Съдебна медицина


Категория на документа: МедицинаВ зависимост от условията и обстоятелствата на настъпване на травмата различаваме следните видове травматизъм:
1 Производствен травматизъм:
* промишлен;
* селскостопански;
2 Непроизводствен травматизъм:
* спортен;
* битов;
* пешеходен(при движение);
3 Транспортен травматизъм:
* автомобилен;
* железопътен
* тракторен;
* мотоциклетен;
* електрокарен;
* велосипеден;
* воден;
* въздушен;
4 Военновременен травматизъм:
* боен;
* небоен;

всеки вид травматизъм има свой особености, свързани не само с обстоятелствата на произшествието, но и с характера на причинените увреждания.

УВРЕЖДАНИЯ ОТ МЕХАНИЧНИ ФАКТОРИ
(СЪДЕБНАМЕДИЦИНСКА ТРАВМАТОЛОГИЯ)

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОВРЕДИТЕ ОТ МЕХАНИЧНИ ФАКТОРИ. ЗЪДАЧИ НА СЪДЕБНАМЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Механично увреждане наричаме нарушението на анатомичната цялост или функция на тъканите (органите), вследствие на кинетична енергия на какъвто и да е предмет. То се получава само когато действащият предмет и човешкия организъм са в движение един спрямо друг или ако е единственият е в покой, а другият се движи срещу него. Механичните увреждания могат да бъдат причинени от оръжия и специални предмети.

Оръжията са предмет, специално приготвени за нападение и защита (огнестрелно оръжие, бокс, топуз и др.).

Оръдията са предмети, използвани в процеса на труда (чук, лопата, производствена техника и др.).

Случайните предмети (камък, парче метал и др.)са всички останали предмети, които случайно или преднамерено могат да се използват за нападение или защита, или да предизвикат увреждания вследствие на случайно стекли се обстоятелства.

Под термина "предмети"съдебните медици разбират всеки предмет, в това число, оръдията и оръжията, с които се причиняват уврежданията.

Факторите, от които зависят видът и значението на уврежданията, могат да се групиратпо следния начин:
* от страна на механичния причинител
1 Живата сила( кинетичната енергия)на движещия се предмет (камък, брадва, снаряд и др.) или на движещото се към него човешко тяло, която е равна на половината от произведението на масата по квадрата на скоростта 2
2 Е=m.V

Където се знае, че m=P , 2

g 2

Р е тужестта на предмета, а g = 9,81 m/s (ускорението на падащото тяло-константна величина), явно е, че кинетичната енергиязависи от масата на предмета и от скаростта на движението. От което следва, че тежките предмети могат да причинят големи увреждания при малка скорост на действие и обратно- предмети с голяма скорост и малка маса могат да причинят големи увреждания.

2. Видът и особенностите на предмета, които причиняват увреждането (форма, големина, тежест, повърхност, ръбове, ъгли, зацапвания и др.).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съдебна медицина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.