Превенция на инфекциозните заболявания


Категория на документа: Медицина


 Провеждане на диспансерно наблюдение на преболедувалите от инфекциозни заболявания.
 Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания за откриване и саниране на заразоносители.
 Провеждане на ветеринарно-медицински контрол върху зоонозните заболявания.
 Осигуряване на ежесневни данни за движението на инфекциозните болести съгласно нормативните документи.
 Провеждане на широка здравна просвета сред населението - промоция на здравето.
Основни принципи на борбата с инфекциозните болести. Противоепидемични мерки.
 При възникване на епидемично огнище се провеждат комплексни противоепидемични мерки: спрямо източника на инфекция (болния), спрямо контактните му лица и спрямо външната среда.
1.Мерки спрямо източника на инфекция - инфекциозно болния.
 Ранно и активно откриване на инфекциозно болния.
 Регистрация в Книга за регистриране на заразно болни (Уч. форма № 60).
 Съобщаване до отдел ПЕК в ДНЗ към РЗИ. Това става чрез попълване и изпращане на Бързо известие (Уч. Форма № 58), или мрез изпращане на факс, e-mail, обаждане по телефон. Съобщаването на инфекциозното заболяване трябва да стане в рамките на 24 часа след откриването му.
 Изолация и хоспитализация.
 Леките клинични форми на инфекциозните заболявания се изолират в дома с цел лечение и ограничаване ролята им на източници на инфекция.
 Периодът на изолация е специфичен при отделните заболявания и регламентиран чрез Инструктивни материали на МЗ.
 На хоспитализация подлежат всички остри вирусни хепатити, инфекции на централна нервна система, тежки клинични форми на инфекциозните заболявания.
 Хоспитализация може да се наложи и по епидемични показания - при липса на условия за изолация и лечение в дома на болния, при състояния, когато болния не може да изпълнява противоепидемични мероприятия поради други заболявания, при контактни на особено опасни инфекции и др.
 Правилно изписване от инфекциозно отделение - след клинично оздравяване и отрицателни микробиологични резултати.
 Провеждане на специфично лечение.
 Диспансерно наблюдение в срокове съгласно Инструктивните материали на МЗ и Наредба № 2 от 4 феруари 2003 г. за организация и провеждане на профилактични прегледи при лица от 0 до 18 години и диспансерно наблюдение на задължително здравно осигурени лица.
 Провеждане на епидемиологично проучване в огнището на зараза за откриване на заразоносители и др. Епидемичното огнище се наблюдава до изтичане на един максимален инкубационен период, съответстващ на заболяването спрямо което се извършват противоепидемичните мерки.
 Колаборация с ветеринално - медицинските органи при случаи на зоонозни заболявания.
 Карантина на огнището се налага при особено опасни инфекции - чума, холера, жълта треска.
2.Мерки спрямо контактните лица
 Определяне на контактната група - тези, които са били в най-близък и продължителен контакт с инфекциозно болния.
 При възникване на особено опасни инфекции контактните лица биват две групи: контактни от първи порядък - били в контакт с болния и контактни от втори порядък - били в контакт с контактните на болния.
 Регистрация (Уч. форма № 61) и съобщаване (Уч. форма № 58).
 Провеждане на медицинско наблюдение на контактната група в рамките на максималния инкубационен период - клиничен преглед, термометриране.
 Извършване на лабораторни изследвания - микробиологични, серологични, вирусологични съобразно спецификата на заболяването.
 Провеждане на имунизации и реимунизации или есктрена профилактика в огнището.
 Провеждане на гама-глобулинова профилактика съгласно инструктивните материали на МЗ.
 Провеждане на санитарна обработка по епидемиологични показания.
 Провеждане на изолационно - ограничителни мерки (при ООИ контактните лица се карантинират, при чревни инфекции се извеждат от работната среда, при необходичост се диспансеризират).
3.Мерки спрямо външната среда - Дезинфекция ,Дезинскеция ,Дератизация

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Превенция на инфекциозните заболявания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.