а при рязане на късове се подпечатва всеки къс.Св.и Гв.ч.дроб се подпечатват с нагорещен железен печат.Месото пред назначено за износ се маркира с елипсовиден печат с размери 6,5 на 4,5см.
съдържащ инициалите BG в горната част и експортния номер на предприя-тието одобрено от НВМС.Маркировката съдържа и знака на вет.лекар извъ ршил месопрегледа.
3.Месопреглед и подпечатване/здравна маркировка/на месо от ЕРД.
Ветеринарно-санитарни и хигиени изисквания.
ВС-инспекция започва с преглед на кръвта,която може да даде данни за ня кои остри болести.І.Преглед на главата:Започва с външен оглед-гледа се за наранявания,абцеси,тумори.Оглеждат се очите-блясък на роговицата,нали-чие на изтечения от носа,устата,очите;лигавицата на устната кухина,езика, твърдо и меко небце,о прш нужда се прави надлъжен разрез на езика.Огле-ждат се сливиците са абцеси,ТВС-изменения и се махат.Оглеждате се след ните л.възли в обл.на главата:Мандибуларен/L.mandibularis/-намират се ме диално на долната челюст,продълговати са с размер 2-4,5см.;Паротиден/L.
рarotideus-намира се под паротидната жлеза,под долночелюстната става с 2-2,5см.,за да се види жлезата трябва да се разреже;Ретрофарингеален-ме-диален/L.retropharingicus/-намира се дорзално на фарингса с дължина 6см., достъпен е откъм устната кухина с разрез на мекото небце;Ретрофарингеа лен-латерален/L.retropharingicus lateralis/-намира се по задния ръб на паро-тидната жлеза.ІІ.Преглед ва ливера-Хранопроводът се разразява по дължи на,трахеята също до главните бронхи и се гледа за аспирация на кръв и ТВС-язви.Б.дробове се оглеждат за промени в цвета,засраствания на плев рата;прави се палпация на паренхима и се търсят паразитни мехури,абцеси ТВС-изменения.Прави се напречен разрез между средна и долна трета,ако се пращат за консумация от хора.Изследват се следните гр.л.възли:медиас тинални-теса 3пакета и се намират в медиастинума-биват краниални,меди ални и каудални.Белодробните л.възли са:бронхиалис синистра-намират се отляво на трахеалната бифуркация;бронхиалис декстра-в дясно на бифурка цията;бронхиалис дорзалис-намират се по-нагоре от бифуркацията и трахе обронхиални-намира се вдясно пред епартерния бронх.Сърцето и перикар-да се оглеждат за сраствания.Сърцето се реже по дължина по хода на голя мата извивика като се отварят каверите,предсърдията и междукамерната преграда.Изследва се миокарда за промени в цвета и консистенцията,гледа се за наличиена кръв и верукозни изменения.Диафрагмата се изследва за сраствания и паразити.Ч.дроб се изследва са промени в цвета и консистен цията и се палпира и след това се прави разрез по висцералната повърхност
Прави се оглед на стомаха и червата-изследват се за паразити и ТВС-изме-нения;изследват се мезентериума и мезентериалните л.възли,като попреце-нка на ветеринарния инспектор може да се разрежат.Изследват се далак-го лемината и цвета-търсят се паразити;бъбреците се освобождават от тлъсти нната капсула се прави разрез.Половите органи се изследват с оглед и се прави палпация на матката;на вимето се прави оглед и при нужда разрез за едно с прилежащите му л.възли.ІІІ.Преглед на трупа-започва с оглед на пле врта,гръдната кухина,перитонеума и коремната кухина-търсят се сраства-ния и промени в цвета;наличие на абцеси,кръвоизливи.При нужда се изсле дват л.възли на трупа:В предната част на трупа се намират следните л.въз-ли:Цервикалис суперфициалис-голям л.в.намиращ се над раменната става и Аксиларис профунда-намира се каудално на рам.става.В задната част на трупа се намират:Поплитеус-голям е 5см.намира се на задния крайник меж ду мускули бицепс феморис и семитендинеус;Ингвиналис суперфициалис-над скротума при мъжките Жв;Субилиакус-намира се в колянната ямка и Ингвиналис профунда-намира се над входа на бедрения канал.При Гв.под 6седм.месопрегледа се прави по същия начин с разликата,че ч.дроб,бъбре-ци и прилежащите л.възли се разрязват по преценка на лекар;прави се ог-лед на пъпа и ставите,които по преценка се отварят.
