Писане и четене на рецепти


Категория на документа: Медицина


Писане и четене на рецепти.

Рецептата е писмен документ, предписание, издаден от човек с медицинско образование, лекар или стоматолог, в някои случаи от фелдшер, към фармацевта за приготвяне или отпускане на дадено лекарство, за конкретен пациент, с указание за начина на приемане и на дозировка.
Думата рецепта идва от латинския корен recepio, което означава вземам.
Рецептата е документ със следните значения:
Медисцинско.В нея се посочват вида и количеството на ЛВ или ЛФ, предназначена за приемане от болния.
Технологично.Посочен е вида на ЛФ,която се изисква да се приготви.От това следва, извършването на различни технологични операции за да се приготви лекарството.
Финансово. Рецептата се остойностява от фарнацевта и подлежи след изпълнение на финансиране,след представяне в здр.каса.
Юридическо.Означава, че лицата свързани с рецептата - лекарят, който я пише и фармацевтът, който я изпълнява носят юридическа отговорност.

У нас рецептите се пишат на специални бланки, утвърдени от МЗ на български и латински.На латински се пишат лекарствените вещества и друга специализирана информация от лекаря към пациента. Всички други означения са на български.
Съгласно Наредба №4 от 2009 г на Министерството на здравеопазването, рецептурните бланки (рецептите) в Република България са следните видове:
Обикновена бяла бланка.Използва се за предписване на готови и екстемпорални форми, в които не се съдържат наркотични вещества.
Бяла рецептурна бланка за еднократно изпълнение
На нея лекарят изписва лекарствени и нелекарствени продукти за терапевтичен курс. Рецептата може да се изпълни еднократно в аптеката, което се удостоверява с печат с дата на изпълнението и подпис на отпусналия магистър-фармацевт.
Рецептата се връща на приносителя й.
Рецептата е валидна 6 (шест) месеца от датата на издаването й.
Бяла рецептурна бланка за многократно изпълнение
На нея лекарят изписва лекарствени и нелекарствени продукти за терапевтичен курс. Рецептата може да се изпълни многократно в аптеката, което се удостоверява с печат с дата на всяко изпълнение и подпис на отпусналия магистър-фармацевт. Лекарят изрично упоменава колко пъти следва да се изпълни предписанието. Ако не е посочил, рецептата е неограничено изпълнима по преценка на магистър-фармацевта.
Рецептата се връща на приносителя й.
Рецептата е валидна 6 (шест) месеца от датата на издаването й.

Зелена рецептурна бланка
На нея лекарят изписва само и единствено лекарствени продукти от Списък №3 на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.
Изписват се точно необходимите единични дози за ден и за целия терапевтичен курс. Максималната дозировка, която може да се изпише, е за 30 календарни дни за всяко от лекарствата. Дозите и дозировъчния период се изписват едновременно с цифри и с думи, например:
o Лекарство Z табл 30 мг
o S. 3 х 2 табл - за 25 (двадесет и пет) дни
o D. 150 (сто и петдесет) табл
Ако лекарят е сгрешил, при изчисляването на единичните, дневните и общата доза на терапевтичния курс (ако не се засичат), рецептата е НЕВАЛИДНА.
На една рецептурна бланка може да се изпишат най-много три лекарствени продукта от Списък 3 на ЗКНВП. Ако лекарят впише в тази бланка лекарствени продукти, които не са в Списък 3 на ЗКНВП, тази бланка става автоматично НЕВАЛИДНА.
Рецептурната бланка е в три екземпляра - третият остава в лекаря, който я е издал. Първият и вторият екземпляр се представят в аптеката за изпълнение. В аптеката се задържат и двата екземпляра, като вторият остава в архива на аптеката, а първият екземпляр се отчита в Районния център по здравеопазване.
Рецептата може да се изпълни само еднократно в аптеката, което се удостоверява с печат с дата на изпълнението и подпис на отпусналия магистър-фармацевт. Приносителят на рецептата трябва да се легитимира с лична карта.
Магистър-фармацевтът вписва в бланката ЕГН на приносителя. Приносителят трябва да подпише рецептата.
Приносителят на рецептата трябва да е навършил 18 години, в противен случай фармацевтът отказва изпълнението й. Приносителят на рецептата и пациентът може да са две различни физически лица.
Във всеки случай, в който рецептата е невалидна, тя се конфискува от магистър-фармацевта и се предава лично на лекаря, който я е издал, за анулиране.
Не се допуска невалидна рецепта да се връща обратно на пациента.
Зелена рецептурна бланка е невалидна, ако липсват един или повече от следните елементи на предписанието:
* лекарят не е сложил личен печат с името и УИН кода си;
* лекарят е пропуснал да напише адреса на практиката си и телефон за връзка ;
* лекарят не е написал името и ЕГН на пациента ;
* лекарят не е подписал собственоръчно рецептата ;
* лекарят не е написал единичната дозировка на лекарствения продукт (дали е от 5, 10 или 20 милиграма, например) ;
* лекарят не е написал фармацевтичната форма (дали са таблетки или ампули или свещички, например) ;
* лекарят не е написал с думи или изобщо не е написал общото количество единични дози, които трябва да се отпуснат ;
* лекарят не е написал дневната дозировка ;
* лекарят не е написал с цифри и думи за колко календарни дни е предписанието.
Зелена рецепта може да бъде изпълнена само и единствено в аптека от административната област, от която е и лекарят, който я е издал. Например, рецепта, издадена от лекар в София-град не може да бъде изпълнена в аптека от София-област.
Рецептата е валидна 7 (седем) дни, включително датата на издаването й.

Жълта рецептурна бланка
Изискванията за предписването на лекарствени продукти на жълта рецептурна бланка са същите, както при зелените рецепти, с единствената разлика, че на жълта рецепта могат да се изписват само и единствено лекарствени продукти от Списък №2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Писане и четене на рецепти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.