Лекции по училищна хигиена


Категория на документа: Медицина


Предмет на педагогическата хигиена са закономерностите и механизмите на заобикалящите учебна система и факторите, които и въздействат и влияят върху здравето, развитието, трудоспособността и дълголетието.
Задачи на педагогическата хигиена:
- Да направи пълна характеристика на факторите на социалната и природната среда, т.е. на елементите от външната среда, влияещи върху организма, на хората въвлечени в педагогическа дейност.
- Да изучи реакциите и способността на организма за устойчивост и адаптация към тези фактори
- Да изработи основните норми, правила и изисквания за най-целесъобразно устройство, режим и поддържане на средата, а също и за предпазване и развитие на организма
- Да разработва и внедрява в разнообразните отрасли и направления на живота мероприятия за правилно развитие и адаптация на човешкия организъм с главна цел предпазването му от заболявания при различните условия на бит, обучение, труд и почивка.

Единство на организма и неговата среда

Под термина природна среда се разбират само елементите и факторите, които са възникнали по собствено исторически път, заобикалящата жива и мъртва природа, без участието на човешкия труд и човешката дейност. В действителност това е биосферата, която включва арелите и формите на нашата планета и нейното обкръжение, т.е. атмосфера, литосфера, хидросфера, и още био.... И антропогенните фактори. Социалните фактори определят социалната среда и се формират в резултат на битовата и трудова дейност на хората. Те включват жилището, населените места, училищната и трудовата среда. Условията на природната среда влияят на хората като се пречупват през тези на социалната среда. Самата тя включва човешките индивиди и групи. Тя се формира при колективния живот и речта и трудовата дейност. Социалната среда отразява общественото съзнание и битие. От хигиенна гледна точка факторите на средата могат да разделят на три групи:
- Фактори, които не са необходими на организма и са в състояние са му навредят (например токсични вещества, шум, вибрации, поради тази причина те се допускат само в определени концентрации наречени пределно допустими концентрации ПДК)
- Фактори, които са необходими за нормалното функциониране на организма (напр. хранителни вещества, метеорологични елементи и други) - при тях се установява горна и долна граница между които се разполага тъй наречената "зона на комфорта" или "зона на толеранса", където организма се чувства най-добре
- Фактори, които имат само неблагоприятно въздействие върху организма (напр. патогенните микроорганизми) - те трябва да се отстраняват и само в редки случаи се нормират хигиенно
Основните хигиенни фактори в зависимост от условията се разделят на следните групи:
- Субективни условия и причини за санитарно хигиенно развитие на организма/индивида
- Санитарно-хигиенни характеристики на средата като обективни причини за здраве и за болест
Според силата на своето действие факторите на външната среда биват интензивни и малко интензивни.
- Интензивни - към първите се причисляват много висока или ниска температура, токсични вещества, радиация и други, които бързо и силно увреждат организма.
- Са фактори, които постепенно могат да доведат до различни заболявания
Според своето естество факторите на външната среда се разделят на:
- Абиотични (физикохимични) - съвкупност от факторите на неживата природа влияещи на живота и разпространението на животните и растенията. Самите те се подразделят на:
* химични (съдържание на кислород във водата; киселинността на водата);
* физични, които са източник на физичните явления и процеси включително и юнизиращите лъчения;
* едафични (почвени), които са съвкупност от химичните, физичните и механични свойства на почвата и влияят върху почвените организми и кореновата система на растенията
* Към групата се причисляват също климатичните и хидрологичните фактори.
- Биотични - съвкупност от прякото или косвено въздействие на други организми населяващи средата на местообитание на дадения организъм. От тези фактори най-често зависи състоянието на популациите, тяхната плътност и численост.
- Антропогенни фактори - фактори повлияни от хората и човешкото общество

Факторите се изучават от педагогическата хигиена и тази наука си служи със специфични методи. Най-старият класически метод е санитарното описание, при което се прави диференциране на отделните фактори на средата и се определя тактика за лабораторното им изследване и интерпретиране на резултатите. За целта се използват химични, физични, физиологични, биохимични, клинични, параклинични, социологични, статистически и други методи. Основни обаче са опитите с животни и изследването на доброволци.

Възрастова санитарно-хигиенна характеристика на индивида
1. Физическо развитие

То е един от основните показатели за здравето на населението и определя запаса на организма от физически сили и дава връзка със здравословна динамика. Физическото развитие включва още физическата дееспособност. Самата тя се определя от физиометричните параметри (например капацитет на белия дроб, динамомретрия и т.нар. станова сила). Тук се включват и други показатели, които характеризират основните физически качества, а именно сила, бързина и издръжливост. Физическото развитие се определя освен от генетични и от множество други фактори и цялостното развитие във физически аспект се осъществява от взаимовръзката и взаимното влияние на тези фактори.
2. Полово развитие
Половото развитие при мъжа и жената преминава през пет етапа:
- Неутралност на детството
- Полова съзряване
- Полова зрялост
- Критическа възраст
- Старост
3. Нервно-психично развитие

То се свързва с физиологичните преходни рефлекси и се определя чрез отчитане на т.нар. ранни етапи на психомоторно развитие. Психиката е пряко свързана с моториката, т.е. движението още от най-ранна детска възраст. В предучилищна възраст се утвърждават и усъвършенстват условните връзки или рефлекси, усложнява се аналитичната и синтетичната дейност, развива се абстракцията и разграничаването на емоциите. През пубертета (кризисен конфликтен период) възниква революция в нервно-психичното преустройство, при което се проявяват възрастови новообразувания. В този период се премахват до тогавашните детски отношения и се наслагат нов тип отношения и взаимодействия присъщи на възрастните хора.
4. Социално развитие

Човек достига нивото на своето развитие благодарение на социалната среда. Много опити и наблюдения на деца отгледани от животни доказват това. Тези случаи доказват, че детството на човека е етап на постепенно издигане на все по-нови етапи и стадии на един цялостен човешки живот. Това е свързано с т.нар. социализация, която е процес в хода на който човешкото общество с определени биологични заложби придобива качества, които са му необходими за живота в обществото. Социалното развитие започва в семейството и се решава предимно в детството, наричано още златен период, когато се създават всички личностни нагласи. Семейството е опорен пункт в живота на детето и оказва влияние върху всички етапи от неговия живот включително и в зряла възраст. Важни са личния пример, внушението, ръководството, адаптацията, лидерството и всички възпитателни въздействия и мероприятия. Най-ранната се нарича първична и се извършва в предучилищния период. Тогава се усвояват основните положения от социалните норми и отношения. След вторичната социализация, при която се усвояват междуличностните взаимоотношения, развиват се способности и жизнения опит. Това се извършва в процесите на възпитание и обучение, тогава именно започва и продължава процеса на социалната интеграция на младите хора. На настоящия етап се налагат някои нови социализиращи функции на семейството като:
- Отнемане на някой функции от обществени възпитателни учредения
- Намалява времето отделено за възпитанието на детето
- Малък колективен живот и липса на общ трудов процес
- Непълнота в отношенията особено при съвместно съжителство на няколко поколения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по училищна хигиена 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.