След обработката на трупа месото годно за консумация се маркира чрез по дпечатване под контрола на вет.лекар.Месото за вътрешния пазар се марки ра с:1.кръгъл печат с диаметър 3,6см.и височина на буквите и цифрите-1,5 см. и означението ВК/ветеринарен контрол/;името на населеното място и номера на вет.инспектор извършил прегледа.Месото се подпечатва с дата на производство,вид,категория и възраст на закланото Жв.Месото се подпе чатва с бездредно мастило със син цвят при Бц.Кв.волове и Тл. с червен цвят при Бивол,биволица и малачета.Нестандартното месо се подпечатва с правоъгълен печат с означение "Нестандартно"с височина на буквите 1,5 см.Условно годно месо се подпечатва с печат с триъгълна форма с основа 2,5см.и височи на 3см.с черчено мастило и означение "за ветеринарно сани тарна обработка"-това месо не може да се продава необезвредено.При ВСЕ се подпечатват всяка четвъртина на трупа,а при рязане на късове се подпе- чатва всеки къс.Св.и Гв.ч.дроб се подпечатват с нагорещет железен печат. Месото пред назначено за износ се маркира с елипсовиден печат с размери 6,5 на 4,5см.съдържащ инициалите BG в горната част и експортния номер на предприятието одобрено от НВМС.Маркировката съдържа и знака на вет.лекар извършил месопрегледа.

4.Месопреглед и подпечатване/здравна маркировка/ на месо от свине.
Ветеритарно-хигиенни изисквания.
При преглад на кръвта им не се откриват характерните за антракс измене ния.Прави се оглед на главата,гърлото,езика,устата и глътката.Обръща се вничание на л.възли-мандибуларен,ретрофарингеален и допълнителния въ зел на долната челюст/мандибуларис акцесориус/,намиращ се на вентрална та шийна обл.При антраксна ангина те показват хеморагично-некротичен лимфаденит.Преглед на ливера и др.органи се прави като при ЕРД.
Преглед ва ливера-Хранопроводът се разразява по дължи на,трахеята също до главните бронхи и се гледа за аспирация на кръв и ТВС-язви.Б.дробове се оглеждат за промени в цвета,за сраствания на плеврата;прави се палпа- ция на паренхима и се търсят паразитни мехури,абцеси ТВС-изменения.
Прави се напречен разрез между средна и долна трета,ако се пращат за кон сумация от хора.Изследват се следните гр.л.възли:медиастинални-те са 3па кета и се намират в медиастинума-биват краниални,медиални и каудални. Белодробните л.възли са:бронхиалис синистра-намират се отляво на трахеа лната бифуркация;бронхиалис декстра-в дясно на бифуркацията;бронхиа- лис дорзалис-намират се по-нагоре от бифуркацията и трахе обронхиални-намира се вдясно пред епартерния бронх.Сърцето и перикарда се оглеждат за сраствания.Сърцето се реже по дължина по хода на голя мата извивика като се отварят каверите,предсърдията и междукамерната преграда.Изслед два се миокарда за промени в цвета и консистенцията,гледа се за наличие на кръв и верукозни изменения.Диафрагмата се изследва за сраствания и паразити.Ч.дроб се изследва са промени в цвета и консистен цията и се пал пира и след това се прави разрез по висцералната повърхност.Прави се ог- лед на стомаха и червата-изследват се за паразити и ТВС-изменения;изслед
ват се задължително мезентериума и мезентериалните л.възли,оглеждат се палпират се и се разрязват.Изследват се далак-големината и цвета-търсят се паразити;бъбреците се освобождават от тлъсти нната капсула се прави разрез.Половите органи се изследват с оглед и се прави палпация на матка та;на вимето се прави оглед и при нужда разрез за едно с прилежащите му л.възли.Трупът се преглежда като се гледат технологичните разрези на мус кулите и при нужда се нанасят нови за изследване на цистицеркоза по Св.
Изследват се бедрена,междуребрена мускулатура,на сърцето,езика и по пре ценка на коремната стена,и поясните мускули.При Св.задколенният л.въ-зел е двоен-повърхностен и сълбок.Труповете на Св.се оглеждат за призна-ци класиче ска чума-кръвоизливи в мезентелиарните л.възли,бъбреци,да-лак,пикочен мехур,а в червата се гледа за наличие на бутони и кръвоизли-ви.От всеки труп задължително се взема проба от диафрагмата за изследва не за трихинелоза.
