Организиране на музикално занимание в детска ясла


Категория на документа: Медицина


Медицински университет
"Проф.Д-р.Параскев Стоянов"
Гр.Варна
_______________________________________________________________________________________________________________
Факултет Обществено здравеопазване

Курсова работа

ТЕМА:
Организиране на музикално занимание в детска ясла

Изготвил:
Специалност: Медицинска сестра, III курс
Факултетен номер:
Дата:

Проверил:

Детска ясла
Детската ясла е медико-социално заведение , в което се отглеждат и възпитават деца от 0 до 3 годишна възраст. Тя има за цел да осигури на децата речева компетентност т.е правилно изразяване и социални способности за общуване и комуникация.

Дневният режим в детската ясла има изключително голямо значение за правилното психо - физическо развитие на детето и укрепване на неговото здраве. Неговото спазване приучава детето от най-ранна възраст на организираност, ред и дисциплина.При съставянето на дневния режим следва да се спази изискването за редуване на сън-хранене-бодърстване-сън.
При организиране на бодърстването трябва да се използват разнообразни игри и занимания,съобразени с възрастта на децата.

В детската ясла се провеждат четири основни вида организирани занимания(музикални, говорни,сръчности и физкултурни), които се изготвят от педагог и се провеждат под контрола на медицинската сестра. Всички те се представят във вид на игра като основното им предназначение е децата да привикнат да извършват определени дейности по предварително поставени от възрастните задачи. Заниманията се провеждат в групата , но никога с цялата група - децата се разделят на подгрупи по 8-10 деца всяка. Всички занимания се провеждат между 8:30-9-30 часа , като се разпределят така че след говорно или занимание сръчности се провежда физическо занимание , а след музикално занимание не се провежда второ , тъй като то включва и организирани движения. Продължителността на едно занимание е от 5 до 10 минути за деца до 1 годинка , и до 15 минути след втората и третата годинка.

Музикални занимания

Основните задачи на музикалните занимания се изразяват в следното:
*да се създават радост у децата, интерес и емоционална отзивчивост към музиката;
*да се развиват елементарни музикални умения, осигуряващи възприемането и възпроизвеждането на музика;
*да се развиват елементарни музикални способности (музикален слух, музикална памет и усет за ритъм);
*да се формират предпоставки за музикално-естетически вкус, изразен в оценъчно отношение.
Освен това музикалните занимания оказват положително влияние върху развитието на говора и движенията, обогатяват познавателната дейност на децата и съдействат за формирането на любознателност.

Музикалните занимания включват три основни момента, които представляват основните видове музикална дейност. Това са: пеене, слушане на музика или песен и движения под ритъма на музиката (танцуване).

Пеенето е основният вид музикална дейност, която се изпълнява в заниманията. Отначало децата само слушат песента, после подпяват заедно с възрастния и едва след 10-12 занимания те могат да пеят песента самостоятелно. Много важно изискване при разучаване на песента е децата да разбират текста и правилно да произнасят всяка дума в песента. Затова е необходимо онагледяване на това, за което се пее в песента. Това помага и за развитието на говора у децата.

Слушането на музика се провежда по различен начин. Децата могат да слушат новата песен, която предстои да се разучава или слушат позната мелодия, за да отгатнат на коя песничка отговаря тя, или просто слушат приятна музика за настроение.

Движенията под ритъма на музика най-често наподобяват музикална драматизация. Най-напред децата се учат и упражняват да изпълняват съответните движения съгласувано с музиката в седнало положение и едва след това ги изпълняват като игра. Необходим елемент при това са костюмите и различни реквизити, подсилващи радостните преживявания, породени от ритъма на музиката. Не бива обаче те да пречат и да сковават движенията на детето и постоянно да отвличат вниманието и да нарушават възприятието на ритъма на музиката. В някои моменти е възможно и свиренето на детски музикални инструменти.

Съвременните изисквания към медицинската сестра в детската ясла са много и основателни, тъй като тя носи изключително големи отговорности както по отношение опазването живота и здравето на децата, така и по отношение на тяхното обучение и възпитание, на тяхното правилно личностно формиране и развитие. За да може да изпълнява качествено тези свои задължения и отговорности, медицинската сестра е необходимо да притежава много добра професионална подготовка (в т.ч. и педагогическа), да е вътрешно мотивирана за този вид реализация и да притежава комплекс от личностни и професионални качества и умения.
Сестрата е длъжна да повишава постоянно своята квалификация и да обучава детегледачките от групата.

ДЕТСКИ ПЕСНИЧКИ

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организиране на музикално занимание в детска ясла 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.