Трудова медицина, предмет цели и задачи


Категория на документа: Медицина
РЕФЕРАТ
ТЕМА:
ТРУДОВА МЕДИЦИНА,
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Какво е трудова медицина?
Ефективното управление на безопасността на работещите и тяхното здраве е решаващ фактор за намаляване на степента и тежестта на трудовите злополуки и заболявания, както и свързаните с тях разходи.
Трудовата медицина е наука за предвиждане, разпознаване, оценка, контрол на условията на работното място, които могат да причинят вреда на работещите или заболяване. Всъщност "трудовата медицина" е и един от аспектите на превантивната медицина, като нейната цел е да се предотвратят професионалните болести и трудовите злополуки, както и управление на риска, оценка на риска и индустриална безопасност, тъй като тя се стреми да въведе и поддържа "безопасни" системи, процедури и методи, прилагани на работното място.
Тя използва мониторинг на работна/околната среда и аналитични методи за откриване на степента на излагане на опасности на работещите по време на трудовия процес. Използва инженерингови методи, трудовата практика за управление и други методи за контрол на потенциалните рискове за здравето.
В състава на трудовата медицина се включват лекари, инженерни специалисти, специалисти в областта на физиката, химията, психологията, ергономията, токсикологията, социалната медицина, правото, и други.
Основни функции и задачи:
* Консултират и подпомагат работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност;
* Извършват наблюдение и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на работещите;
* Участват в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
* Разработват препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила;
* Разработват и участват в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;
* Организират и провеждат обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
* Предоставят информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания; дават индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
* Участват в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа; .
* Подпомагат работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд;
Цели:
Разработване на хигиенни норми, изисквания и правила, които са насочени към предотвратяване възникване на заболявания сред работниците и превенция на здравето.
В глобалната стратегия по "Трудова медицина" на СЗО "Здраве за всички при работа" са обособени следните приоритетни теми:
* Засилване на политиката за здраве при работа, както на международно така и на национално равнище. И разработване на необходимите политически инструменти;
* Развитие на здравословна работна среда;
* Развитие на здравословни работни методи и промоция на здравето при работа;
* Укрепване на службите по трудова медицина;
* Разработване на стандарти за здраве при работа основани на научната оценка от риска;
Крайна цел на трудовата медицина - здравословна, безопастна работна среда и здравия производителен работник.
Видове професионални вредни фактори.
Всички фактори, които протичат от характера на трудовата дейност, от вида на производството, използваните промишлени технологии могат да окажат вредно въздействие върху здравето на работещите. Те се изменят постоянно поради промяната в работните условия, внедряване на нови суровини, машини и технологии.
Класификация на професионалните вредни фактори.
* Свързани с неправилна организация на тръда:
* Нерационална организация труд/почивка;
* Нарушаване на нормалния ритъм, темп на работа;
* Прекомерно нервно напрежение в работната среда.
* Свързани с технологични процеси.
* Използване на суровини, машини и съоражения с неблагоприятен ефект върху работниците;
* Неблагоприятен макроклимат;
* Наличие на производствен шум и вибрации;
* Наличие на различни лъчения;
* Замърсяване на въздуха с различни аерозоли, токсични газове и наличие на биологични агенти;
* Фактори свързани с неблагополучие в хигиенното устроиство на сградите.
* Недостатъчна кубатура и квадратура на работното помещение;
* Нерационално осветление в работните помещения;
* Нерационално отопление;
* Претрупване с много машини, суровини и продукция работното място;
* Неправилно разположение на работните места;
Професионалните вредни фактори могат да са причина за професионални заболявания.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трудова медицина, предмет цели и задачи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.