Нервна система


Категория на документа: Медицина


 НЕРЕРВНА С-МА
ІІ. ПЕРИФЕРНА НЕРВНА С-ма. Към периферната нервната с-ма спадат гръбномозачните и черепномозачните нерви.Те осъществяват връзката м/у централната нервна с-ма и органите на чов.тяло.нервите представлъват снопове от нервни влакна -израстаци на нервни клетки нервните власкна биват 3 вида; сетивни,моторни и вегетативни.нервните възли - ганглии са образувани от перикарионите на сетивни или вегетативни неврони,заобиколени с глиални мантини клетки.отвън те са покрити с съидинителна тъкан.
1.Грабначно мозачни нерви nervi spinales -те са 31 чифта и всеки от тях излиза от сответен сигмент на гр.мозак.различаваме 8шини нерви,12гръдни,5поъсни,5кръстцови и 1 опашен нерв.всеки спинален нерв има преден и заден корен.преднич корен е моторен,а задния е сетивен и притежава сетивен възел - спинален ганглеи.от сливането на двата корена след ганглия се образува смесения грабначнич канал през междо прешленич отвор и се дели на заден и преден клон. А) шиен сплит.мишнечен сплит-тези сплитове лежат в областа на шията.шиния сплит plexus cervicalis се образува от предните клонове на 1-четери шини нерви.тои се разполага встани от грабначниъ стълб и от него се оделят сетивни и моторни клонове.мишничния сплит plexus brachialis се образува от предните клонове на 5до8 шини и 1 гръден нерв.от сплита се оделятклоновете които се разделят в две групи;над клучични и подклучични.надклиучичните клонове dorsalis scapulae - са 7,те и нервират мусколите на рамения пояс широкия гръбен мускол ,големич и малкич г.мускол и страничния зъпчат мускол.подклиучните клонове musculocutaneus инервират горния краиник и са 7;мусколно кожен нерв,срединният,лакатния,лъчевия,подмишничният нерв и два кожни нерва.междоребрени нерви nervi intercostals те са предните клонове на гръдните нерви те запазват сигментното си разположение като варвят в долния ред на ребрата м/у външните и вътрешни мейдоребрени мусколи.Б)Пояснокръсцов сплит тои се састои од две части;поясен и красцов сплит.поясния сплит plexus lumbalis се образъва от предните клонове на /1 до 4поясни нерви/. тои се разполага по задната коремна стена в страни от грабначния стълб и клоновете му са бъбречния и оптораторния нерв.кръсцовия сплит plexus sacralis се разполага в малкич тас в страни от кръсцовата кост.негови клонове са горния и долния глутеални нерви.седалищния нерв ischiadicus е наи големия нерв на човешкото тяло.тои полочава влакна от вс.корени на сплита,които формрат триъгална нервна плоча,разполойена на дъното на малкия таз.нерва варви одзат на бедрото и нервира мусколите по задната страна на бедрото.в зад колчната яма се разделя на два клона ; общ малко пиштялен нерв и голямо пищщлен нерв.опашно сплетение plexus coccygeus
2.Черепномозачни нерви те са 12 чифта и излизат те долната повърхност на мозачния ствол.една част от тях са сетивни др.моторни да трети смесени,като нчкои от тях садържат парасимпатикови влакна.сетивните нерви притейават ганглии,вкоито се разполагат псевдо униполарни или биполярни неврони моторните нерви представляват снопове от кл разположени в моторните ядра.парасимпатиковите нерви са израстаци на кл разположени в парасимпатиковите ядра и достигат до парасимпатикови ганглии.
1) обончтелния нерв olfactorius е сетивен нерв които провеждат обунятелните дразнения от обунятелната носна лигавица.тои представлчва 15-20 снопчета от аксонина обунятелни кл разположени сред епитела на носната лигавица. 2) зрителния нерв opticus е сетивен нерв които излиза от очната ябалка и образува зрително крастовище.продалйава се в зрителнч сноп които навлиза в междиния мозак 3) очедвигателния нерв oculomotorius е смесен нерв с моторни и парасимпатикови влакна.