5.Неотложно и санитарно клане.Изпращане на материал за микробиологич но изследване.методи за обезвреждане на условно годно месо
В някои случае се налага клане по спешност.Неотложно клане се налага при нещастен случай и сериозни физиологични смущения в здравето на Жв.То става под контрол на ветеринарен лекар и извън кланицата,ако се прецени,че транспортирането му дотам може да причини на Жв.допълни тебни страдания.Причината за клане е инцидент със здраво Жв.Такива са:
Тежки травми като счепвания на крайници,тимпания,трудно раждане;Жв. приели токсични в-ва,при които клането и консумацията на месо е разре-шена.Преди това клане се прави предкланичен преглед на Жв.Трупът тряб ва правилно да се обезкръви и транспортира бързо до кланицата.На място може да се махнат само стомаха и червата под контрол на ветеринарен ле кар,като вътрешностите остават в трупа.Ако от клането до пристигането на трупа в кланица има повече от 2ч.трупът се охлажда.Ветеринарният лекар попълва ветеринарно свидетелство,в което се описва резултата от предкла ничния преглед,причината за клането,дата и час на клането.Отделно собст веникът на Жв.попълва декларация в която се описва идентификацията на Жв.,собствеността,с какви фуражи е хранено и с какви препарати е лекува но.След пристигане на трупа на Жв.в кланицата ветеринарен инспектор прави следкланичен преглед на трупа и вътрешните органи и се назначават допълнителни изследвания-бактериологично,химично и за остатъчни коли чества ветеринарно-медицински препарати.Маркирането на месото на Жв. претърпели неотложно клане става с печат с триъгълна форма с размер 3,5 см.с надпис "неотложно клане".Такова месо се реализира само в дадената страна.Жв.болни или съмнително болни от заразни болести,при които кла нето е разрешено подлежата на санитарно клане.Начинът на клането,нуж-ната документация са специфични според заболяването.
След обработката на трупа месото годно за консумация се маркира чрез по дпечатване под контрола на вет.лекар.Месото за вътрешния пазар се марки ра с:1.кръгъл печат с диаметър 3,6см.и височина на буквите и цифрите-1,5 см. и означението ВК/ветеринарен контрол/;името на населеното място и номера на вет.инспектор извършил прегледа.Месото се подпечатва с дата на производство,вид,категория и възраст на закланото Жв.Месото се подпе чатва с безвредно мастило със син цвят при Св.Нестандартното месо се по- дпечатва с правоъгълен печат с означение "Нестандартно"с височина на бу квите 1,5см.Условно годно месо се подпечатва с печат с триъгълна форма с основа 2,5см.и височи на 3см.с черчено мастило и означение "за ветеринар но санитарна обработка"-това месо не може да се продава необезвредено. При ВСЕ се подпечатват всяка четвъртина на трупа,а при рязане на късове се подпечатва всеки къс.Св.и Гв.ч.дроб се подпечатват с нагорещен желе- зен печат.Месото пред назначено за износ се маркира с елипсовиден печат с размери 6,5 на 4,5см.,съдържащ инициалите BG в горната част и експорт- ния номер на предприятието одобрено от НВМС.Маркировката съдържа и знака на вет.лекар извъ ршил месопрегледа.

6.Бяс-и ветеринарно-санитарна преценка на трупа и вътрешни органи на болни и съмнително болни животни.
Бесът е остра инфекциозна болест по диви,домашни Жв.и Чв.почти винаги завършва със смърт.Резервоар и разпространител са месоядните.Причиня-ва се от рабдовирус,който се локализира в главния и гръбначния мозък.От крива се и в слюнката,слюнчените жлези,кръвта и рядко в млякото.В мозъ чната тъкан се откриват специфичните целуларни включения-телца на Нег ри-с кръгла,триъгълна и овална форма.Жв.за клане боледуват при всички случаи след ухапване от бесни Жв./Кч.лисици/.Най-опасни са ухапванията по устните,носа и муцуната,тъй като вирусът има афинитет към нервната система и от мястото на ухапване се насочва по нервите към ЦНС.Инкуба ционният период е 2-6седм.до 6мес.При оглед на трупа не се установяват характерни промени.Стомахът е пълен с малко храна или е празен.Проме ните в нервната тъкан изискват специално изследване.
Хигиенна преценка-преценката е лесна когато признаците се предшестват от ухапване от бясно Кч.Въпреки,че бесът не се предава алиментарно Жв. болни от бяс не се колят.Бракуват се целия труп и вътрешни органи.Има 2 преценки в световен мащаб:1.Комитетът от експерти на СЗО постановява, че месото може да се консумира 1седм.след като Жв.е било ухапано или 6 мес.по-късно.Трупът на болно Жв.е опасно повече за хората,които го колят отколкото за тези които го консумират.2.Комисията по Кодекс Алиментари ус препоръчва бракуване на труп и вътрешни органи на Жв.,с изключение на Жв.които са ухапани 48ч.преди клането,като в този случай се отстраня-ва зоната на ухапване и се вземат мерки са предпазване от заразяване на за етите в производството.
