Предизвикателства на хроничните заболявания. ХИВ инфекцията: от „смъртна присъда” до хронично заболяване – медицински и социален феномен


Категория на документа: Медицина


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Д И П Л О М Н А Р А Б О Т А

НА ТЕМА:

Предизвикателства на хроничните заболявания
ХИВ инфекцията: от "смъртна присъда" до хронично заболяване - медицински и социален феномен

Изготвил: Научен ръководител:

Магистърска програма по
"Обществено здраве и здравен
мениджмънт"

София
2013 г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ВЪВЕДЕНИЕ.......................................................................................................................5
ГЛАВА ПЪРВА...................................................................................................................7
ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
I. История на заболяването.........................................................................................7
II. Епидемиология.........................................................................................................9
1. Глобалната епидемия от ХИВ..........................................................................9
2. Pазпространението на ХИВ в Европейския регион на Световната здравна организация......................................................................................................11
2.1. Разпространението на ХИВ в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство...........................................11
2.2. Обобщени данни за разпространението на ХИВ в Европейския регион на Световната здравна организация.......................................................12
2.3. Тенденции в разпространението на ХИВ в Европейския регион на Световната здравна организация............................................................14
3. Данни за разпространението на ХИВ у нас..................................................15
III. ХИВ инфекцията: от "смъртна присъда" до хронично заболяване - селфмениджмънтът ключов за справяне със заболяването................................16
IV. Променящата се клинична картина на ХИВ инфекцията и свързаните с това предизвикателства - комплексен подход към лечението на заболяването............................................................................................................18
V. Свързаните с ХИВ/СПИН стигма и дискриминация - основно предизвикателство пред социалната реинтеграция на хората, живеещи с ХИВ..........................................................................................................................21
ГЛАВА ВТОРА.................................................................................................................26
ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО
I. Цел...........................................................................................................................26
II. Задачи......................................................................................................................26
III. Методология на проучването...............................................................................26

ГЛАВА ТРЕТА..................................................................................................................28
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО
I. Организация на медицинското обслужване на пациентите с ХИВ в страната...................................................................................................................28
II. Социално-демографски профил на изследваните лица.....................................30
III. Анализ на отговорите на въпросите, свързани с медицинското обслужване.............................................................................................................33
1. Медицинско обслужване в специализирания център за лечение на ХИВ/СПИН в град София...............................................................................33
1.1. Удовлетвореност на пациентите от специализирания център за лечение на ХИВ/СПИН в град София....................................................33
1.2. Амбулаторни посещения в центъра........................................................35
А. Честота на амбулаторните посещения..............................................35
Б. Нагласи на пациентите към нормативно определеното им задължение за ежемесечно посещаване на центъра за лечение и към схемата на изписване на антиретровирусните медикаменти......................................................................................39
В. Удовлетвореност на пациентите от отношенията "лекар - пациент".............................................................................................41Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предизвикателства на хроничните заболявания. ХИВ инфекцията: от „смъртна присъда” до хронично заболяване – медицински и социален феномен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.