Ролята на медицинската сестра в заведения за стари хора


Категория на документа: МедицинаМедицински университет

Реферат

на
тема:
Ролята на медицинската сестра в заведения за стари хора. Хоспис

Изготвила; Гина Александрова

медицинска сестра
3 - курс. Фак№373

Медицинската сестра е част от мултидисциплинарния екип в заведенията за стари хора. Като част от този екип от медицинската сестра се очаква да прилага в работата си разнообразни умения, теоретични познания, както и лични качества и силни страни. В професионалните изисквания към медицинската сестра се набляга на умението да се общува, на теоретичните и клиничните познания и тяхното прилагане на практика, на
отговорното отношение, както и на способността за самостоятелно вземане на решения.

Професионализмът предполага коректност внимание и увереност както в практическите действия, така и при вземането на решения. Много от задачите предполагат също самоинициативност, както и добри организаторски и координаторски умения и способности. Предимство за медицинските сестри е също владеенето на езици и познаването на чужди
култури. При работата е необходима също готовност за проучване и набавяне на сведения, както и
ръководни умения. Професионалните умения трябва да се развиват постоянно, а усъвършенстването следва дасе опира на добре проучени сведения за оказването на
сестрински грижи.

Научната основа на работата на медицинската сестра се опира на научните познания в областта на сестринските грижи, които са получени от проучвания и изследвания, концентрирани върху лечението на хората. Изследванията в областта на сестринските
грижи са създали инструменти за нуждите на практиката и обучението, свързано с
лечението, както и теории, описващи и обясняващи лечението.

В областта на професионалните сестрински грижи се набляга на дейността, основаваща се на практиката. Тя се състои в преценката на най-доброто, в крак с времето, познание и в ползването му при вземането на решения, и в практичната дейност, отнасящи се до
здравето и лечението на пациента. Професионалните сестрински грижи и лечението и тяхната преценка се основават на съответните препоръки. При сестринските грижи се набляга също и върху активното участие на пациента в собственото му лечение. С помощта на търсенето и укрепването на собствените ресурси на
пациента се мотивира неговото самолечение и го насърчават активно да участва в собственото си лечение. Целта е да се засили чувството за сигурност на пациента и да му се помогне да се справи с новата житейска ситуация. Поведенчески и обществени науки

Познания в областта на сестринските грижи. Природни науки здраве на околната среда сестринска дейност
. При професионализма на медицинската сестра се набляга на владеенето на морално-етичните норми, така че в работата си тя следва да спазва законодателството, отнасящо се
до правата на пациентите, човешките права и човешкото достойнство.

В професионалната дейност на медицинската сестра влиза вписване на оказаните сестрински грижи. Съгласно закона, за подсигуряване на уреждането, планирането, осъществяването и проследяването на лечението на пациента, следва да се вписва нужната информация. С вписването в дневник за лечението се подсигурява получаването на информация, свързана с лечението на пациента, и осигуряване на осъществяващото се лечение. С помощта на вписаните сведения може да се прецени лечението на пациента и
чрез тях също да се подсигури юридическа защита на медицинския персонал. Освен вписването медицинската сестра трябва да докладва на останалите членове от екипа по медицинските грижи за състоянието на пациента и за по-важното, което и е направило впечатление. Медицинската сестра трябва де се отнася към всеки пациент като към уникален и ценен
индивид. Към лечението на пациента се подхожда с оглед на неговите нужди, и по време на лечението към него се отнасят като към съзнателен и отговорен индивид. Отношението към пациентите следва да е равноправно през всичките етапи на лечението, да не се наранява достойнството на пациента и да се уважават неговите убеждения и лично пространство.

Пациентът има право да решава също и дали да приеме лечението или не. За да може пациентът да вземе решение, той трябва да е наясно съсздравословното си състояние, да разбира значението на лечението, на лечебните варианти, както и да е информиран за важните моменти, свързани с неговото лечение. Като цяло сестринската работа в тези звена е изключително сериозна и отговорна.

Основните цели на сестринските грижи са;
- Да се планира условията на професионална компетентност при извършването на качествените сестрински грижи свързани с решаването на соматичните, психичните и социалните проблеми на индивида или групата.
- Да се осъзнае необходимостта от индивидуализация на сестринските грижи.
- Да се усвоят знания и умения за самостоятелно качествено прилагане и управление на сестринските грижи за здравия и болен човек във всеки период от живота му, както и необходимата продължителност във времето.

Специфични цели на сестринския метод, свързан с медицинската сестра
- Специфичната функция на медицинската сестра е да подпомага на индивида, болен или здрав, в извършването на такива дейности, които допринасят за неговото здраве или възстановяване /или спокойната му смърт/, и които той би изпълнявал самостоятелно, ако имаше необходимата сила, желание, знание и мотивация. И да го прави по такъв начин, че да му помогне да стане независим, колкото е възможно по-бързо.
- Да се усвоят и разширят познанията за концептуалния модел на Верджиния Хендерсон, като тя приема, че човешкото същество е био-, психо-, социално и културно същество, представляващо едно цяло и имащо 14 основни нужди:
1. Да диша
2. Да яде и пие
3. Да отделяСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на медицинската сестра в заведения за стари хора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.