Рентгенология


Категория на документа: Медицина


1.СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА. АТОМНА ТЕОРИЯ. РАДИОАКТИВНОСТ.

Атомът се състои от положително заредено ядро, около което има отрицателно заредени електрони. Ядрото съдържа положително заредени протони и неутрални неутрони. Видът и свойствата на атома се определят от атомния номер Z (бр. на р+ в ядрото) и масовото число А (бр. на р+ и n в ядрото). Масовото число се пише горе вляво, а атомния номер - долу вляво. Атоми с еднакъв Z но различно А - изотопи. Ако ядрото е във възбудено състояние, след масовото число се пише индекс "m". Две ядра, от които едното е възбудено, се наричат изомери. Електроните в обвивката са разположени в слоеве: К, L, M, N, O, P, Q. Когато е- получи енергия отвън, той може да премине от по-вътрешен в по-външен слой (възбуждане на атома) или да се отдели от атома (йонизиране на атома)
Радиоактивност - неустойчиви ядра които спонтанно се превръщат в други стабилни ядра. Това е съпроводено с отделяне на заредена частица.
Естествено радиоактивните елементи претърпяват алфа-разпад (отделяне на Не-ядра) или отрицателен бета-разпад (отделяне на електрон и антинеутрино).
Изкуствено радиоактивните елементи са получени чрез ядрени реакции. Претърпяват отрицателен бета-разпад (отделяне на електрон и антинеутрино) или положителен бета-разпад (отделяне на позитрон и неутрино). Активността се измерва в броят разпаднали се ядра за единица време.
Алфа разпадане - няма приложение в медицината
Бета разпадане - атомният номер нараства с единица, масовото число не се променя. Получените ядра в повечето случаи са във възбудено състояние и излъчват гама лъчи.
Анихилация - отделен от атома позитрон взаимодейства
с електрон и се получават два гама кванта, разпространяващи се в две противоположни посоки (в основата на позитронната емисионна томография).
Електронно залавяне - ядрото залавя е- от К-слоя, вузбужда се и изпуска гама кванти и електрони.
Гама лъчи - излъчват се от дъщерните ядра на радиоактивното разпадане които са възбудени или метастабилни

2.РЕНТГЕНОВИ ЛЪЧИ. СЪЩНОСТ. СВОЙСТВА 3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛЪЧИ С МАТЕРИЯТА

Рентгеновите лъчи не изменят посоката си в електрично или магнитно поле, тъй като не притежават електричен заряд. Характеризират се с дължина на вълната (λ) , честота на трептението (ν) и скорост на разпространение (С).
ν=С/ λ.
Съгласно теорията на Планк и Айнщаин, рентгеновите лъчи се излъчват на каванти. Стойността на енергията на всеки квант Е =h ν (h - константа на Планк). Ако заместим ν, се получава Е=hC/ λ, т.е. с нарастване на енергията, дължината на вълната на квантите намалява. Най-малката дължина на вълната на рентгеновото лъчение е λmin= 12,354/Umax (U -напрежение).
Свойства на рентгеновите лъчи:
1.Взаимодействие м/у рентгенови лъчи и вещество:
- Отслабване - при преминаване прз материята, те отслабват в зависимост от атомния номер, дебелината и плътността на веществото, дължината на вълната. Това се използва за диагностични и лечебни цели.
- Поглъщане - първичният рентгенов фотон има достатъчно енергия и избива електрон от вътрешните слоеве на атома на в-вото. Изпитият е- се нарича фотоелектрон.
- Разсейване - Бива: А) Класическо разсейване - фотонът не може да избие електрон от атома и променя посоката си без да губи енергия; Б) Комптоново разсейване - среща електрон от по-външен слой на атома и го избива, придавайки част от енергията си, а после се отклонява. Избитият електрон се нарича комптонов.
- Образуване на електрон-позитрон - рентгенови фотони с голяма енергия и малка дължина на вълната взаимодействат с електрон от външен слой на атома, с получаване на електрон0позитрон и последваща анихилация (вж. тема 1)
2.Йонизация - при преминаване на рентгеновите лъчи през в-вото, се избива електрон, а атомът остава положително натоварен. Ако в-вото е газ, поставен между два електрода, положителните йони се отправят към катода, а отрицателните - към анода. Това явление се използва врентгеновата дозиметрия
3.Луминисценция - свойството на рентгеновите лъчи да предизвикват светене в известни тела. Дължи се на йонизация или възбуждане. Бива флуоресценция и фосфоресценция. За флуоресценциращи в-ва се използват цинков сулфид, бариев платиноцианид, калциев волфрамат и др.
4.Топлина - много малка част от погълнатата рентгенова енергия се трансформира в топлина.
5.Увеличаване електрическата проводимост - при сяра, парафин и др.
6.Фотографично д-е - почерняване на светлочувствителни емулсии (рентгеновите лъчи откъсват електрони от брома, които неутрализират положителния йон на среброто, като го превръщат в черно на цвят металическо сребро)
7.Химическо д-е - предизвикват редукция на някой тела (сублимат>каломел; редукция на йод)
8.Биологическо д-е - ....

