Съдебна медицина


Категория на документа: Медицина


1 Свободна експертиза. Тя е няй-старата и най-елементарната организационна форма на съдебномедицинската експертиза, която и днес съществува във всички страни, вкл.и у нас. При нея следствието или съдът възлагат експертизата на отделните лекари, които смятат за най-компетентни по определени задачи и които се ползват с обществено доверие.
2 Заклета експертиза (заклети съдебни лекари). По-усъвършенствана форма на организация на съдебно-медицинската експертиза, при която експерти могат да бъдат само лекари, подготвени за тази задача, положили клетва и вписани в съда в особенни списъци. Такава е системата във Франция и др.
3 Длъжностна съдебномедицинска експертиза. Това е най-съвършенната и целесъобразна организация на съдебномедицинската експертиза, при която съдебните лекари са специално обучени и подготвени длъжностни лица. При тази форма съдебномедицинската експертиза се включва в общата система на здравеопазването, като се създава възможност за правилното й организиране, за изграждане на необходима материална и кадрова база, както и за цялостното използване постиженията на медицинската наука за целите на правораздаването. Тази организация дава възможност за използване на съдебномедицинската експертиза за подобряване на здравеопазването.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

У нас е въведена длъжностната специализирана съдебномедицинска експертиза. Тя е включена в системата на Министерството на здравеопазването, поради което организацията, контролът и методическото ръководство върху провеждането на съдебномедицинската дейност се извършва от него.

Изградена е съдебномедицинска мрежа в страната. Към всички първостепенни общински болници има разкрити отделения за съдебномедицинската експертиза, в чиито щат влизат: завеждащ отделение, ординатори, лаборанти, секретар-машинописец и препаратор. Към някой съдебномедицински отделения има фотолаборатория и фотолаборант. Съдебномедицинските отделения работят в тясна взаимновръзка и сътрудничество с патологоанатомичните отделения, а при нужда съдебният лекар използва материална база (лаболатории, стационари и др.) на общинската болница и също така предлага включване на висококвалифицираниспециалисти в комисиини или комплексни експертизи.

Катедрата по съдебна медицина и деонтология-София изпълнява функцията на организационен и методичен център на съдебномедицинскета експертиза в Р.България. Освен това катедрата е основна база за специализация и усъвършенстване на съдебномедицинските и съдебнохимичните кадри.

3. ЕКСПЕРТ-ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОБЕКТ НА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКЕТА ЕКСПЕРТИЗА

Обектите на съдебномедицинскета експертиза са:
* живи лица;
* човешки трупове и трупни части;
* веществени доказателства;
* документи и материали по следствени и съдебни дела , съдържащи медико-биологични данни и обстоятелства;
1 В зависимост от обектите на изследване експертите ливат:
2 Съдебномедицинска експертиза на живи лица. Тя се извършва по различни поводи, от най-чести са за установяване на : медико-биологични показатели на телесните повреди по нашия НК; причинна връзка между престъпното деяние и наличната телесна повреда; полово състояние и полово проявления и последиците от тях с оглед на правните изисквания; спорен родителски произход; престорени заболявания (симулация, агравация, дисимулация и др.); здравословно състояние; трудоспособност; медийна индентификация на личността; алкохолно описание и др.;
3 Съдебномедицинска експертиза на трупове. Обект на експертизата са всички трупове, починали от насилствена смърт, вследствие действието на различни фактори на външната среда, от ненасилствена скороспостижна смърт, на трупове на новородени, трупни части, трупове на родилки и др.
4 Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства. Тя се извършва с оглед идентификацията или установяване възможността за получаване на определени увреждания с даден предмет и преди всичко за доказване на следи от него- зацапвания с мателиали от биологичен характер (кръв, сперма, слюнка, пот, косми, меки тъкани и др.)- от човешки или животински произход.
5 Съдебномедицинска експертиза по документи и материали от следствени или съдебни дела, съдържащи медико-биологични факти и обстоятелства, или т.нар.съдебномедицинска експертиза по писмени данни. Тя се извършва за изясняване на различни медико-биологични въпроси- характера на увреждането и телесната повреда, причината за смъртта, допуснати ли са пропуски от медицински лица и от какъв характер са те, и др.

4. УВРЕЖДАНИЯ И СМЪРТ ОТ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ВЪНШНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ

В медицината с понатието увреждане (травма, телесна повреда) в широкия му смисъл се означава всяко нарушение на анатомичната цялост или физиологичните функции на тъканите или органите на човешкия организъм вследствие въздействието на вредни фактори на външната среда. В зависимост от естеството на действалия външен неблагоприятен фактор се различават различни видове травми: механична, електрична, химична, лъчева, психична и др.

В по-широк смисъл под понятието травма се разбира механичната травмо или нараняване.

Уврежданията като болестни явления са крайно разнообразни и зависят от причиняващите ги фактори и начина на приложението им, както и от различната ответна среда на организма. Въздействайки върху организма на човека, външните фактори могат да предизвикат телесна повреда (разтройство на съзнанието) или смърт. Получените увреждания са не само медико-биологичен, но и правно-социален акт. При всички насилствени действия (умишлени, непредпезливи и случайни) с настъпил неблагоприятен резултат на човека-телесна повреда или смърт-органите на разследването задължително назначават съдебномедицинскеяа експертиза -чл. 117 отНПК.

В зависимост от характера на предизвикващите ги външни въздействия(фактори) уврежданията се разделят на следните групи:
1 Увруждания от физически фактори:
* механични фактори (тъпи и остри предмети,огнестрелни оръжия и експлозиви);
* термични -високо и ниска температура;
* електрични- промишлено и атмосферно електричество;
* барометрични-промени в атмосферното налягане;
* лъчева енергия;
* акустични-промени в звука;
2 Увреждания от кислородно гладуване-предизвикани от механично препядствие на дишането или недостиг на кислород.
3 Увреждания от химични фактори-различни вкарани отвън отрови (екзогенни), предизвиквощи химично изгаряне и отравяне.
4 Увреждания от биологични фактори-животински, разстителни и микроорганизми (бактерии, вироси, паразити и др.)
5 Увреждания от психични фактори-психични травми в следствие силна уплаха, вълнение и др.
6 Увреждания от физическо пренапрежение-силна преумора.
7 Увреждания от лишаване на храна- глад и жажда.
8 Комбинирани увреждания- когато върху организма на човека едновременно действат различни външни фактори (механични, химични, термични и пр.

Някой видове увреждания се срещат често при определени условия и бит и възникват при сходни обстоятелства у определени групи от населението. Повтарянето на еднакви травми у хората, намиращи се в сходни трудови и битови условия, наричаме травматизъм.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съдебна медицина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.