Употребата на алкохол сред младото поколение на България


Категория на документа: Медицина
Изготвил: Димитър Лазаров Проверил:Гл.ас.д-р Г.Петрунов
Факултетен номер- 13111091
Икономика и бизнес, Поток 103, Група 1020

I.Тема:

Употребата на алкохол сред младото поколение на България
II.Обосновка:

Проблемът с ранната и рискова употреба на алкохол от юношите е изключително сериозен в България. Естествено е той да стане обект на обществена тревога, приоритетна държавна грижа и ефективна целева политика. Изследването ще помогне да се разбере отношението на младите към употребата на алкохол. Резултатите от проучването могат да спомогнат за обединяването на усилията на училището, родителската общност, правителствените и неправителствените организации за определянето на превантивни мерки и за създаването на безопасна среда за живот за младите български граждани.
III.Обект:

Обект на настоящия проект е младото поколение, употребяващо алкохол.
IV.Предмет:

Предмет на нашето изследване са българските граждани на възраст от 18 до 25 години.
V.Цел:

Целите, които си поставяме с изследването, са да се открият причините за употребата на алкохол от младежите в България и каква е степента им на информираност относно последиците, ноито той нанася върху развиващия се в годините на пубертета детски организъм .
VI.Задачи:
1.Да се проучи до каква степен младите хора в България са запознати с вредните реакции от употребата на алкохол.
2.Да се проучи на каква възраст българските граждани започват да употребяват алкохол.
3.Да се установят причините за употребата на алкохол сред юношите.
4.Да се анализира до каква степен алкохолът влияе върху трудоспособността на младите.
5.Да се открие ролята на родителите за развиването на алкохолна зависимост от техните деца.
VII.Хипотези:
1.Децата израстнали в семейства
2.Няма достатъчна информираност сред младите за ефектите, които има алкохолът над тяхното физическо и психическо здраве.
3.Броят на момичетата употребяващи алкохол е сходен с броя на момчетата.
4.Лошият родителски пример е основната причина за възникване на положително отношение от страна на юношите спрямо алкохола.

VIII.Теоретичен модел:
Първо равнище
Основно понятие
Второ равнище
Понятийни индикатори
Трето равнище
Понятийни индикатори
Четвърто равнище
Емпирични индикатори
Употребата на алкохол сред младото поколение на България
Фактори, които оказват влияние върху избора на младите да започнат употребата на алкохол
Демографски фактори
o Възраст
o Пол
o Расов/етнически произход
o Доход
o Семейство
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Употребата на алкохол сред младото поколение на България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.