Методология на изследователската работа


Категория на документа: Медицина


МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА

Глава първа

МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ.
СЪЩНОСТ НА НАУЧНИЯ МЕТОД И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

І. Определение на научен метод, научно знание и научно изследване

Методологията е наука за методите на научното изследване /проучване/.

Научен метод – систематична процедура /начин/ за откриване /придобиване/ на научни знания /истини/, която се опира се на емпирични /фактически, реални/ данни и доказателства за установяване истинността им.

Научни знания – строга система от взаимно свързани понятия, отразяващи закономерния процес на развитие на природата и човешкото общество. Развитието, усъвършенстването, преобразуването, попълването и систематизирането на научните знания се извършва посредством изследване /проучване/.

Научно изследване – процес на изучаване на определен обект /предмет, явление/ с цел да се разкрият закономерностите на неговото възникване, развитие и преобразуване в интерес на обществото.

Методология на научното изследване е начинът /методът/ за откриване /придобиване/ на научни знания за закономерностите на възникването и развитието на определен обект, предмет или явление. До възникването на модерната наука /към 16-ти век/ хората са имали хаотични сведения за свойствата на обкръжаващата ги действителност /предмети и явления/. В течение на няколко века, много велики мислители започват систематично да описват, обясняват и правят опити за контрол на естествените явления, но научните знания не могат да бъдат получени само по пътя на опитни факти. Необходимо е да бъдат взаимно съгласувани едни с други и по определен начин /метод/ да бъдат обединени в система.
Процесът на научното изследване, т.е. логиката и организацията на научното изследване се осъществява чрез съчетание между два пътя на познание – индукция и дедукция, т.е. основните нива на знание са:
• Емпирично ниво на знанията
• Теоретично ниво на знанията
Исторически емпиричното знание предшества теоретичното и се свежда до основни параметри на изследваните обекти, до функционални връзки между тези параметри и до поведението на обектите. Емпиричното знание се изразява под формата на установени факти, които фиксират общото, повтарящото се в резултат на опит.
На базата на тези теории на емпирично ниво се осъществява класификация на факти, сравнение на вече съществуващи факти и обобщаване на факти.
Придобитото знание с емпиричните методи е ограничено, тъй като е невъзможно да се проникне в дълбочина на нещата, зад външното да се открие вътрешното, да се разкрият причинни връзки, да се разбере необходимостта и движещите сили на процесите, поради което на помощ идва теоретичното мислене и теоретичното знание.
Истините разкрити с помощта на теоретичните изследвания се проверяват не само с помощта на опита и практиката, а и с доказателство.
Теоретичното ниво на изследване предполага разкриване на функцията, структурата, организацията и йерархията на обектите; разкрива неочевидните факти, връзки и взаимодействия между тях; разкрива скрити закономерности, съществени вътрешни механизми и движещи сили на развитие което позволява анализ на развитието на обекта и управление на това развитие.
Всяко изследване започва с фактическа /емпирична/ основа, върху която се надстроява определено ниво теоретичен анализ, т.е. емпиричното изследване формира базата за развитие на теорията.
Емпиричното и теоретичното знания взаимно се допълват, обогатяват и развиват. Опирайки се на данни от теорията емпиричното изследване разкрива в опита нови факти, систематизира ги и по този начин става основа за нов етап на теоретичното изследване. Теоретичните изследвания, опирайки се на фактите от опита /или експеримента/, с помощта на теоретичния им анализ, помагат да бъдат намерени нови закономерности.
Научното изследване разкрива основните страни на научната теория като: обяснява същността на явленията чрез еднозначен език на описанието им; прогнозира хода на събитията; очертава границите на приложимост в практиката и възможности за по-нататъшно развитие.
Съставянето /построяването/ на една научна теория включва:
• Формулиране на постулати, т.е. логически изказвания, които се извеждат от опита и от други теории, но в рамките на една теория не може да се докажат. Проверяването им се осъществява с помощта на опита.
• Провеждане на научно изследване /Провеждане на анализ на факти и доказателства/.
• Разкриване на закони и закономерности
За придобиване на знания освен научния метод се използват и други методи:

Придобиване на знания от авторитети /или „достоверни източници”/ - приемат се за истина знанията получавани от учители и учени с различни звания /научни сътрудници, доценти, професори, академици/, но понякога се случва авторитети от еднакъв ранг да изказват различни истини и противоречиви мнения по даден въпрос. Как може да ползваме тези знания? Валидни ли са? Отговорът се намира там, където има научно обосновани твърдения.

Рационализъм – придобиване на знания чрез умозрителни или друг вид логически разсъждения, без да има възможност /средства/ за установяване на истината, поради което тези знания са лъжливи. За да станат истина тези знания трябва да се подкрепят и докажат с реални емпирични данни.

Интуиция – придобиване на знание чрез внезапно проникновение /прозрение/ без разсъждение, които след емпирично доказване са лъжливи. И тези знания, за да станат истина трябва да се подкрепят и докажат с реални емпирични данни.

ІІ. Понятия свързани с научния метод.

1.Наблюдение, измерване и описание. Индивидуалните възприятия на наблюдавания предмет или явление да може да се измери и опише многократно по един и същ начин от различни наблюдатели.

2. Генерализация /обобщение, твърдение/. Логическо обобщение за факт/и/ или явление/и/ на базата на определен брой наблюдения /индукция/.

3. Хипотеза. Предположение относно същността на даден факт или закономерна поредица от факти; или предположение за връзка между две или повече наблюдавани явления.

4. Теория. Логически обяснения на няколко хипотези за изясняване на връзките между наблюдаваните факти и явления.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методология на изследователската работа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.