Участие на МС в провеждането на преглед на дете в ДКЦ


Категория на документа: Медицина


Курсова работа
на тема

"Участие на медицинската сестра при преглед на дете в Диагностично- Консултативен Център"

Изготвил: Виктория Златева Стоянова Проверил: м.с.Ст.Янчева
ІV курс специалност: МС към
МУ "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна

Детето, или периодът ,на несъзнателно и съзнателно себеосъзнаване на един индивид,през който се оформя неговата личност, е периодът на детството от 0 до 18 год.възраст.
Детето разглеждаме като пациент, но като здраво и болно. Пациентът- дете е обект на медицински грижи, по-често като здраво, отколкото като болно.
В съответните периоди на детството се отразяват различен брой профилактични прегледи годишно, следователно както следва- в кърмаческа възраст 10-12 прегледа,а в училищна възраст( 6-14г.) по 2 профилактични прегледа годишно.Независимо дали е здраво или болно, когато детето се преглежда, трябва да се спазват всички принципи на прегледа, с цел опазване здравето на подрастващите деца.

І. Особености на прегледа при деца.
Първата и от особена важност част е снемане на анамнезата. Тя запознава лекаря със субективните оплаквания( ако има такива) на детето и неговия родител/ настойник. При деца до 6 год.възраст анамнезата се снема от родителя/ настойника, като детето може да допълва и пояснява. Казаното от детето не бива да се взема под сериозно внимание, както и не бива да се неглижира. Над 12г. възраст основната част от оплакванията се съобщават от самото дете. Ако има родител с него, той допълва. Хубаво е родителите да присъстват на прегледа с децата до 14год.възраст. Пита се за минали заболявания - варицела, морбили, ЗД и др.
Втората част е обективното изследване от страна на анатомо-физиологията. Детето се съпротивлява от 1 до 3 г.в. - синдром на бялата престилка. Обективното изследване се прави от лекар педиатъркато включва: визуално детето отговаря ли на възрастта си; оглед на кожа и видимите лигавици- бледорозови(норма); дихателна система- наличие на хрипове, спазми; сърдечно- съдова система - аускултация на сърце, сърд.шумове, характеристика на пулс; храносмилателна система- палпация на черен дроб; оглед на крайниците.
ІI Особености на диагностичния процес - рутинни параклинични изследвания. Избягват се апаратните изследвания, с цел щадене на детето от психотравматизъм. Ако състоянието на детето изисква извършването на апаратни изследвания, то те се правят само след взето информирано съгласие на родител/ настойник, като последното включва разясняване на ползите и необходимостта от съответното изследване и евентуалния риск от него, ако има такъв.
Изследвания, при които е необходимо детето да е спокойно и да не се движи ( напр.рентгеново изсл-е) се прави премедикация с цел максимално коректен резултат.
III Здравото дете като пациент - Медицинското наблюдение започва още от раждането от педиатъра. В ранния неонатален период се следи състоянието на новороденото и неговите адаптационни способности. Наблюдава се през периоди от 1-2- седмици. При кърмачета всеки месец се сваля медицински статус, след 3 месечна възр.- на 6 месеца. Графикът може да зачести, например ако детето има медико-социални проблеми (деца отглеждани в семейства в риск; недоносени с тежка степен на недоносеност; деца с хронични заболявания;) В детската консултация се отразяват физическо развитие- ръст, тегло, обиколка на глава,гърди, голяма и малка фонтанела, нервно-психическо развитие.
Фактори и критерии за оценка на нервно-психическо развитие: оценка на състоянието на нервната система, която осъществява връзката на организма с околната среда; влиянието на биологични фактори- наследственост с генетично закодирани възможности за нервно-психическо развитие( биологично съзряване, емоции, говор, способност за аналитично мислене, придобиване на навици и умения); влияние на факторите на околната среда- материална и социална среда,роля на майката и бащата.
ІV Задължения на сестрата при преглед на дете
1. Да притежава необходимата професионална компетентност и да следва етичния кодекс при работата с деца. Това включва: знания и умения за работа с деца ( да познава анатомо- физиологичните особености на детския организъм, елементите на консултативния и лечебно- диагностичния преглед при деца, да познава установените от СЗО препоръки за отглеждане на децата през всички периоди от детството, за нормалното развитие и съзряване на детския организъм)
2. Да следи санитарно- хигиенното състояние на кабинета, в който се извършват прегледи на децата, да следи за изправността на теглилките и ръстомерите.
3. Да регулира потока на децата за преглед по определения ред с насоченост към застрашените контингенти, като потока от здрави деца не трябва да се смесва с този от болни деца.
4. Да документира в личната амбулаторна карта всички направени антропометричните изследваня, психомоторното развитие и дадените съвети относо хранене, закаляване и др.
5. Помага на лекаря по време на прегледа, води съответните журнали, оформя бележки и направления за изследвания, дава поредната информация и др.
6. Активно помага на лекаря за изготвяне на етапна епикриза за определен период от време, но задължително в края на първата година за всяко дете.
7. Да провежда патронажна дейност
-Първият патронаж е т.н. дородов и се извършва от акушерката и медицинската сестра в дома на бременната около един месец преди термина на раждане. Сестрата се запознава с обстановката в дома, проверява подготовката за очкваното дете и дава необходимите указания.
- Вторият патронаж се осъществява до 24-и час след изписване на новороденото от болницата. При това посещение трябва да се демонстрират редица манипулции - обличане, кърмене, къпане, обработване на пъпчето и разясняване на цялостния режим за отглеждане на детето до края на първия месец.
- Следващите патронажни посещения са по указания на лекаря, но не по-малко от три пъти до края на първия месец. Ако детето е с повишен медико-социален риск, то може да се наблюдава и всекидневно до излизане от застрашеното състояние.
8. Да води и отчита диспансерните групи :
- Недоносени и близнаци
- Деца, родени с тегло над 4500 и с хипоксия за евентуално увреждане на ЦНС и последващо забавено нервно-психическо развитие.
- Деца, родени в рискови семейства
- Деца с рахит, хипотрофия, анемия и често боледуващи
- Изкуствено хранени, особено в първите три месеца
- Всички деца с вродени заболявания
- Изоставащи в нервно-психическото си развитие
- Живеещи при лоши социално-битови условия
9. Да изпълнява задължителните имунизации и реимунизации

??

??

??

??

1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Участие на МС в провеждането на преглед на дете в ДКЦ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.