Рехабилитация при здрави хора


Категория на документа: Медицина


Югозападен университет "Неофит Рилски"
Факултет "Обществено здраве и спорт "
Катедра " Медико-социални науки "

РЕФЕРАТ

На тема :

"Рехабилитация при здрави хора - превенция на здраве"

Дисциплина: Организация на профилактично-оздравителната рехабилитация

Изготвил: Ирина Hиколова
Специалност: "Социално посредничество"
Фак.№ 13500141244
Степен: Магистър

Проверил:

Благоевград , 2013 г.

Рехабилитацията е сложна система от мероприятия за възстановяване на здравето и трудоспособността на човека. Нейната главна цел е подпомагане на нетрудоспособните лица да бъдат възвърнати към нормален и естествен начин на живот.

Рехабилитацията се използва от обществото от началото на XX век, но внедряването й става още след Втората световна война в страни, като Великобритания и САЩ . Тя е процес на приложение на всички медицински мероприятия, които ускоряват лечението. Тези мероприятия са преди всичко от областта на физикалната медицина и допълват специфичното лекарствено и хирургично лечение. Друга дефиниция, разглежда рехабилитацията като клон на Социалната медицина.

Рехабилитацията спомага за концентрацията на вниманието, като се създава бодро настроение с положителни емоции. Повлиява се депресивното настроение и липсата на увереност в собствените сили, отстранява се чуството за малоценност. Броят на застрашените от инвалидизиране лица, на инвалидите и пенсионерите по болест през последните 2 - 3 десетилетия нараства застрашително във всички страни. Това е свързано преди всичко с нарастващия травматизъм, автомобилизъм и индустриализъм на заболяванията на т.нар болести на пренапрежението, на неврозите, на инфарктите на миокарда,на атеросклеротичните изменения, на хроничните белодробни заболявания и в резултат на химизацията и замърсяванията на околната среда.
Поради това рехабилитацията си поставя за цел чрез комплекс от мероприятия да ни предпази от инвалидизиране, както и да рехабилитира максимален брой лица заболели или увредени, като възстанови в максимално възможна степен тяхното психо-соматично състояние, професионални и икономически възможности, съответстващи на тяхното здравословно състояние.

Рехабилитацията включва комплекс от методи за лечение (бани, масажи, нагревки и др.), с които се възстановява нормалното състояние на организма след заболяване. Според една от най-старите дефиниции, рехабилитацията е процес на приложение на всички медицински мероприятия, които ускоряват лечението. Тези мероприятия са преди всичко от областта на физикалната медицина и допълват специфичното лекарствено и хирургично лечение.

Основните форми на рехабилитацията са: медицинска, психологична, социална, професионална, битова и трудотерапия.

Медицинската рехабилитация е система от мероприятия, имащи за цел възможоно най-бързо и най-пълно възстановяване здравето на болните и инвалидите и възвърщането им към активен живот и обществено полезен труд.

Когато се говори за рехабилитация на първо място сред средствата е кинезитерапията порати факта, че без активни и пасивни форми на кинезитерапия рехабилитацията е немислима.

Сред активните форми на кинезитерапията са : лечебната физкултура, гимнастическите упражнения, общоукрепваща гимнастика, дихателна гимнастика, , ходене , игри, трудотерапия, и др. Към пасивните средства на кинезитерапията спадат различните видове лечебен масаж - класически, апаратен, мануална терапия, екстензионна терапия, и др. Кинезитерапията е лечение чрез движение, при нея се използват различни форми на двигателна активност.

В нашата страна право на безплатна медицинска рехабилитация в държавните заведения имат всички български граждани. Медицинската рехабилитация е начално звено в системата на общата рехабилитация, защото заболелият човек преди всичко се нуждае от медицинска помощ. Рехабилитацията е дълъг и продължителен процес, траещ понякога месеци и години.

Санаторно-куротното провеждане на рехабилитацията е един от етапите на медицинската рехабилитация. Курортната рехабилитация е важен елемент от цялостния рехабилитационен процес. Обикновенно тя се провежда след приключване на медикаментозното лечение и при сравнително стабилизирано състояние на рехабилитирания.

Курортите са местности, които имат благоприятен климат, минерални или морски води, лечебна кал и други условия за използването им за профилактика. Ефективността от пребиваването в курортите се обуславя от сложното взаимодействие между множество фактори: климатични условия, правилен курортен подбор, адаптация и аклиматизация на организма, цялостен режим на почивка, лечение и хранене.

Материално техническата база за рехабилитация обхваща заведенията и санаториумите за медицинска, трудово- професионална и социална рехабилитация.

Психологичната форма на рехабилитация включва въздействието върху психичната сфера на болния чрез словото на лекаря, на социалния педагог и на другите членове на рехабилитационния екип. Психологичната форма на рехабилитация следва да съпровожда целия цикъл на възстановителните мероприятия. Съществува психотерапевтичен подход, за чието успешно реализиране изисква лица обучени в прилагането на психотерапевтичните техники и създаване на благоприятен емоционален климат.

Особено важна за цялостната интеграция на хората в неравностойно положение е професионланата форма на рехабилитация. Тя включва обучение, квалификация и преквалификация, насочване към леки и достъпни форми на труд, осигуряване на необходими индивидуални технически приспособления за облекчаване използването на работни инструменти, съкратен работен ден, и др.

Съществен приоритет на рехабилитацията у нас е широко използване на природните курортни дадености - балнеологични и климатологични.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рехабилитация при здрави хора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.