Троичен нерв - Nervus trigeminus


Категория на документа: Медицина
Медицински Университет-София

Реферат
на тема
Nervus trigeminus

Съдържание:

1.Анатомични особености на троичния нерв.
2. Ядра на nervus trigeminus.
3. Изследване на троичния нерв.
4. Синдроми при увреда на nervus trigeminus.

I.Nervus trigeminus,V ЧМН (троичен нерв):

Той е смесен нерв и се формира от два корена: по-дебел-radix sensoria и по-тънък-radix motoria.Те напускат мозъка на границата между моста и средното малко-мозъчно краче.Двата корена на този нерв изхождат от неговите ядра:едно моторно-nucleus motorius nervi trigemini и три сетивни-nucleus pontinus nervi trigemini,nucleus spinalis nervi trigemini,nucleus mesencephalicus nervi trigemini.Сетивният корен образува периферния ганглий на нерва-ganglion trigeminale,разположен в impression trigeminalis на пирамидата на слепоочната кост.От ганглия излизат трите клона на троичния нерв-nervus ophtalmicus,nervus maxillaris,nervus mandibularis.Областта,инервирана от този нерв е голяма и обхваща кожата на главата в нейната предна половина,кожата на лицето,лигавицата на носната и устната кухина и околоносните синуси.Моторната част на нерва преминава изцяло в третия му клон(n.mandibularis) и инервира дъвкателните и някои други мускули.Всеки от трите клона,преди да напусне черепната кухина,дава малко сетивно клонче към прилежащ участък на твърдата мозъчна обвивка.
1.Nervus ophtalmicus:
Той е сетивен нерв,който отделя по едно малко клонче за трите очедвигателни нерва(III,IIV,VI) и едно клонче за твърдата мозъчна обвивка в областта на малкомозъчната палатка.В очницата навлиза през fissura orbitalis superior ,след което се разделя на три клона:челен-n.frontalis,носоворесничест-n.nasociliaris и слъзен-n.lacrimalis.
*Nervus frontalis-върви в горната част на очницата и дава два клона.N.supraorbitalis минава през foramen supraorbitale,излиза от очницата и инервира кожата на челото и отчасти на темето;в тази област той се дели на два клона-медиален(ramus medialis) и латерален(ramus lateralis).N.supratrochlearis отива към кожата и конюнктивата на медиалната част на горния клепач и към малко кожно поле на челото.
*Nervus nasociliaris- насочва се към медиалната страна на очницата и по своето протежение дава редица клончета,които инервират очната ябълка,задните решетъчни клетки и клиновидния синус,лигавицата на горната и латералната част на носната кухина,кожата на носа,част от долния клепач,слъзната торбичка и конюнктивата.
*Nervus lacrimalis-насочва се към слъзната жлеза и дава клончета към кожата на горния клепач и конюнктивата.
2.Nervus mixillaris:
Той е сетивен нерв.Отделя малко клонче към твърдата мозъчна обвивка-ramus meningeus,след което напуска черепната кухина през foramen rotundum и минава във fossa pterygopalatina,откъдето през fissure orbitalis inferior навлиза в очницата.Основните клонове на n.maxillaris са: nervus zygomaticus и nervus infraorbitalis.
*Nervus zygomaticus-отделя се във fossa pterygopalatina ,върви по латералната стена на очницата,завършвайки с две клончета- ramus zygomaticofacialis и ramus zygomaticotemporalis.Те преминават през едноименните каналчета на os zygomaticum и достигат кожата в ябълчната и слепоочната област.Този нерв съдържа и следвъзлови парасимпатикови влакна,които посредством ramus communicans cum n.zygomatico се присъединяват към слъзния нерв и достигат слъзната жлеза.
*Nervus infraorbitalis-представлява продължение на ствола на n.maxillaris.Той приминава през sulcus et canalis infraorbitalis maxillae и излиза по предната повърхност на горночелюстната кост през foramen ifraorbitale,след което дава следните клонове:rami palpebrales inferiores-към кожата на долния клепач,rami nasales externi et interni-към кожата и лигавицата на външния нос;rami labiales superiores-към кожата на горната устна.Nervi alveolares superiors се отделят от ствола на nervus infraorbitales.Те навлизат в горната челюст и образуват горното зъбно сплетение-plexus dentalis superior.От него се отделят клончета за зъбите-rami dentales superiores и венеца-rami gingivales superiores.
3.Nervus mandibularis:
Той е смесен нерв-освен сетивни влакна,съдържа и всички моторни влакна на троичния нерв.Този нерв напуска черепната кухина през foramen ovale и навлиза във fossa infratemporalis,където дава своите клонове.По характер те са моторни,сетивни и смесени.
Моторните клоновес е отделят от предната част на нерва.Те инервират дъвкателните мускули,m.tensor veli palatini, m.tensor tympani .Тези нерви са сравнително къси.
