Изграждане на вътрешно-фирмена организация за пожарна и аварийна безопасност. Създаване на вътрешно-фирмена организация за управление на болничните отпадъци.


Категория на документа: Медицина
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Нормативното основание на задължителните действия на работодателя за изграждане на вътрешно-фирмена организация за пожарна и аварийна безопасност е регламентирана с разпоредбите на чл. 103 от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Член 101 от Правилника за прилагане на ЗМВР, касаещ задълженията на работодателите и същността на държавния противопожарен контрол:

Чл. 101. За осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност на обекти на държавни органи, организации и юридически лица ръководителите им са длъжни:

1. Да създават условия за успешно пожарогасене и аварийно-спасителна дейност на територията на обектите, дружествата и ведомствата;

2. Да осигуряват условия на звената на НСПАБ за запознаване с оперативната обстановка и провеждане на пожаро-технически учения на територията на техните обекти.

Член 102 от Правилника за прилагане на ЗМВР, касаещ задълженията на работодателите и същността на държавния противопожарен контрол:

Чл. 102. (1) Държавният противопожарен контрол е комплекс от контролни, разпоредителни, принудителни и административнонаказателни дейности, осъществявани от органите на НСПАБ.

(2) Органите на НСПАБ провеждат държавен противопожарен контрол, като:

1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) извършват проверки за правилното прилагане на противопожарните строително-технически норми при планирането и застрояването в строителните граници на населените места и строежите в земеделски земи, както и при проектирането и строителството на сгради, съоръжения и инсталации и съгласуват инвестиционните проекти за строежи;

2. дават становище за прилагане на строителни материали и изделия, влагани в строежите, както и на машини, съоръжения и изделия, предназначени за работа в пожаро- и взривоопасна среда, от местно производство и от внос;

Член 102 от Правилника за прилагане на ЗМВР, касаещ задълженията на работодателите и същността на държавния противопожарен контрол:

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) дават писмени становища за пожарна безопасност на строежите и участват в работата на държавните приемателни комисии;

4. съвместно с други министерства и ведомства разработват строителни и технически правила, норми и наредби, свързани с осигуряване пожаробезопасната експлоатация на строежите и обектите;

5. съгласуват нормативни актове на други министерства и ведомства, отнасящи се до противопожарната осигуреност на строежите и обектите;

6. извършват проверки на обекти в експлоатация за
контролиране изпълнението на правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност;

7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) извършват контрол за
съответствие на оценени продукти, техника, автоматика, гасителни средства и други с изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

(3) (Отм. -ДВ, бр. 39 от 2003 г.).

Член 103 от Правилника за прилагане на ЗМВР, касаещ задълженията на работодателите и същността на държавния противопожарен контрол:

Чл. 103. Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни:

1. да спазват установените противопожарни правила и норми, както и специфичните правила за съответните населени места, и да оказват съдействие на органите на НСПАБ;

2. (нова - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) да изпълняват издадените по чл. 117, т. 3 от ЗМВР писмени разпореждания на органите по пожарна и аварийна безопасност;

3. (предишна т. 2 -ДВ, бр. 39 от 2003 г.) да съгласуват с НСПАБ: проектите за строежите, предназначени за работа в пожаро- и взривоопасна среда; строителни материали и изделия - местно производство и от внос; машини, съоръжения и изделия, предназначени за работа в пожаро- и взривоопасна среда - местно производство и от внос;

4. (предишна т. 3 -ДВ, бр. 39 от 2003 г.) да провеждат дейности, осигуряващи пожарната и аварийната безопасност на обекта;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изграждане на вътрешно-фирмена организация за пожарна и аварийна безопасност. Създаване на вътрешно-фирмена организация за управление на болничните отпадъци. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.