Ролята на медицинската сестра в заведения за стари хора


Категория на документа: Медицина


Изчерпателна интердисциплинарна оценка на пациента

Определят се приоритетите и необходимостта от привличането на съответната инстанция (или специалисти).Редовно се оценява срокът, в който следва да се отговори на установените приоритети

Специалистите по палиативни грижи (в качеството си на интердисциплинарен екип) извършват оценката и документирането на установените приоритети при осъществяване на пълна координация на своите действия с оглед намаляване на случаите на излишно повторение на някои клинични процедури.

При оценката на потребностите се отчита влиянието на разбиранията и очакванията на пациента и семейството, като те се насърчават да изразяват свободно своите нужди по време на този оценъчен процес.
План за грижи

Планът за грижите се базира на първоначалната оценка, редовно се преглежда и включва цели, поставени от пациента и семейството, както са документирани при оценяването

Планът за грижите е динамичен, отговаря на променящите се нужди и е в съответствие с променящата се фаза на болестта

Планът се документира

Планът отразява продължителността на грижите и определя изискваната подкрепа на всички йерархични нива и инстанции

Контролът на болката и симптомите на пациента

Провежда се изчерпателна оценка на болката и се определят факторите, които влияят върху общата болка на пациента

Предлагат се подходящи мерки за контрол на болката на базата на задълбочени показания за терапията с опиати, за страничните ефекти и начините за справянето със страничните ефекти

Осъществява се ефективно сътрудничество с лицето, семейството и екипа за изграждане на ефективен контрол на болката чрез фармакотерапия

Използват се предложените от СЗО три стъпки за стандартен модел за управление на болката

Установяват се бариерите и митовете относно терапията с опиати (вкл. и привикването)

Лицето и семейството се обучават за принципите за управление на болката

Прави се цялостна оценка на симптомите

Осигурява се навременен и адекватен отговор на всяка оценка или на опита на пациента по отношение на дисстресните синдроми

Осигурява се облекчаване на следните по-често срещани симптоми:

Кардио-респираторни: диспнея, кашлица, едем.

2- Дейности, насочени към психологичните аспекти.

Всеки пацинт се нужда е от такива грижи , но не се осъзнават. Правим оценка на психлогическите нужди на пациентите, като се насочва ме към споделените то пациента мисли и чувства; и невербалната комуникция. Тази оценка служи за изготвяне на индивидуален план

за психологическата подкрепа на пациентите и техните семейства.
3- Действия, насочени към социалните аспекти.
Тази помощ включва оказване на подкрепа прирешаваето на на въпроси, свързани с ;
обезпечаване на доходи, работа с институции, запазване на правата на пазиентите, уреждани на имотни и други юридически проблеми.
/ Професионални дейности, които медицинската сестра може
да извършва самостоятелно:

1. Предоставяне и събиране на здравна информация:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на медицинската сестра в заведения за стари хора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.