Реферат по гериатрия


Категория на документа: Медицина


Всичко това води до стръмно понижаване качеството на живот. Получава се тъжен парадокс -човек учи, работи, преодолява трудности години наред, а когато дойде време да се радва на плодовете от своите усилия, започва да боледува .
Основна цел на здравната помощ за старите хора е съхраняването на добро ниво на физическо и психическо функциониране, позволяващо автономен и независим от чуждата помощ живот за колкото е възможно по-дълго време.
Грижа за възрастните хора могат да бъдат много сложни. Медицинската сестра, гериатрична медицинска сестра трябва да предложи емоционална подкрепа на пациентите, следят за психическото им здраве и поддържане отблизо за медицински условия, които бързо могат да се появят при пациенти в напреднала възраст.
Гериатрична медицински сестри трябва да бъде в състояние да се координират със семействата на пациентите си, и понякога те работят рамо до рамо със семейството грижат се ,за обучението, за да им помогне да се грижат за членовете на техните семейства.

Може ли да се помогне на тези хора? Отговорът е ДА!
Ако се вземат нужните мерки, възможно е значително да се облекчи животът както на самите възрастни хора, така и на близките им, които се грижат за тях.
Какви са основните принципи при гледането на възрастни хора?
1. Любов. Възрастните хора често са по-чувствителни към отношението към тях от страна на околните.
2. Движение.Докато един възрастен човек се движи, той успява в голяма степен да се самообслужва. Залежи ли се, неговата прогноза се влошава. Поради това трябва де се правят значими усилия възрастния човек да не престава да се движи. Да му се окозва помощ при раздвижване, Да използва помощни средства като бастун, проходилки и др.помощно средство.

Здравето в старостта се формира в значително по-ранни периоди на живота и е резултат от комплексното действие на генетичните фактори,стил и начин на живот,експозиции от физическата и социална среда.То е най-съществения ресурс и основен фактор на благополучието на стария човек.Нивото на здраве определя личната автономност в ежедневието и потребностите от здравна и социална помощ.

Здравното състояние отразява настъпилите с напредване на възрастта общи органични и физиологични промени,водещи до намалена биологична ефективност на организма.Старите хора имат понижена водно-солева обмяна,ограничени възстановителни процеси,нарушения в калциевата обмяна,доминиране на инволутивни,атрофични и дегенеративни процеси,нарушения в интелекта,емоционалната и волева сфера на личността.

В процеса на стареене нараства делът на старите хора,които се нуждаят от помощ и грижи в ежедневието.Тази потребност зависи от състоянието на психическото и физическо здраве на старите хора,от нивото на функциониране,възрастта,пола,икономически статус,семейна структура и взаимоотношения и др.Удовлетворяването й се осъществява както от неформални,така и от обществено организирани,формални източници на подкрепа.Неформалната помощ е безплатна,неинституционална и основана на родство и близост.Основен източник на неформална помощ за стари хора е семейството.То осигурява директна и индиректна практическа,финансова,емоционална и информационна подкрепа.
Медицинските грижи за стари хора включват един годишен задължителен основен профилактичен преглед,включващ клиничен преглед,измерване на артериално налягане,ЕКГ,изследване на ПКК,кръвна захар,урина(албумин и седимент).Лекарят провежда целеви профилактични прегледи на лицата над 65 г. за откриване на онкологични и др.заболявания.Нуждаещите се от специализирано наблюдение се насочват към специалисти в извънболнична помощ или към съответните диспансери.Лекарят насочва старите хора за хоспитализация,а тези с тежки инвалидизиращи заболявания към домове за медико-социални грижи и към хосписите.

Социалните грижи,осъществявани от лекаря се изразяват в представяне на пациенти със сериозни социални проблеми пред службите за социално подпомагане,съдействие чрез центрове за социална рехабилитация за осигуряване на слухови апарати,инвалидни колички и др. медицински пособия,съдействие на самотно живеещи стари хора.

Психологическите грижи включват адекватна психопрофилактика и психотерапия за избягване на депресиите и социалната изолация.При необходимост се провеждат консултации с психолог или психиатър и се привлича социален работник.