4. РЕНТГЕНОВА УРЕДБА: ПРИНЦИПНО УСТРОЙСТВО. ЗНАЧЕНИЕ НА АНОДНОТО НАПРЕЖЕНИЕ,СИЛАТА
НА АНОДНИЯ ТОК И ВРЕМЕТО,ЗА ЕНЕРГИЯТА И ИНТЕНЗИТЕТА НА РЕНТГЕНОВОТО ЛЪЧЕНИЕ.

1.Рентгенов апарат
- рентгенов генератор (тръба и хаубе)
- високоволтов генератор- командна маса
- кабели
2.Уреди - за просветляване, рентгенови снимки и за иследване на различни системи от човешкото тяло
3. Помощни съоръжения - ограничителни бленди, тубуси, колани и пр.
Рентгенова тръба - източник на рентгеновото лъчение. Използва се термоелектронната тръба на Уйлям Кулидж. Тя е херметично затворена тръба с катод (от спирално навита волфрамова жичка) и анод (фокус на рентгеновата тръба). При нагряване на тръбата , от катода се отделят електрони които попадат върху анода и протича ток. При сблъскването на е- с анода, 99% от енергията се превръща в топлина или служи за избиване на е- от анода, а 1% се преобразува в рентгенови лъчи. Днес се използват тръби с въртящ се анод - въртяща се чинийка от волфрам, върху която последователно попадат рентгенови лъчи по различните и повърхности (това дава възможност за поетапно охлаждане на повърхността и). Рентгеновите тръби се намират в защитен кужух (хаубе). Между тръбата и хаубето има машинно масло. За охлаждане на тръбата се използват топлопроводимост, конвекция или лъчеизпускане.
Високоволтовия генератор повишава подаването от ел. мрежата напрежение. Състои се от 2 намотки. Първата поема тока от ел мрежата а втората го подава на катода и анода на тръбата. Кабели - катоден и аноден (свързват генератора с електродите). Командна маса - уреди за регулиране и измерване на напрежението и силата на тока. Монтира се в съседно помещение. Статив - масакъм която са прикрепени рентгеновата тръба, екранат и комендващите уреди. Рентгенов екран - картон, намазан с флуоресцираща материя (бариево-платинов цианид, цинков сулфид). Откъм стената на рентгенолога е защитен с оловно стъкло. Помощни съоръжения - антидифузни бленди, ограничителни бленди, бленди на Бъки-Потър.

5. СТОМАТОЛОГИЧНИ РЕНТГЕНОВИ АПАРАТИ: ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНИ И ДИРЕКТНИ ДИГИТАЛНИ ГРАФИИ, КОНВЕНЦИОНАЛНА И ДИГИТАЛНА ПАНОРАМНА ТОМОГРАФИЯ.

Конвенционални рентгенови апарати:
Стоматологичният рентгенов апарат включва еднотанков генератор - моноблок, в който са поставени високоволтов трансформатор, изправител на въсокото напрежение, рентгенова тръба с неподвижен анод. Танкът е поставен в кожух от ламинирана стомана. Той има отвор през който минава рентгеновото лъчение. Филтрацията се осъществява чрез тънка алуминиева или медна пластинка поставена на пътя на рентгеновите лъчи. Лъчението се насочва с помощта на зъбен тубус (оловна тръба или пластмасов конус) и облъчва поле с диаметър 5х17,5см. Танкът заедно с кожуха е монтиран на подпора, позволяваюа завъртането на излъчвателя на 180-270о. Захранването става от мрежа за стандартен променлив ток.
Апарати за панорамни снимки:
Апарати с неподвижна рентгенова тръба: рентгеновият излъчвател е криволийейна или мека касета с усилващо фолио и се поставя в устната кухина. Този тип апарати са доста скъпи и не много разпространени.
Апарати с подвижна рентгенова тръба: най-използвани в тази категория са апаратите за получаване на ОПГ. Главата на пациента е фиксирана неподвижно, а рентгеновата тръба се завърта заедно с касетата около главата на пациента.При въртене около надлъжната ос >панорамни снимки. При движение в латерална или дорзална посока > томографии и зонографии на отделни зъби или част от челюстта. Използват се касети с усилващи фолия, което намалява необходимата доза и самото облъчване на пацеинта до 20 пъти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рентгенология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.