Съдебна медицина


Категория на документа: Медицина


В съдебната медицина веществените доказателства са обект на изследване по два основни повода:

За идентификация на средства, с които е извършено престъплението-чрез съпоставяне морфологичните особенности на уврежданията на пострадалите и индивидуалните качиства на заподозрените предмети или оръжия. Този вид изследвания са предмет на съдебномедицинката трасология. Благодарение на съвременните постижения се определят не само общите признаци на оръжията, но в отделни случаи е възможно да се установи и конкретното оръжие. Тези изследвания се правят във физико-технически лаборатории чрез прилагане на комплекс макро-и микрометрични измервания с помоща на светлина, поларизационна, луминицентна, стерео-и електронна микроскопия и разнообразни ренгенологични, фотографски, хроматографски, флуоресцентни, спектрофотометрични и др.методи.

За установяване на следи от биологичен произход и определяне на техната видова, групова, органна и полова принадлежност. Изследването на следи от кръв, сперма, влагалищен секрет, пот, слюнка, тъканни частици, косми и др. добива решаващо значение при уличаване на извършителя, установяване начина на извършване на престъплението и редица др.въпроси, които немогат да бъдат решени по друг освен по съдебномедицинки път. Те се правят в специални лаборатории.

Издирените и иззетите веществени доказателства се превръщат в обект на съдебномедицинско изследване едва след като по надлежния ред бъде назначена съдебномедицинка експертиза от органа, извършващ огледа чл.128 НПК. Съдебният лекар, който участва като специалист в огледа на местопроизшествието, активно съдейства на оргените на следствието да открият следи по биологичния произход в помещението или територията, където е станало, както и по дрехите и тялото на пострадалия или заподозрените. Веществените доказателства трябва да бъдат огледани, подробно описани в огледния протокол и по възможност фотографирани, като снимките на обектите с биологичен произход се прилагат към огледния протокол или обиска.

След като вешествените доказателства са иззети и внимателно опаковани, които е от голямо значение, запечатани, надписани, се съхраняват от следствените органи и по специален куриер се изпращат за изследване в лабораторията. В лабораторията се изпращат и редица документи:
* постановление за назначаване на експертиза, в което се излагат обстоятелствата за случая, описанието на обектите, следите от зацапванията и конкретните задачи на експертизата;
* протокол за огледа на местопроизшествието: от къде се иззети веществените доказателства, данни от разпита на собственика на предметите за характера и начина на получаване на наличните зацапвания;
* съдебномедицинка експертиза за изследване на трупа или свидетелстваното живо лице, кръв или резултатът от изследване на кръвна група;
* в случаи на повторна експертиза- и съдебномедицинката експертиза от първичното изследване на веществените доказателства.

23. СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПО ПИСМЕННИ ДАННИ - ОСОБЕНОСТИ, ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ

Съдебномедицинката експертиза по следствени материали (преписки, дознания, следствени дела) и съдебни дела, съдържащи данни от медицинско естество, условно наречена експертиза по писмени данни, е особен вид съдебномедицинко изследване. Този вид експертиза се отличава от другите видове по това, че при тях не се изследва самия обект (животно, лице, трупът, веществените доказателства), а включените в следствените и съдебните дела писмени материали. Това са най-различни документи(свидетелства и удостоверения, лични амбулаторни карти, история на заболяването и др.), медицински документи във връзка с извършена аутопсия, съдебномедицински експертизи и др. към писмените материали се отнасят и протоколите за разпит на заподозрени, обвиняеми, подсъдими, свидетели и др., в които може да има данни и факти от медицинско естество. Експертизата се основава на медико-биологичните данни, които експертът издава от различни документи, съдържащи медицински обстоятелства и факти.

За правилното анализиране на съдържащите се писменни материали медицински данни са необходими специални знания и затова се назначава експертиза с постановление.
Експертизата най-често се назначава за определяне на медико-биологичнити признаци на телесните повреди по НК на причинените увреждания, причинната връзка между увреждането и смърта на пострадалия, за изясняване правилността на медицинските действия при настъпили вредоносни резултати.

Метосът на работа в този род експертизи е по труден, тъй като не се правят изводи по собствени наблюдения и изследвания, а се преценяват чужди данни, които често са противоречиви, недостатъчно пълни, недобре аргументирани, повърхностни дории несъобразени с изискванията на съдебномедицинката експертиза. Задължение на следствените органи е да съберат всички възможни медицински документи в оригинал, а не преписи, които да приложат към делото.

Практиката показва, че за изграждане на експертно заключение е необходимо да се предостави на експерта цялото следствено или създебно дело, а не частични мателиали от делото. По този начин въз основа на своята компетентност той най-добре ще съобрази, критично ще прецени и извлече всичко необходимо за изпълнение на своята задача.

Съдебномедицинката експертиза по материали на следствени и съдебни дела най-често са допълнителни и повторни поради възникване на нови обстоятелства, непълноти при изследването или необоснованост на заключението на първоначалната експертиза. Поради това този вид експертизи обикновенно са комисийни, с участието най-малко на трима лекари специалисти (хирург, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолози и др.) тук могат да бъдат включени и лекарят извършил първоначалното изследване, защото може да даде ценни данни.

В комисийните експертизи е необходимо участието на съдебен медик, тъй като поради своята компетентност най-добре ще съдейства за решаване на експертизата. Експертизите могат да бъдат комплексни, т.е. с участие на само на лекари, но и на др.специалисти (криминалисти, химици и др.)

Заключението на експертизата трябва да бъде обективно, цялостно и научно-обосновано. Изчерпателността изцяло зависи от пълноцинноста на намиращите се в делото материали. Ако материалите са недостатъчни това следва да се отбележи в заключението. Когато събраните по делото материали са противоречиви, експертът е длъжен да направи интерпретация и на едните и на другите медицински факти и обстоятелства- изводи. Задачата на правника въз основа на всички данни е да приеме или отхвърли едни или други изводи, подкрепящи или отхвърлящи дадена теза в разглежданото дело.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съдебна медицина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.