Информативност на образните методи при диагностициране на остеопороза


Категория на документа: Медицина


ИНФОРМАТИВНОСТ НА ОБРАЗНИТЕ МЕТОДИ
ПРИ ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА
ОСТЕОПОРОЗАТА

Както при всяко друго заболяване, така и при остеопорозата е необходимо задълбочено, клинично, лабораторно и инструментално изследване. Голямо е значението на образните методи за установяване плътността на костите и поставяне на диагнозата. През последние десителитея са разработени редица неинвазивни техники за измерване на костната маса. Приложение на мират следните:
единична или двойна фотоннаг абсорбциометрияг;
­ X-ray абсорбциометрия;
­ X-ray абсорбциометрия;
­ рентгеноваг дензитометрия;
­ морфометрия;
­ количествена компютърна томография;
­ ултразвукова остеодензитометрия;
­ други техники.
С измерването на костната маса се цели:
 Оценка на бъдещия риск от фрактура при липса на симптоми за остеопороза (предсказваща стойност)
 Диагнсостициране на намалена костна маса при болни с намалена остеопороза (диагностична стойност)
 Мониторизиране на ефекта от провежданото лечение

Основен принцип използван при повечето от тези техники е абсорбцията на йонизиращата радиация от костта.

Единичната и двойната фотонна абсорбциометрия е метод за измерване интенизтета на монохроматично γ лъчение с относителна дължина на вълната. Като радиоактивен източник се използва ¹²³y. Отделящите се от него фотони премибнават през определена част на скелета. На противоположната страна се намира детектор отчитащ броя на преминалите през костта фотони. Изчислението на МСК се осъществява чрез миникомпютъра. Колкото по-голям брой фотони се абсорбират от костта и по-малко се абсорбират от детектора, толкова по-голямо е МСК и обратно.

Единичната фотонна абсорбциометрия е подходяща за оценка на косттната плътност на крайниците. Тя е лесна за изпълнение.

За разлика от едничната фотонна абсорбциометрия, двуфотонната абсорбциометрия елиминира влиянието на меките тъкани чрез излъчване на фотонни с два вида активност от радиоизточник ¹³³Gd (гадолиний).

Оценката на КМС е независимо от меките тъкани.

Днес най-широко използван метод за извършване на остеодензитометрия е двойнно енергийната абсорбциометрия, при която радио-активният източник е заместен от двойно енергиен рентгенов. Освен за стандартно изследване на гръбначния стълб и тазобедрената става, методът позволява отнсосително бързо определяне на тоталната костна маса на тялото, както и оценка на мекотъканния състав. За това той до голяма степен замества фотонната абсорбциометрия.

Морфометрията е способ за определяне степентта на остеопорозата, основава се на изчислението на няколко параметъра: компакта-индекс (КИ), обща дебелина на компактата (ОДК), обща н дебелина клавикуларния кортикалис (ОДКК). Параметрите се получават чрез измервания с подходящи инструменти върху рентгенограми изпълнение при стандартни условия и последващи изчисления. Косвеното определяне на костната тъкан по морфометричен път допринася за по-доброто разбиране на биодинамиката на костта като орган.

Количествената компютърна томография е адаптиран метод за костна дензитометрия, който използва единична или двойнно енергина сканираща техника. Необходимо е следното:
* Правилно "позициониране" на пациента.
* Внимателно опредленя плоскостите на измерване.
* Срезове с дебелина 1см.
* Точно калибриране с помоща на фантом от вещества с подходящ химически състав.

Методът е високо сензитивен, но е свързан с висока радиацонна доза, ограничаващ броя на контролните изследвания поради което не е широко приложим.

Ултразвуковата остиодензитометрия се използва за определяне на костната минрална плътност в областта на калканеуса, тибията, улната, пателата. Методът не е лъченатоварващ. Възможно е често извършване на контролни изследвания, по-евтин е и техниката е мобилна. Необходимо е обаче по-голямо усъвършенстване на технологията с оглед повишаване на информатината стойност на метода.

Важно условие при използване на тези методи е постигане на максимална информираност, получена чрез минимално лъчево натоварване.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информативност на образните методи при диагностициране на остеопороза 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.