Религиозни и културни аспекти в общуването


Категория на документа: Медицина
Катедра: Психо-социални комуникации в сестринските и акушерските грижи

Курсова работа

на тема:

Аспекти в общуването-културни и религиозни

Изготвил:Паолина Пламенова Панайотова Проверил:Доц.д-рХр.Милчева
Специалност:Акушерка
Фак:№289
Курс:трети

1.Акушерство- определение

2.Общуването:

-като понятие

-аспекти на общуването

3.Комуникация:

-определение

-видове:вербална и невербална

4.Общ модел на общуването

5.Страни на общуването

4. Културни аспекти на общуването

5. Религиозни аспекти на общуването

е медико-биологична наука, която изучава: оплождането, бременността и раждането,както и устройството, функциите и заболяванията на женската полова система през периода на бременност, раждане и кърмене. Основната цел на акушерството е да изнамира и да прилага все по-успешни начини за съхраняване и предпазване на здравето на жените и техния плод, по време на бременността, раждането и кърменето.

Както в нормалната среда,така и в професионалната без общуване между екипа и пациентите няма да има положителен ефект за двете страни,а именно това се изисква в съвременната медицинска практика.Общуването е сложен и динамичен процес,представлява социално явление и отразява същността на човешката природа.Взаимоотношенията,в които влизат отделните личности по време на ра- бота са професионални.Те са подчинени на определени правила,принципи и норми.Общуването или комуникацията представлява интерес за социалните психолози и всички професии от хуманитарната сфера.

Понятие във фокус:

Комуникация-думата идва от латински ,,Сommunicatio"-съобщавам.Процес на предаване на информация от човек на човек,посредством символи.Този процес се осъществява вербално чрез речта -устна и писмена,и невербално-чрез ,,езика на тялото".

Според начина на предаване на информация,комуникацията се разделя на вербална и невербална.Невербалната комуникация-това е комуникация посредством неречеви сигнали,които могат да бъдат отнесени към три области: тяло,пространство и време.В голямата си част невербалната комуникация зауче- на,смисълът на много движения и жестове е обусловен от културната традиция. Към невербалната комуникация се отнасе ,,езикът на тялото"(лицеви експресии, движения с очи,жестове,поза),параезикът(начинът по който се казва нещо),дисти- нацията и пространството.Вербалната комуникация се отнася посредством речта - писмена(доклади,речи,заповеди и др.) и устна реч(стил на говорене,темперамент на гласа,интонация и др.)

От особено значение са взаимоотношенията с пациентите.В основата на този тип взаимоотношения стои личността на пациент,или личността на страдащия.Общу- вайки с пациента или неговите близки акушерката от позицията на своите профе- сионални компетенции,трябва да се съобразява с темперамента,характера,социал- ния статус,интелекта,възрастта,фазата на заболяване,и много други фактор,кои- то имат отношение към изхода на заболяването.

Медицинската професия както и другите професии е свързана с много между личностни контакти .Всеки работен ден тя се среща от една страна медицински специалисти,лекари,санитари,колеги,а от друга болни и техниблизки.За това важния въпрос тук заемат комуникационните умения на медицинското лице и знания,за да се постига добър успешен резултат.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Религиозни и културни аспекти в общуването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.