Методи и средства на супервизията


Категория на документа: Медицина


Осъществяването на ефективна онлайн супервизия се свързва със следните изисквания към супервизора и супервизирания:

• добри умения за онлайн навигация и за комуникация по интернет;

• компетенции за онлайн сигурност и поверителност на споделяната информация;

• развити умения за устна и писмена комуникация - гладка, ясна, добре структурирана и съответстваща на обстоятелствата устна и писмена реч, която реципиентът може да разбере; открояване на смисъла, който комуникаторът лично придава; непринуденост и лекота в общуването; използване на подходящи изразни средства; ясно и аргументирано устно или писмено описание, чийто стил е съобразен с условията и динамиката на работния контекст; умение за компенсиране на липсата на невербални сигнали чрез използване на други комуникационни и изразни средства; своевременно коригиране на допуснати неточности и неясноти в устната и писмената комуникация;

• умения за себеизразяване чрез устна и писмена реч - използване на думи, изрази и изречения, които по ясен, достъпен и разбираем начин разкриват смисъла, чувствата и преживяванията на онова, което субектът желае да предаде.

• способност за самостоятелно формулиране и изразяване на идеи и концепции чрез устна и писмена комуникация;

• спазване на изискванията за поверителност на информацията - използване на инициали при назоваване на клиенти и други лица, без да се разкриват лични данни;

• определяне на граници - време и продължителност на онлаин контактите; регламентиране на възможности за съобщения и онлаин контакти извън планираните.

Предимства на метода

• лесна и достъпна процедура за запознатите с онлайн навигацията и с развити комуникативни умения и култура;

• взаимодействие между супервизор и супервизиран по всяко време (в рамките на планираното и предвидените извънредни случаи);

• осъществяване на супервизия в реално време с група супервизирани, работещи на различни места, като се използва подходяща видео и аудио комуникационна връзка;

• за някои супервизирани е по-лесно представянето на проблеми и даването на отговори на въпроси онлайн, отколкото лице в лице. Например обсъждането онлайн на въпроси, свързани с контрапренос, се приема като по-лесно в сравнение със срещата лице в лице;

• съхраняване на аудио и видео записи на онлайн сесии на супервизия, което позволява многократно да се използва информация и да се предприемат свързани с нея необходими действия;

• възможност за използване на супервизия от специалисти с продължителен стаж и добър опит, но неразполагащи със супервизор в собствената служба/заведение или работещи в отдалечени населени места;

• намаляване на времето и средствата за пътуване на супервизори, осъществяващи пътувания на територията на община или област, но същевременно разполагащи с ограничено време бюджетни средства за пътуване;

• преодоляване на бариери, свързани с пътуване на големи разстояния при провеждане на супервизия лице в лице и предоставяне на повече възможности за избор на супервизираните по отношение на по-подходящи обекти и места за учене и усвояване на нов опит.

Реализирането на онлайн супервизия изисква и от супервизор и супервизиран да притежават предшестващ практически опит за супервизия лице в лице, за да се създаде основа, позволяваща, от една страна, да се взаимодейства успешно при различните модалности, особени при онези, при които е ограничена визуалната комуникация, а от друга страна - да се постигне на определено ниво на сигурност, комфорт и мотивация за работа. Социалните работници трябва да имат право на избор между он-лайн супервизия, смесени и традиционни форми на супервизия лице за лице, за да имат възможност да изберат възможно най-добрата и ефективната за тях. Все още онлайн супервизията се разглежда от професионалната общност като допълнение на супервизията лице в лице. Постепенно се утвърждава виждането, че независимо от нейните недостатъци, в бъдеще тя ще се използва широко, особено когато се провежда в реално време със супервизирани, работещи в отдалечени населени места и райони (Olson, M. M., Russell, C. S., & White, M. B. (2001). В тази насока в изследванията на някои автори се отбелязва, че при възприемането и използването на двете форми на супервизия - онлай и лице в лице - обучаващите се и практикуващите помагащи специалисти не открояват съществени различия (Coker, J. K., Jones, W. P., Staples, P. A., & Harbach, R. L. (2002).

Етични аспекти па онлайн супервизията

Базовите етични принципи на социалната работа се отнасят и за онлайн супервизията, като сред тях се откровят тези за поверителност и сигурност на информацията, постигане на информирано съгласие, регламентиране на контактите при извънредни ситуации или кризи, както и отговорност за осигуряване на равностойност на онлайн супервизията и супервизията лице в лице (Panos, P. T., Panos, A., Cox, S. E., Roby, J. L., & Matheson, K. W. (2002).

Недостатъци на метода

• Ограничена възможността за достатъчна и точна невербална информация за субектите в комуникирането (напр., жестове, мимики и емоционално състояние).

• прикриването на важна информация, както и преднамереното й изкривяване от страна на супервизирания, може да нанесе непоправими вреди и да лиши от смисъл работното взаимоотношение;

• проблеми на компютърната сигурност, електронното предаване на защитена информация, съхранение на ненадеждно защитени данни и информация, технически проблеми в осигуряването на интернет и телекомуникационна свързаност;

• технологични аварии и липса на опит с компютърна техника и информационни технологии;

• наличието на по-дълги паузи в чат комуникирането и в процеса на размяна на електронни писма може да се интерпретира като липса на интерес и внимание;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и средства на супервизията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.