Характеристика и Особености на заболяванията при възрастните и стари хора :
При стареенето на организма настъпва влошаване на функциите на органите и системите,което при обичайни условия често остава неизявено.
Настъпващите при стареенето промени често са причина за значителни и специфични отклонения в протичането на много от болестите.
Заболяванията при възрастните и стари хора често възникват по-лесно,развиват се по-бързо,но клиничният им ход е по-тежък и с повече усложнения в сравнение с този при млади хора.
С особености се отличават не само възникването,клиничните прояви и развитието на заболяванията при възрастните и стари хора,но и диагностичният процес,терапевтичният подход и прогнозата.
Диагностицирането и лечението на заболяванията при възрастните хора изисква често различен подход,в сравнение с общоприетия при лицата в млада възраст.Това се дължи както на нетипично клинично протичане на повечето заболяванията,понякога и без класически прояви,така и на по-честата множествена патология.В диагностичен и лечебен план трябва да се имат предвид основните особености и характерни черти на заболяванията при възрастни и стари хора.

Когато имаме :
Множествена патология - Клиничната картина на никое от заболяванията може да не доминира над останалите.
По-късно диагностициране на заболяванията - Влошаването на здравословното състояние се приема,като нормално състояние,непознаване особеностите в клиничното протичане на болестите от медицинските специалисти.Често от значение е и нежеланието за изследвания и лечение,както и страх от хоспитализация.
Прием на много медикаменти - Усложнява лечението.По-чести при възрастни и стари хора - полимедикаментозната терапия,т.е. прием на голям брой медикаменти.
Лечението по-често предизвиква нови или задълбочаване на съпътстващите здравни проблеми - По-често лекарствата прилагани за лечение на водещо заболяване предизвикват нови или задълбочаване на съпътстващите здравни проблеми.
Промени в интелекта,трудности за комуникация - Усложнява се снемането на анамнеза,диагностичния процес,а и самото лечение.

При възрастните и стари хора,при които много по-често има по-няколко съпътстващи хронични заболявания,острите и хронични заболявания си взаимодействат едно с друго,което оказва влияние върху клиничната изява на заболяванията,тяхното разпознаване,диагностика и лечение.

Възрастният човек привиква към промените настъпващи при стареенето,а нерядко и към болестните прояви.В тази ситуация медицинските специалисти,ако не познават особеностите на протичане на заболяванията при възрастните и стари хора и ако не установят никакви класически симптоми отнасят оплакванията към ``възрастови промени.Забавя се диагностицирането,лечението и профилактиката на усложненията,заболяванията прогресират,стават трудно лечими и с лоша прогноза.Много от заболяванията и състоянията,за които обичайно се приема че неизбежно съпътстват старческата възраст са лечими и предотвратими.

Най-чести симптоми и синдроми при възрастния и стар човек :
Делириум - Представлява остро или подостро настъпващ синдром на обратимо нарушение на общата познавателна функция.Характеризира се с безмислени грешки в познанието и качествени промени в съзнанието.Прояви на делириума са дезориентация за време и място,в по-тежки случаи и нарушеното възприятие за собствена личност.
Рискови фактори за делириум са напреднала възраст,алкохолна,медикаментозна зависимост,предшестваща деменция,инфекции и други.
При пациенти с делириум е важно да се определи давността на симптоматиката,рисковите фактори,да получим информация за приеманите медикаменти,съпътстващи заболявания.

Деменция - Представлява хронично протичаща,прогресираща и необратима промяна в интелектуалните функции,без съпътстващи нарушения в съзнанието.Характерни за деменцията са дезориентация,абстрактно мислене,загуба на паметта,интелектуални нарушения.При тези пациенти постепенно се влошават подвижността,настроението,сдържаността.
Възрастните и стари хора с деменция трябва да се контролират от : лекар специалист,служител от патронаж и медицинска сестра.

Депресия - При възрастни и стари хора представлява значим фактор за заболяваемостта и смартността от други заболявания.Обикновенно тези хора са с повишен риск за сиуцидни опити.
Много от симптомите на депресията се приемат за прояви на нормалното стареене и хората не ги съобщават.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по гериатрия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.