Изграждане на вътрешно-фирмена организация за пожарна и аварийна безопасност. Създаване на вътрешно-фирмена организация за управление на болничните отпадъци.


Категория на документа: МедицинаПървият важен и отговорен момент при изграждане на вътрешнофирмена система за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) е подборът на длъжностно лице, осигуряващо този процес.

Това длъжностно лице трябва да има необходимата квалификация и да има необходимото удостоверение.

Едно от важните задължения на осигуряващия ПАБ е провеждането на начален и периодичен инструктаж по ПАБ.

Лицето може да бъде назначено със заповед да изпълнява само тази длъжност или с допълнително споразумение към основния трудов договор да бъде определено да съвместява определените за това функции.

Обикновено органът за безопасност и здраве при работа съвместява и тези функции.

Определяне на длъжностно лице, осигуряващо пожарна и аварийната безопасност

Пожаробезопасно използване на отоплителни, нагревателни и други електрически уреди

Есенно-зимният сезон се характеризира с рязко понижение на температурите и последващо използване на локални отоплителни уреди, което често води до възникване на пожари.

Предвид това и във връзка със задълженията на работодателите за създаване на условия за успешно пожарогасене и аварийно-спасителна дейност, произтичащи от чл. 101 от Правилника за прилагане на ЗМВР и за провеждането на дейности, осигуряващи пожарната и аварийната безопасност в обектите на фирмата съгласно чл. 103, т. 4 от същия правилник, е необходимо да се издадат вътрешни документи.

Пожаробезопасно използване на отоплителни, нагревателни и други електрически уреди

Пожаробезопасно използване на отоплителни, нагревателни и други електрически уреди

Определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене

Съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето, в сила от 1 януари 2005 г. тютюнопушенето се забранява в закритите обществени места, включително обществения транспорт, и закритите работни помещения.

На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за здравето, Министерският съвет прие специална Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения (Приета с ПМС № 329 от 08.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., в сила от 1 януари 2005 г.).

Съгласно чл. 3 от наредбата закритите обществени места, в които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони, са сградите, до които всяко лице има достъп - административни учреждения, места за настаняване и средства за подслон, залите за консумация на място в заведения за хранене и развлечения, лечебни и здравни заведения, спортни, търговски и други обекти, както и някои превозни средства на обществения транспорт.

Определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене

"Обособена зона" по смисъла на наредбата е специално предназначено затворено помещение, което има осигурена механична вентилация и трайна маркировка на вратата "Място за пушене";

Посоченото помещение трябва да отговаря на следните условия:

1. Да имат механична вентилация, която осигурява десеткратен въздухообмен на час чрез засмукване и която работи през цялото работно време на обекта, като по изключение при техническа невъзможност за изграждане на механична вентилация се използва естествена вентилация;

2. Да са определени със заповед на лицето, което използва обекта.

Не могат да се определят като места за пушене коридори, фоайета, стълбищни площадки и санитарно-хигиенни помещения.

Ръководителят на лечебното заведение е длъжен да осигурява ефективното функциониране и поддържане на механичната вентилация.

Определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене

Организиране на противопожарната подготовка и инструктажа на работниците и служителите

Организиране на противопожарната подготовка и инструктажа на работниците и служителите
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изграждане на вътрешно-фирмена организация за пожарна и аварийна безопасност. Създаване на вътрешно-фирмена организация за управление на болничните отпадъци. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.