7.Тетанус и паратуберкулоза и ветеринарно-санитарна преценка на трупа и вътрешните органи.
І.Тетанусът е остра ранева инфекция по домашни Жв.и Чв.,протичаща с по вишена чувствителност при допир и гърчове на мускулатурата.Причинява се от Клостридиум тетани,разпространен в почвата и дебелите черва на здрави Жв.и хора.Засяга еднокопитни,ДПЖ,ЕПЖ,рядко Св.Спорите на при чинителя,проникват в дълбоки рани при кастрация,трудно раждане.Те са устойчиви във външната среда и се загиват от стомашния сок.Инкубацион-ният период е 4-14дни.Установяване на заболяването-първите симптоми са повишена възбуда на Жв.ускорени пулс и дишане,тетанични гърчове на му скулатурата.При коне с тризмус и вцепеняване на крайниците.Температура та e нормална,но след смъртта може да стигне до 43гр.При месопрегледа не се откриват промени във вътрешните органи.Често се установява недос татъчно обезкръвяване на трупа.Хигиенна преценка-Чв.не може да се зара зи при консумация на месо от Жв.болни от тетанус,но трупът и вътрешни-те органи се бракуват,поради дегенеративни промени с месото и недостатъ чно обезкръвяване на трупа.
ІІ.Паратуберкулоза-това е хронично инфекциозно заболяване по Гв.Ов.Кз. протича с непрекъсната диария и изтощение на Жв.Не се предава на Чв.
Причинява се от микобактериум паратуберкулозис.Заразяването става при прием на храна,замърсена с фекалии от болни Жв.Роля за предаването на болестта имат Жв."бацилоносители".Установяване на заболяването-пръв клиничен признак е оток в субмаксиларното пространство.Развиват се мас тити и намалява млекоотделянето.Следват силна диария с воднисти изпра жнения при запазен апетит.При месопрегледа се установява кахексия;тру-път е хидремия и отоци в подкожната съединителна тъкан.В тънките и де-белите черва мукозата е удебелена,оточна,увеличена 5пъти с гънки прили чащи на кората на главния мозък.Мезентериалните л.възли са оточни и уве личени.При Ов.паратуберкулозата е съчетана с паразитни чревни заболява ния и стените на червата са удебелени.Хигиенна преценка-трупът и всички вътрешни органи се бракуват при наличие на кахексия.При Жв.с добра ох-раненост и при наличие на промени в червата и оток в междучелюстното пространство трупът се пуска за консумация без ограничение,а вътрешни те органи се бракуват.При труп в нормална охраненост и наличие на пови шена влажност на месото труповете остават 48ч.в хладилник и след това се прави нова преценка на месото.При изчезване на признаците месото се пус ка без ограничение,а в противен случай се бракува.

8.Левкоза-ветеринарно-санитарна преценка на трупа и вътрешните органи.
Това е злокачествено заболяване на лимфоретикулярната система.Среща се като спорадична форма-по-рядко при Гв.до 3г.възраст и ензоотична-по-чес та при възрастни Гв.Среща по-рядко при Ов.и Св.Причинява се от ретрови-рус.Предава се чрез заразена кръв/при манипулации/;от майката на телото и чрез коластрата и млякото.Преди клането се установява затруднено диша не,диария поради инфилтриране на сирищника с неопластични клетки.При натиск туморните образувания върху гръбначния мозък се развиват парали зи на задните крайници.При напреднал стадий на болестта Жв.са с кахек-сия и бледи мукози.След клането се устнавовяват увеличени л.възли с гли-ноподобна консистенция и сиво-червен цвят,а в периферията се виждат жъ лти ограничени зони на некроза.Далакът е увеличен,кръвта бледа и воднис та.Д.Д.се прави с увеличен далак при сепсис;лимфаденит.
Хигиена и преценка:Трупове и вътрешни органи на Жв.с туморни промени в повече от 1орган и тези с кахексия се бракуват.При промени в един орган
/л.възел/вътрешните органи се бракуват,а месото се пуска след термична обработка.При Жв.с +серологично изследване,но без патоанатомични про мени трупът е годен след термична обработка.Във ферми,в които са устано вени +Жв.при лабораторно изследване за болестта трябва да:1.Жв.и техни-те приплоди се предоставят за клане 30дни след получаване на резултатите от серологичното изследване.2.гледан изолирано приплодите от майките.
3.дават на Тм.мляко от крави отрицателни за болестта или млякото се обез врежда термично.
