Оценка на болничната дейност


Категория на документа: Медицина
Необходимостта от анализи на дейностите в системата на здравеопазването като цяло и в неговите подсистеми - за извънболнична и болнична помощ, за лечение на конкретни заболявания и т.н. започва да се осъзнава през втората половина на ХХ - ти век и води до създаването на науката икономика на здравеопазването.

През 1993г. в системата на общественото здравеопазване на България е разработена и въведена Единна методика за разделно отчитане на разходите в здравните заведения по видове разходи и типове заведения.

Лечебното заведение за болнична помощ е заведение, в което лекари, с помощта на други специалисти и помощен персонал, извършват всички или някои от следните дейности:
* Диагностика и лечение на заболяванията, когато лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извънболничната помощ
* Родилна помощ
* Рехабилитация
* Диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от друго лечебно заведение
* Медико-козметични услуги
* Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство
* Учебна и научна дейност

Класификация на болничните лечебни заведения:
1. Според популационния обхват и териториалното разположение, болниците биват:
* Общински
* регионални
* национални
2. Според състоянието на пациента:
* Болници за активно лечение
* Болници за продължително лечение
* Болници за долекуване и рехабилитация
3. Според специализираността си лечебните заведения за болнична помощ се разделят на :
* Многопрофилни
* Специализирани
* Високоспециализирани
4. Според собствеността биват:
* частни
* публични
* смесени
5. Според големината си, болниците се разделят на :
* Малки
* Средни
* Големи
* Мултиболнични комплекси (холдинги)

Целта на оценката на болничната дейност е по-справедливо разпределение на средствата и ресурсите, в зависимост от изменението на показателите, характеризиращи здравните потребности на населението.

Източник на информация за здравните показатели (индикатори) са годишните отчети на лечебните заведения. Събирането, обработката и анализът на информацията за здравните потребности и прогнозирането на здравни процеси и здравеопазни дейности се извършва в Националния статистически институт и Националния център по здравна информация към Министерство на здравеопазването.

Най-често използваните индикатори за оценка на болничната дейност са:
I. Ресурси
1. Човешки ресурси
* Осигуреност с лекари на 100 000 души население - по-високата осигуреност е гаранция за по-мощен здравен сектор и по-здраво неселение
* Осигуреност с медицински специалисти на 100 000 души население - сестринското обслужване е важен аспект на здравната помощ. По-високата осигуреност предполага по-икономични и качествени здравни гриви
2. Финансови ресурси
* Общи здравни разходи в % от брутния вътрешен продукт - здравеопазването е една от най-скъпите системи, която оптимално консумира не по-малко от 8% от БВП. По-ниският дял - под 7%, означава ниско качество, а високият дял- над 12-13% означава огромни разходи на обществото, т.е. пропуснати ползи.
* Публични здравни разходи в % от общите разходи- отразяват обществените източници на финансиране (от държавния и местния бюджет, както и социалното здравно осигуряване), които гарантират достъпността на здравните услуги. Необходимо е публичните разходи да доминират в общата структура на източниците на финансиране и дори да надхвърлят 70%.
* Общи здравни разходи на глава от населението- характеризират реалната покупателна сила на общите здравни разходи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка на болничната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.