*Nervi temporalis profundi-инервират m.temporalis,а nervus massetericus,nervus pterygoideus lateralis и nervus pterygoideus medialis -едноименните мускули.От n.pterygoideus medialis се отделят клончета за m.tensor veli palatini-n.musculi tensoris veli palatine и m.tensor tympani-n.musculi tensoris tympani.
Сетивните клонове са:ramus meningeos,n.buccalis,n.auriculotemporalis и n.lingualis.
*Ramus meningeos се отделя непосредствено след като nervus mandibularis излезе от foramen ovale .Той навлиза в черепната кухина през foramen spinosum и инервира твърдата мозъчна обвивка.
*Nervus buccalis-отделя се от предната част на нерва заедно с моторните клонове.Отделя клончета за кожата и лигавицата в областта на бузата.
*Nervus auriculotemporalis-минава покрай шийката на долната челюст,прекосява околоушната жлеза и дава крайните си разклонения за кожата на слепоочието.В самото си начало нервът приема от ganglion oticum късо клонче,което носи следвъзлови парасимпатикови ,както и сиппатикови влакна.Той отделя rami auricularis anteiores за ушната мида,n.meatus acustici externi,които инервира външния слухов ход,rami membranae tympani-за тъпанчевата мембрана,ramus communicans(cum nervo faciali)-връзка с лицевия нерв и rami parotidei,които носят вегетатични влакна за околоушната жлеза.Накрая nervus auriculotemporalis се разклонява на rami temporalis superficialis ,които инервират кожата на слепоочната област.
*Nervus lingualis-преминава между двата криловидни мускула,насочва се към корена на езика,минава над glandula submandibularis,заобикаля отстрани и отдолу тводния канал на тази жлеза и се насочва към страничния ръб на езика.Към ствола на този нерв се присъединява тъпанчевата връв-chorda tympani,която носи парасимпатикови и специфичносетивни вкусови влакна,изхождащи от n.intermedius .
Смесен клон е само един-nervus alveoaris inferior.Този нерв преминава между двата криловидни мускула и навлиза в канала на долната челюст.Непосредствено преди това той отделя едно моторно клонче-nervus mylohyoideus,което инервира m.mylohyoideus и предното коремче на m.digastricus .Останалите му клонове са сетивни..В канала на долната челюст се отделят клончета,които образуват сплетение-plexus dentalis inferior; от него се отделят клончета за зъбите-rami dentales inferiores и за венците-rami gingivales inferiores.В областта на предкътниците той отделя nervus mentalis,който излиза през foramen mentale и дава клончета за долната устна-rami labiales inferiores и за брадичката-rami mentales.
II.Ядра на nervus trigeminus
Ядрата на троичния нерв са четири,от които три са сетивни.
1.Nucleus tractus spinalis nervi trigemini:
Локализира се в дорзалната част на продълговатия мозък и достига го С сегмента на гръбначния мозък.До него достигат по-слабо диференцираната сетивност за болка и температура.В ядрото съществува сегментно разпределение на повърхностната сетивност.Медиално разположените кожни зони около носа се проектират в краниалните отдели на ядрото,а тези около ухото-най-каудално.
2.Nucleus sensorius principalis nervi trigemini:
В него завършват друга част от сетивните влакна,които се изкачват възходящо.То се намира в понса и е разположено непосредствено над спиналното ядро.През него се провежда фино диференцирана повърхностна сетивност за болка,допир и температура.
3.Nucleus mesencephalicus nervi trigemini:
Разположено е над останалите две ядра в мезенцефалона.До него достига проприорецептивната сетивност от дъвкателната,очедвигателната мускулатура и от мускулатурата на езика.След кръстосване сетивните влакна влизат в състава на tractus spinothalamicus и lemniscus medialis до съответните ядра на таламуса и оттам към соматосензорната област на кората.
4.Nucleus motorius nervi trigemini:
Намира се в моста.Неговите влакна образуват коренчето portio minor,което преминава покрай сетивния ганглий на троичния нерв и влиза в състава на третия клон n.mandibularis.Това ядро получава двустранна инервация от двете соматомоторни полета чрез tractus corticobulbaris.
III.Изследване на троичния нерв:
Изследва се последователно сетивната и моторната функция на нерва:
1.Търсят се спонтанни болки или болки при притискане на отделните нерви на местата,където излизат от черепа:N.ophtalmicus във foramen supraorbitale,който е в медиалната част на веждата;N.maxillaris във foramen infraorbitale на fossa canina на максиларната кост;N.mandibularis във foramen mentale в предната част на долната челюст.
2.Изследване на повърхностната сетивност-в зоните на трите периферни клона на нерва,симетрично в ляво и дясно за болка,температура и тактилен усет.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Троичен нерв - Nervus trigeminus 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.