Организация и обем на долекарската помощ при радиационна авария и ядрен взрив


Категория на документа: Медицина


 Тракийски университет

Медицински факултет

КУРСОВА РАБОТА

Тема: Организация и обем на долекарската помощ при радиационна авария и ядрен взрив

Изготвил:

Гергана Николаева Иванова

Специалност: " Акушерка"

Трети курс, Фак. № 229

Високата степен на индустриализация на човешкото общество и ненадежността на човешкия фактор, като участник в производствения процес са причината за все по-честите крупни производствени аварии с все по-тежки последици за населението в зоната на бедствената ситуация. С особена тежест се открояват последиците на ядрените инциденти в атомните електроцентрали.

Днес източници на радиационна опасност за човека са преди всичко:
- ядрените аварии;
- употребата на ядрено оръжие;
- нуклеарният тероризъм.

През последните десетилетия енергията на атомното ядро намира все по-широко приложение. Известни са две форми на използване на тази енергия:
1. Посредсвом контролирана реакция на верижен разпад, която се използва преди всичко в АЕЦ.
2. Посредством неконтролирана реакция на верижен разпад. Тази реакция се прилага при създаването на ядрени оръжия.

Радиационна опасност може да възникне не само при реакциите на ядрен разпад, но и в случаите на ядрен синтез. Тази реакция лежи в основата на водородното оръжие, т.н. термоядрени боеприпаси, чиято мощ многократно надхвърля мощта на атомното оръжие.
Трудно може да се даде точна дефиниция на понятието "ядрена авария". В повечето случаи се смесват понятия като "радиационна авария" и "ядрена авария".За радиационна авария се говори, когато е налице нарушаване на границите на безопасната експлоатация, при което радиоактивни продукти ( или йонизиращи лъчения) излизат извън определените им граници. В такива случаи обикновено се засягат само хора от персонала на даден обект, или част от него. Обикновено не се стига до масови загуби.

При "ядрени аварии" са налице повреди в топлоотделителните елементи на реактора и облъчване на персонала.

Ядрени аварии са възможни във всички видове АЕЦ, независимо от непрекъснато усъвършенстващите се системи. При авария в АЕЦ се създава сложна радиационна обстановка на значително по-големи площи в сравнение със замърсяването при ядрен взрив с голяма мощност.

Ядреното оръжие е най- мощното средство за масово поражение на хора и за разрушаване на материални ценности.Получената при ядрения взрив енергия се трансформира в три основни поразяващи човека фактори: ударна вълна, светлинно излъчване и йонизираща(начална) радиация.

Пораженията върху хората най-често имат комбиниран характер - травми, причинени от ударната вълна, в съчетание с изгаряния и лъчеви увреждания.

Според начина на освобождаване на ядрената енергия се различават две основни групи оръжия: с взривно действие и бойни радиоактивни вещества.

При възникване на бедствена ситуация оказването на медицинска помощ на пострадалите се различава коренно от медицинските дейности в ежедневието. Тази разлика е продиктувана от специфичните изисквания пред медицинските сили, свързани с естеството и характера на настъпилата бедствена ситуация. Независимо от вида на бедствената ситуация, обаче винаги е налице рязка диспропорция между наличните и необходимите медицински сили и средства. Към тази диспропорция се прибавят и големия брой пострадали със животозастрашаващи увреждания, затруднения достъп до пострадалите, наличието на рисков фактор за самите медицински екипи, както и невъзможността в повечето случаи да се използват прилаганите в нормалния диагностично - лечебен процес медицинска техника и апаратура.

Оказването на помощ на пострадалите при бедствена ситуация започва още в самото огнище на поражение. Първата помощ, която получават пострадалите е от изключително значение за запазване на живота, зрението или функциите на крайника. Помощта насочена към съхранение живота, здравето, зрението и функцията на крайниците на пострадалите може да се раздели на:
1. Първа помощ.
2. Първа медицинска (долекарска) помощ.
3. Първа лекарска помощ.
4. Квалифицирана лекарска помощ.
5. Специализирана лекарска помощ.

Първата долекарска помощ е комплекс от медицински мероприятия провеждащи се с цел поддържане на жизнено-важните функции на организма и предотвратяване на развитието на тежки усложнения, както и като подготовка за евакуация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация и обем на долекарската помощ при радиационна авария и ядрен взрив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.