Съдебна медицина


Категория на документа: Медицина


* оглед и съдебномедицинска експиртиза на трупове;
* съдебномедицинска експертиза по следствени материали, и съдебни дела, съдържаща данни от медицинското естество;
* съдебномедицинска експертиза при професионални нарушения на медицински работници;

Съдебната медицина в съвременния си обем и съдържание разглежда и включва всички възможни въпроси, които правят необходмо съдействието на лекаря в следствената и съдебната практика.

Значението на съдебната медицина е двуяко,т.е. от една страна, подпомага органите на разследването в съда в борбата слещу престъпността, а от друга страна, допринася за усъвършенстване на здравеопазването, за повишаване правното съзнание на медицинските работници и пивишаване качеството на медицинското обслужване на населението.

Преподаването на съмебната медицина пред студентите по право има за цел да ги запознае с основите на тази дисциплина, с нейната същност и възможнасти, за да могат целенасочено и правилно да използват придобитете знания в юридичческата си практика. Изучаването й ще позволи да се насочат към необходимата им експертиза, правилно да поставят задачите и точно да формулират въпросите, да изследват мааксимално възможното от експертизата, правилно да тълкуват резултатите и отговорите и критично да оценяват доказателственото значение на съдебномедицинската експертиза.

2. ПРОЦЕСУАЛНИ ОСНОВИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ВИДОВЕ СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ.

Обща постановка и определение

Съдебната медицина е процесуално средство за събиране е проверка на доказателства в наказателния и гражданския процес. Лицата, натоварени с извършване на експертизата, се наричат експерти (произхождат от латинккото "expertus", което означава опитен, вещ човек, знаещ, познавач на нещо).

Експерти се назначават тогава, когато при разследването на престъпления и при наказателни и граждански дела възникват въпроси от сппециален характер из областта на науката, изкуството, техниката, занаятите и др.за разрешаването на които са необходими специални знания. Експертът дава заключение, основано върху изследване налични или събрани в хода на експертизата, като и в процеса на съдебното дирене доказателства и материали или данни, имащи значение на експертизата. Съдебните експерти биват: криминалистични (по документи, трасологични, балистични, и др.),автотехнически, съдебномедицински, съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи и др.

Съдебномедицинската експертиза е научно-практическо изследване със заключение по въпроси от медико-биологичен характер, възникнали в практическата дейност но органите на следствието и съда.

Съдебномедицинската експертиза е източник на доказателства в съдебния прозес и се обсъжда заедно с другите доказателства (като обясненията на подсъдимия, показания на свидетелите, веществени доказателства и др.) при вземане на решение от съда.

Исторически медицинската експертиза е най.стара. Спицално действащите процесуални разпоредби тя е единствената задължителна експертиза, която се обяснява с факта, че нейния обект- човекът- е най-ценният подзащитен обект на законите.

Извършването на експертизата у нас, вклюително и съдебномедицинската, е регламентирано от НПК,ГПК и специалните наредби и инструкции на ведомствата, които уреждат организацията и провеждането на отделните видове експертизи.

Съдебномедицинската експертиза, както и останалите експертизи подпомагат органите на правораздаването да разкрият материалната истина по разглежданото дело. По този начин съдебномедицинската експертиза активно съдейства за спазването и укрепването на законността.

Назначаване на съдебномедицинска експертиза

то е сравнително изчерпателно уредено в НПК и ГПК. Съгласно чл.117(1) НПК" когато за изясняване на някой обстоятелства е по делото са необходими специални знания из областта на науката, изкуството или техниката,съдът или органът на предварителното производство назначава експертиза". Според чл. 157 ГПК "вещо лице се назначава, когато за изясняване на някой въпроси са нужни специални знания из областта на науката, изкуството, знанията и др.каквито съдът няма".

Видове съдебно медицинска експертиза

Съдебно медицинската експертиза бива: първоначална, допълнителна, повторна, комисйна и комплексна. В зависимост от брая на експертите експертиизите биват еднолични и колективни, а от гледна точка на обема и характера на използваните знания- еднородни и комплексни. Броя на експертите се определя от сложността на задачите, респ.от характера на необходимите специални знания.

Първоначална експертиза се нарича първото изследване на обекта със заключение на експерта. Това изследване обикновенно се оказва и окончателно.

Допълнителна експертиза се назначава, когато заключението на експерта не е достатъчно пълно и ясно или са възникнали нови въпроси.първоначалната и допълнителната експертиза се извършват най-често еднолично и от едно и също вещно лице.

Повторна експертиза се назначава за изследване на същите обекти или за изясняване на същите въпроси, когато заключението не е обосновано и възникне съмнение за неговата правилност. Този вид експертиза обикновенно се извършва комисийно,т.е. С участието на няколко по-квалифицирани експерти, и се възлага предимно на експерти от състава на катедрите. Повторната експертиза разкрива по-висока степен на професионализъм при използване на специалните знания и по-голяма дълбочина на изследване на обектите на експертизата. Тя задължително взема обосновано отношение към заключението на първоначалната експертиза (чл.3 от Наредбата на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихичните експертизи). При извършването на повторна експертиза на труп (реаутопсия и др.) е желателно присъствието и на извършилия първоначалната експертиза.

Комисиина (колективна, разширена или съставна) експертиза нарича тази, при която членовете на комисията са специалисти от една наука. Тя се извършва от сложни въпроси, изискващи участието на лекари от няколко специалности. Най-често такава експертиза се назначава по дела за симулации, при повторни експертизи, при дела срещу медицински работници и др.

Комплексна експертиза се нарича, тази при която в изследването на обекта или решаването на даден въпрос участват специалистите от различни области на науката, техниката и др. При комплексната експертиза се изпалзват интердисциплинарните знания и подход при изследване на обекта и решаване на задачите. При нея обектът се изследва при всички възможни аспекти чрез прилагане на комплекксни методи и средства, като се използват специалните знания на специалисти на различни оббласти на науката, изкуството, техниката и др. Организацията на изследването се възлага на експерта, който взема участие при решаването на най-много и най-сложни задачи,т.е. има най-голям дял в експертизата. Комплексни експертизи са например: медико-автотехническата, медико-балистичната, медико-химичната и др.

Обикновенно комисията от експерти съставя заключение (съдебномедицинска експертиза), освен ако това е невъзможно или ако някой от експертите е на особенно мнение. Тогава той зава отделно заключение.

Организация на съдебно медицинската експертиза

Форми на организация на съдебномедицинската експертиза.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съдебна медицина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.