Санитарно-хигиенни изисквания към технологичното обзавеждане на ХР


Категория на документа: МедицинаЗабранява се употребата на олющените емайлирани съдове, както и на емайлираните съдове, както и на алуминиевите съдове с грапава вътрешна повърхност.

От поцинкована ламарина могат да се правят само съдове за непродължително съхранеие на вода, за пренасяне и временно съхранение на сухи насипни продукти (брашно, ориз и др.) и съдове за пренасяне на отпадъци, които не се използват за фураж.

Съдовете се калайдисват с калай, който съдържа до 0,15% олово. Калайдисаната повърхност трябва да дава отрицателна реакция за олово при извършване на качествена проба.

Съдове за сервиране на храна трябва да бъдат порцеланови, стъклени или от специална неръждаема стомана. Съдовете от полимерни материали трябва да се използват точно за целите, за които са разрешени от МЗ.

В битовите заведения мога да се употребяват и глинени съдове, които не дават олово при изследване с 4%- тов оцетно- кисел разтвор, държан 24 часов съд на стайна температура при нагряване до температура 70ºС - 89ºС в продължение на 30 мин. Съдовете с одраскана повърхност се бракуват.

Приборите трябва да бъдат от неръждаем материал или метална сплав, полимерен материал за хранителни цели и по изключение - калайдисани.

В заведенията за хранене могат да се използват съдове и прибори за еднократна употреба, които да отговарят на следните изисквания:

Направени са от пластмаси, восъчна хартия, алуминиево фолио или картон:-материалът да не отделя вредни съставки при контакт с храната и да не променя качеството й;-да са видимо чисти и при изследване да няма на повърхността им бактерии;- до употребата им да се съхраняват без опасност от овлажняване или замърсяване.

--- Материалът от който са направени приборите, да не отделят вредни съставки при контакт с храната и да не променят органолептичните й качества.

--- Да не са замърсени и на повърхността им да се откриват патогенни микроорганизми и колиормни бактерии.

--- Да са опаковани с влаго- и прахонепроницаема опаковка.

Трупчета за транжиране и дъски за нарязване.- от твърдо дърво. Поради трудното им почистване от остатъци от храна се използват устойчиви на механично въздействие пластмаси , каучук и др.материали. Трупчетата и дъските трябва да са с гладка повърхност, непозволяваща задържане на остатъци от обработваните хр. продукти. Дъските трябва да са надписани или оцветени според предназначението.
При закупуване на съдове ,прибори, чаши и инвентар ,трябва да се получи следната информация, свързана с безопасността на предметите при контакт с храни: име, адрес на производителя, търговския представител или вносителя. Наименование на материала надпис "за употреба с храни" или подходящ символ - чаша. За нарязвяне ня различни групи хранителни продукти и полуфабрикати трябва да има отделни дъски от варен бук. Транжорните трупчета също трябва да са изработени от варен бук или да са с гладка повърхност. Дъските за нарязване трябва да са прекрипени към дадено работно място и се използват строго по предназначение. Всеки обект на общественото хранене трябва да има в запас не по- малко от два комплекта дъски за нарязване от всяко наименование.

При разполагане на машините, апаратите и инвентара трябва да се спазват принципите на последователност и разделност и изисквания за охрана на туда и ергономията.

.

Интернет сайтове: www.mh.government.bg, bg.wikipedia.org.
Технологично обзавеждане на заведенията за хранене, Стефан Шиваров, Гинка Босева, 2003г, Матком

Колиформни микроорганизми

Колиформните микроорганизми се явяват удобни микробни индикатори за качеството на водата поради лесното им откриване и тяхното количествено определяне.Терминът "колиформни бактерии" се отнася към клас грам-отрицателни бактерии .Тези бактерии имат пръчковидна форма и основно живеят и се размножават в храносмилателната система на човека и повечето топлокръвни животни ( домашен добитък и водоплаващи птици). Способни са да ферментират лактозата при 35-37оС с образуване на киселени, газове и алдехиди. Във водата попадат предимно с фекалните води и са способни да преживяват в нея в течение на няколко седмици, въпреки че са лишени от способността да се размножават. Колиформните бактерии не винаги точно свидетелстват за наличието на патогени във водата. Прието е този тест да се използва като показател за микробиологичните качества на водата.
Съгласно изискванията на ЕС колиформни бактерии нe трябва да се откриват в питейната вода.
Мезофилът е организъм, който вирее при умерени температури, нито твърде високи, нито твърде ниски, обикновено между 25 и 40°C. Терминът се отнася главно за микроорганизми.
Ареалът на тези организми включва почвите, човешкото тяло, животните и др. Оптималната температура за много патогенни мезофили е 37°C, т.е. нормалната температура на човешкото тяло. Мезофилните организми играят важна роля в хранителната промишленост, особено за направата на сирене и кисело мляко, бира и вино.
Организмите предпочитащи студената среда се наричат психрофили, а тези които предпочитат по-високи температури - термофили. Организми виреещи при свръх високи температури се наричат хипертермофили.
Протеобактерии е най-многочислената група бактерии включваща 1534 видове, което представлява около 1/3 от известните до момента бактерии. Морфологически групата е нееднородна и включва пръчковидни бактерии, коки и спировидни бактерии. Протеобактериите са разделени на пет класа като всичките са кръстени на първите пет букви от гръцката азбека.
??

??

??

??

2
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Санитарно-хигиенни изисквания към технологичното обзавеждане на ХР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.