4)макаричковият нерв trochlearis е тънак моторен нерв,чието ядро се намира в тегментома на средния мозак 5) троичния нерв trigeminus е един от наи големите черепно мозачни нерви които инервира главата.след ганглич нерва се дели на 3клона;очничен,горно челиостен и долно челиостен нерв. 6) отвейдаштия нерв abducens е моторен нерв чието ядро лежи в задната част на мозака.нерват и неврира стеаничния прав очен мускул. 7) лицевия нерв facialis съдържа моторни вкусови и пара симпатикови влакна. 8) слуховоравновесният нерв vestibulocochlearis е чисто сетивен нерв съставен от 2части равновесна и слухова 9) езиковогълтачния нерв glossopharyngeus е смесен нерв с сетивни моторни и парасимпатикови влакна и чдра,които лежат в продалговатия мозак 10)блождаещият нерв vagus е наи големия черепно мозачен нерв.тои садържа сетивни,моторни и парасимпатикови влакна и инервира шините,гръдните и по голяма яаст от коремните органи. 11)добавъчният нерв accessories е моторен нерв съставен от 2части спинална и черепна. 12) подезичния нерв hypoglossus е моторен нерв които инервира мусколите на езика.
ІІІ.ВЕГИТАТИВНА НЕРВНА С-ма.
Вегетативната нервна система инервира глатката мускулатура на вътрешните органи и жмезите.поради това тя регулира деиността на вътрешните органи,кръвоносните съдове,сърцето и секрецията на жлезите.функционално тя е неволева,затова се нарича още автономна нервна система.състо и се симпатикова и парасимпатикова част,които функционално са антагонисти.
1.Симпатиковата част притейава ядро в страничната колона на сивото вещество на гръдната част на гръбначния мозак.Аксоните на клетките излизат с предните корени и се оделч от спиналнич нерв мелинови /бели/ клонове възлите симпатиковия стлол или към превертребрални възли.Симпатиковия ствол представлява чивтна нервна връв 22-23 ганглии,които се разполагат от двете страни на гръбначния стълб.на симпатиковия стбол разлияаваме;шина ,гръдна ,коремна и тазова част.Шината част притежава три ганглия /горен ,среден и долен/,от които излизат клиуновете за главата,шията,горния краиник и сърцето.Гръдната част притежава 10-12 ганглии,от които се оделят клиучове кум мейдоребрените нерви,вегетативните сплитове на белия дроб и сърцето и спланикови нерви,които носят предвъзлови симпатикови влакна към ганглиите в коремния сплит.Коремната част притейава 4 ганглии от които излизат симпатикови влакна към поясните нерви и коремните органи.Тазовата част се състои от 3-4 ганглии,от които излизат симпатикови влакна за таза и долния краиник.
Превертебралнитевчзли полочават влакна от ядра в гръбначния мозък ,които не са се прекъснали в симпатиковия ствол.те се разполагат около коремната аорта и началото на неините клонове.от тях се образуват вегетативни сплитове.
2.Парасимпатиковата част на вегетативната нервна система се състои главномозачен и гръбномозачен одел.вегетативните сплитове се състоят от следвъзлови ,симпатикови и предвъзлови парасимпатикови влакна.от тях се оделят клонове за инервация на вътрешните органи ,кравоносните органи и жлезите.по важни сплитове са следните;
Фаригеален сплит -разполага се около фаринкса и оделя клонове за него,гракляна и щитовидната жлеза. Сплит около гръдната аорта - продълйава се в сплитове около сърцето,хранопровода и белия дроб. Коремен сплит - разполага се под диафрагмана около чревния ствол на коремната аорта.тои е свързан с сплита около коремната аорта.
Сплит около коремната аорта - образува вторични вегетативни сплитове ,които по клововете на аортата достигат до коремните органи. Тазови сплитове - около тазовите органи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нервна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.