9.Туларемия,ку-треска,лептоспироза и ветеринарно-санитарна преценка на трупа и вътрешните органи.
І.Туларемия-това е инфекциозна болест протичаща остро с признаци на хе морагична септицемия и хронично с абцеси на далака и ч.дроб.Причинява се от Франсиела туларенсис.От Жв.за клане най-възприемчиви са Ов.,по-ря дко Св.Гв.Кз.Заразяването става трансмисивно чрез кърлежи.Чв.се заразя-ва при контакт със заразени Жв.,алиментарно от заразени продукти,аероге нно чрез прах от кожи.При Чв.болестта протича в следните форми:бубонна със засягане на новърхностните л.възли;при очно-бубонната се засягат очи те до слепота;ангинозно-бубонна със засягане на тонзилите и фарингса;аб-доминална и б.дробна форма.1.Установяване на заболяването-протича без-симптомно или с треска,кашлица и загуба на тегло.При Ов.боледуват по-младите с треска и увеличени л.възли.При месопрегледа се установява уве личен далак с некротични огнища.Л.възли са увеличени с кръвоизливи.При хронични случаи трупът е кахектичен,л.възли са с абцеси.2.Хигиенна пре-ценка-Тъй като туларемията е опасна за Чв.клане на болни и съмнителни Жв.не се допуска.Ако болестта се установи при клането то се спира и тру-път,всички органи,кожата и кръвта се бракуват.Всички трупове,които са били в контакт със заразения се подлагат на термична обработка.Персона-лът от кланиците участвал в клането се третира профилактично в болница.
ІІ.Ку-треска-от нея боледуват Гв.Ов.Кз.Пт.Кч.магаре.При Чв.протича с тре ска и атипична пневмония.Причинява се от Коксиела бурнети.Жв.се заразя ват от кърлежи.От Ку-треска боледуват фермери,работещи в лаборатории, животновъди,които се заразяват през лигавиците и кожата от допир с пера, кожа и при консумация на сурови Жв.продукти.При Чв.инкубационният пе риод на болестта е 19дни.Протича с треска,болки в мускулите,очите,кащли ца,храчки.Установяване на болестта:Признаците преди клането на Жв.са нетипични д температура,загуба на апетит,изтечения от очите.При месопре гледа измененията са нетипични д пневмонични огнища,увеличени далак и л.възли.Хигиенна преценка-При липса на патоанатомични промени трупът и вътрешните органи се обработват термично,вътрешни органи с измене-ния се бракуват.При Жв.с кахексия месото и вътрешните органи се браку-ват.Кожите се дезинфекцират.Работниците,които колят болни или съмните лно болни Жв.да работят с презпазно облекло и след това помещенията да се дезинфекцират.
ІІІ.Лептоспироза-Причинява се от Лептоспира интероганс,най-често при тресопасните е Л.помона,като протича с иктер,септицемия,анемия и нефри ти при Гв.Св.Ов.Кз.Най-често се среща при дивите гризачи и Жв.се заразя ват с храна и вода,замърсени с урина от болни Жв.Чв.се заразява от замър-сена вода и вода и рядко при консумация на месо и болестта протича с трес ка,отпадналост,увеличен ч.дроб,иктер и бъбречна недостатъчност.Устано-вяване на болестта-при острата и подостра форма основен признак е треска до 41гр.липса на апетит,отслабване;лактиращи Жв.намаляват и спират мле конадоя.Млякото е жълто с кръв.Тежката форма протича с иктер и анемия.
При месопрегледа се вижда жълта оцветка на серозите и лигавиците.Ч. дроб е увеличен с признаци на дегенерация;бъбреците са тъмночервени със сивобели огнища под повърхността.Хигиенна преценка-При остра и септи-чна форма трупът и всички вътрешни органи се бракуват.При леки случаи без изменения в мускулите месото се обезврежда с топлинна обработка,а вътрешните органи се бракуват.При жълто оцветяване на серозите и подко жната съединителна тъкан се оставят 24ч.в хладилник и при изчезване на оцветяването се обработват при висока температура,а при цапазването му се обезврежда.Да се има впредвид възможно заразяване на работещи в кла ниците хора.
10.Антракс-ветеринарно-санитарна преценка и мерки при констатирането му при клането на животни.
Клетъчна морфология:Gr+,неподвижна,аеробна пръчица,образуваща спори и капсу ли.
Клиника:При ДРД - свръхостро протича и без клиника.При ЕРД - септицемия/увели чен далак,тъмна несъсирваща се кръв).При СВ - гърлена форма (атипична)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ветеринарно санитарна експертиза на храни от животински произход 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.