Изграждане на вътрешно-фирмена организация за пожарна и аварийна безопасност. Създаване на вътрешно-фирмена организация за управление на болничните отпадъци.


Категория на документа: Медицина


2.План за действие на ръководния състав и на персонала;

3.План за евакуация на персонала и на пребиваващите на територията на лечебното заведение;

4.Протокол за проиграване плана за евакуация;

5.План за осигуряване на ПАБ по време на изпълнение на строителни и монтажни работи при капитални и текущи ремонти, реконструкция на помещения и замяна на оборудване без спиране на производствения процес.

Създаване на вътрешно-фирмена организация за управление на болничните отпадъци

Понастоящем организацията на дейността, свързана с отпадъците в страната, е регламентирана в Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86 от 2003 г., посл. изм. ДВ. бр.8 от 2011г.).

Този закон влезе в сила от 4 октомври 2003 г. и отмени Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (обн. ДВ, бр. 86 от 1997 г., посл. изм. и доп. бр. 91 от 2002 г.).

Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) урежда екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права, задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и различните форми на контрол.

Той разграничава изискванията към различните по свойства и произход отпадъци, като за целта са дефинирани следните класове отпадъци - битови, производствени, строителни и опасни отпадъци и същевременно определя общите условия за тяхното събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане.

Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

Регламентирана е йерархия за управлението на отпадъците, която дава приоритет на предотвратяването, повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на отпадъците, пред тяхното окончателно обезвреждане чрез изгаряне или депониране.

С въвеждането на йерархията за управление на отпадъците се регламентират задължения за използването на отпадъците като алтернативен суровинен и енергиен източник, като по такъв начин се допринася за съхраняването на първичните природни ресурси.

Въведени са забрани за изоставянето, неконтролираното изхвърляне, изгаряне или друга форма на обезвреждане на отпадъците.

Задължават се притежателите на отпадъци да ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности или да ги оползотворяват и/или обезвреждат сами, в съответствие с разпоредбите на закона.

Определят се общите изисквания за докладване и за планиране на дейностите по управление на отпадъците в страната, включително изискванията за целите, обхвата и процедурите по приемане и утвърждаване на програми за управление на дейностите по отпадъците.

Законът определя случаите, в които се изисква разрешение за дейности с отпадъци, компетентните органи за издаване на разрешения, сроковете, процедурите и условията за кандидатстване и вземане на решение.

ЗУО предоставя и основание за въвеждане на количествени цели за оползотворяване на отпадъци, образувани след употребата на определени продукти.

Разходите за крайното обезвреждане на тези отпадъци следва да бъдат поети от притежателите им или от производителите на продуктите.

Регламентирани са подробни административни наказания на физически, юридически и длъжностни лица за неспазване на разпоредбите на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Специфичните изисквания за управлението на отпадъците на местно ниво се регламентират и с общинските наредби за реда и условията за изхвърлянето, събирането (в т.ч. разделното), превозването, претоварването, обезвреждането и оползотворяването на битови, строителни и масово разпространени отпадъци.

С наредбите се определя и размера и заплащането на местни такси за предоставянето на съответните услуги.

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

На основание изискванията на чл. 77 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 28 от ЗУО е разработена Национална програма за управление на дейностите по отпадъците.

Основната цел е да се допринесе за устойчивото развитие на Р.България чрез интегрирана рамка за управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.

Формулираните цели и приоритети за всички сфери от управлението на отпадъците и свързаният с тях План за действие за периода 2003 - 2007 г. следва да осигурят прилагането на интегрирана и ефективна система за управление на отпадъци на всички нива.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изграждане на вътрешно-фирмена организация за пожарна и аварийна безопасност. Създаване на вътрешно-фирмена организация за управление на болничните отпадъци. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.