Организация и обем на долекарската помощ при радиационна авария и ядрен взрив


Категория на документа: Медицина


4. Прилагане на седативни, противоповръщащи и противогърчови медикаменти.
5. Частична деконтаминация.
6. Прилагане на адсорбенти.
7. Прилагане на антидоти.
8. Поставяне на асептични превръзки.
9. Контрол на поставените имобилизации и хемостатични превръзки с коригирането им при необходимост.

Осигуряването на медицинска помощ на пострадалото население е труден организационен проблем. Трудностите произтичат от характера на пораженията. В преобладаваща част от случаите се касае за тежки и много тежки поражения от типа на съчетаните и комбинираните поражения.

Оказването на специализирана медицинска помощ се осъществява в основни линии по два начина. Първият от тях предвижда: оказване на първа медицинска и първа лекарска помощ, след като пострадалите се евакуират в специализирани отделения, клиники на медицински институти или републикански звена. Евакуацията, след съответната подготовка, се извършва с автомобилен или въздушен транспорт.

В случаите, когато състоянието на пациентите или други причини не позволяват прилагането на тази схема поразените се приемат в най-близко разположената болница за оказване на възможната при местните условия помощ, а за оказване на специализирана помащ се изпращат модули от военномедицинският отряд за бързо реагиране или съответните екипи от най-близко разположените специализирани медицински звена. В екипите се включват висококвалифицирани специалисти, които като ръководители на екипи разполагат с необходимите кадри, апаратура, инструментариум и лекарствени средства за автономна работа, независимо от възможностите на местната болница.

Трябва да се изтъкне, че за осъществяването на който и да е от двата варианта за оказване на специализирана медицинска помощ при бедствени ситуации е необходима много сериозна подготовка.

Решаването на тези проблеми се осъществява от централните, регионални и местни здравни служби, службите на ГЗ и административните държавни органи.

Използвана литература:

- Аврамов, Й - Военната заплаха - източници, критерии за оценка и етапи на ескалация, Воен. журнал, 1992, №5-6, 29-34;

- Александров, Н.- Съвременно състояние и общи принципи на организация на "медицината на катастрофите" в западноевропейските страни, САЩ и СССР /1/, Военна медицина, 1991, 56-59.

- Андонов, Св. - Система за защита на населението при радиационна аварийна обстановка:изграждане, възможности и перспективи.Научна конференция на ВМА, С., 20-22, 10.1993г.

- Белоконски, Ил. - Научно осигуряване на превантивната дейност и защита на населението на РБ при бедствия и аварии. ІІІ научна практ. конф. на ВМА. С. 8-9, 12, 1994 г.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация и обем на долекарската помощ при радиационна авария и ядрен взрив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.