Мутации при човека


Категория на документа: Медицина


Тема № 2. Мутации и репарации: мутации в ядрената и митохондриалната ДНК-видове и значение.

Генетичната информация се пренася от поколение на поколение с голяма прецизност. Въпреки това, при определени условия настъпват промени - мутации, вследствие на което се създава нова генетична вариабилност, която е основна предпоставка за еволюцията на вида.
Терминът мутация означава каквато и да е промяна в нуклеотедвата последователност на геномната ДНК.
В по-тесен смисъл, мутацията е промяна на нуклеотедната база на даден ген.
В по-широк смисъл мутацията означава вродена промяна на генетичния материал.
В зависимост от обхвата си, мутациите биват: геномни-засягащи броя на хромозомите; хромозомни-засягащи части от хромозомата или генни, познати още като точкови, които са в рамките на един ген.

Геномни мутации Геномните мутации могат да бъдат кратни промени в броя на хромозомите (полиплоидии) например 3n, 4n, 5n и т.н. (вместо 2n), които най-често са нежизнеспособни и приключват с аборт в най-ранните срокове на бременността.
По-честият вид геномни мутации са некратните промени в хромозомния брой (анеуплоидии) наличието на 1 (тризомия), 2 (тетразомия) или повече добавъчни хромозоми, или липса на една от двете хомоложни хромозоми в хромозомната двойка монозомия.

Във всички случаи се нарушава нормалното взаимодействие или балансът между гените в генома

Хромозомни мутации са
- Дупликация- удвояване на хромозомен сегмент
- Делеция - загуба на хромозомен сегмент
- Инверсия- обръщане на посоката на хромозомния сегмент / началото му става край и обратно/
- Транслокация - хромозомният сегмент променя мястото си / откъсва се от един ген и се прикачва към друг/.

Генните мутации се дължат на заместване /субституция/, мъкване/инсерция/ или загуба/ делеция/ на една или повече нуклеотидна двойка.
Вмъкването или загубата на нуклеотедне двойки води до промяна на рамката на четене / тези мутации се наричат frameshift мутации/, което води до синтеза на нефункционален белтък.
Заместването на нуклеотидните двойки води до промяна на белтъка / поява на нови аминокселни/, което също се отразява на неговото функциониране / повишаване или намаляване/

.1. Мутации в ядрената ДНК.
Различаваме няколко вида мутации, в зависимост от крайният резултат:

А/Ммутации, водещи до синтеза на анормален генен продукт
Мутацията в структурните гени води до намалена транскрипция, намалена или никаква транслация, т.е. до поява на анормален генен продукт. Това от своя страна води до настъпване на различни моногенни заболявания
В зависимост от вида на аминокиселината и нейното място в полипептидната верига, отклоненията в стабилността и функционирането на мутантния белтък са различни.
Първите данни за моногенни заболявания, предизвикани от поява на анормален генен продукт, са получени при изучаване на вродени дефекти на човешкия хемоглобин. Оказва се че около една пета от възможните мутантни варианти в човешкия хемоглобин са свързани с клинични прояви. Днес добре проучени са и мутациите и при други белтъци: фибриноген, колаген и др.
Точковите мутации оказват значителен ефект върху функцията на рецепторите - напр. Инсулиновия рецептор. Рецептора на ивитамин Д / поява на рахит/ и др.

Б/ Мутации, които засягат посттранслационната модификация на белтъка.
След синтезата си белтъците са подложени на различни модификации, които са съществени за тхното функциониране / известно са като зреене или процесинг /.
При нарушение на нормалната им модификация настъпват структурни промени и нарушено функциониране на тези белтъци. Те пък водят до поява на определени симптоми - генни болести
Типичен пример е болестта на Cristmas, която е подобна на хемофилията-проявява се като доживотна склонност към кървене.Причината е дефицит на фактор IХ, и по точно в неговото ненормално зреене след синтезата му.

В/ Мутации, водещи до намалена продукция или липса на генен продукт / ензим или друг вид белтък/. Когато мутациите засягат ктруктурен ген, дефектът се изразява на ниво транскрипция, процесинг на мРНК, транслация или стабилност на продукта.
Пример за такива моногевнни заболявания са таласемиите - вродени дефекти на човешкия хемоглобин.

Г/ Мутации, които засягат транскрипцията.
Дефекти на тпанскрипцията се дължат на делеция на ген, сливане на гени / т.н. хибриден ген/, инсерция или мутация в промоторните елементи.
- Делеции-най-честата причина за тяхното настъпване е протичане на нехомоложен кросинговер по време на мейозата.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мутации при човека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.