Хронични ендометрити


Категория на документа: Медицина


Хронични възпалителни процеси на матката при кравата. Лечение и профилактика.

Въведение

Хроничните ендометрити представляват възпаление на маточната лигавица, продължаващи и след пуерпериума, вследствие попадането на патогенни и условнопатогенни микроорганизми от различен вид, и комбинацията между тях. Изолирани са стрептококи, стафилококи, колибактерии, кампилобактерии, дрождеви, гъбички и др. Тези микроорганизми попадат върху лигавицата след трудни раждания, при задържането на последъка, следродилните усложнения и като цяло при неспазване на хигиената и профилатиката на раждането. При ненавременното лекуване и неизлекуване на острите ендометрити след пуерпериума те преминават в хронични и водят до незаплождане изразяващо се с ранни повторки. Като клинични форми според характера на ексудата и настъпилите изменения в лигавицата на матката се определят на хроничен катарален ендометрит (Endometritis catarrhalis chronica), катарално-гноен, (Endometritis catarrhalis purulenta chronica), гноен ( Endometritis purulenta chronica). Като особени форми на трите вида се явяват хидрометрата (Hydrometra), Мукометрата (Mucometra) и пиометрата (Pyоmetra).

Лечение на хроничните ендометрити, чрез интраутеринни методи.

Тези методи се основават на локалното и пряко действие на различни лекарствени средства върху лигавицата на матката. За целта се използват няколко различни форми и лекарства. Една група от използваните лекарствени средства се пада на антибиотичните препарати самостоятелно или в комбинация със сулфонамиди, витамин А и др. Формата на тези препарати може да бъде различни видове суспензии и емулсии, които се впръскват в матката, друг вид лекарствена форма са свещичките, компретите и праховете. Друг вид лекарствени вещества са различните дезинфекциони разтвори в определена коцентрация.

Преди пристъпването към терапия трябва да се вземат под внимание някои особености.Една от важните стъпки е правилният избор на лекарствено средство и формата му, тук трябва да се обърне внимание на силно дразнещото въздействие върху маточната лигавица на някои средства. Поради регулаторната функция на матката върху продължителноста на действието на жълтото тяло, средства водещи до тежки възпалителни реакции ,често намаляват или прекъсват естралния цикъл. Важно значение има и в кой момент от естралния цикъл трябва да се приложи избраното средство. Поради това, че матката е по-податлива на инфекции по време на лутеалната фаза, под действието на прогестерона, а по-устойчива по време на фоликулната фаза под влиянието на естрогените, като по-подходящ момент се смята именно фоликулната фаза. По време на разгонеността ефикасността от третирането е безспорно по-задоволителна. Важна част от лечението е своевременното му провеждане, защото при ненавременно лекуване се стига до значителни структурни и функционални изменения в маточната лигавица, които трудно се преодоляват или не се преодоляват, като сами по себе си водят до бракуване на животните и от там до по-големи загуби. Лекуването трябва да бъде съобразено и с конкретната клинична форма на ендометрита , като за целта се избират най-подходящите , в оптимална доза и концентрация лекарствени средства. Задължително скед всяко локално третиране се осигурява достатъчно време за почивка и нормално протичане на възстановителните процеси. При незадоволителен резултат лекаственото средство се смена своевременно. Поради съществуващите резистентни щамове препорачително е избора на лекарствено средство да се направи след извършена антибиотикограма, така желаният ефект би бил по-бърз и сигурен.След прекратяване на интраутеринното приложение на антибиотични средствае желателно да се изчака известно време (1 или 2 цикъла в зависимост от формата на възпалителния процес) и едва след това да се извършва осеменяване. За да се ускори този процес и да се съкрати срикът на заплождане след лекуване на ендометрита, Хубенов, Гълабинов и Елезов заедно с антибактерийните препарати прилагат извън естуса хеколкократно малки дози естрогенни препарати, които според тях водят до състояния на половите органи
подобни на фоликулната фаза на еструса и от там до по-благоприятно въздействие върху възпалителния процес. При положение , че по време на приложението на естрогенните препарати се получи разгонване, тяхното вкарване се прекратява за няколко дни до отминаването на еструса. При животни в анеструс антибактерийната терапия се комбинира с препарати водещи до възстановяването на половия цикъл.

Антибиотични средства.

Заедно с добрите антибактерийни качества, те предизвикват също хиперемия, стимулират активността на РЕС и миграцията на левкоцитите към повърхностните слоеве на ендометриума. Трябва да се обърне внимяние на някои основни фактори преди да се пристъпи към прилагането на лекарствените средства. Приложение в практиката намират следните антибиотични препарати: пробенмицинова и тетрациклинова маслена суспензия, биомицинова емулсия, стрептоцилинова, ветастрецилинова, полицилинова, тардомилоцелова суспензия и др. Те се впръскват 4-ри пъти през ден в доза 10, 20, 40 мл. След 7-10 дни лекуването може да се повтори със същите или с други препарати. Приложение намират още Метрикур, Метрициклин, Еометрин, Дифурол и др. При приложението на тези форми и средства трябва да се обърне внимание на количеството попадащо в матката като това се извършва с помоща на ръката, която е в ректума.това се прави с цел недопускане попадането на голямо количество от суспензиите или имулсиите което може да достигне до яйцепроводите и да доведе до усложнение. Антибактерийни средства могат да се прилагат в матката и под формата на свещички, супозитории, компрети и прахове. За лекуване на КР с хроничен ендометрит се прилагат маточно пенообразуващи и не пенообразуващи таблетки от гентамицин - 10 бр. - 300000 UI, 3-4 кратно през 72 часа.

Друг начин за интраутеринно лечение на хронични ендометрити е използването на различни дезинфекционни средства в различна концентрация и количество. Мове да се използва физ. р-р, 1-2% натриев бикарбонат, 0,1% риванол, 1% ихтиол, разреден луголов р-р, 2% лотаген, въглена к-на 1-2 пъти на ден и др. Температурата на употребяваните разтвори трябва да бъде около 40-45 градуса. Промивката на матката се извършва с катетър, който има двоен отток, или обикновен маточен катетър скачен с илигатор и продължава до изтичане на бистра течност от матката, което е гаранция, че вкараната течност е отстранена. За едно промииване на матката при едрите жв се употребяват обикновенно от 2 до 5 л р-р. Дезинфекционните водни разтвори се впръскват в маточната кухина в количество 40, 60, 80 мл през 9, 12, 14 дни. Наи - често се използват разтворите на йода, лотагена, риванола и др. Йодът се впръсква под формата на луголов р-р (1 мл чист йод, 3 мл калиев йодит, вода 300-500-800 мл в зависимост от клиничната форма. По-високите концентрации на йода се използват при гнойно-катаралния и гнойния ендометрит. Разтворите не трябва да се впръскват под голямо налягане, понеже част от тях могат да попаднат в коремнаата кухина преминавайки през яйцепроводите, като предизвикват усложнение или могат да бъдат изхвърлени бързо навън в резултат на усилените контракции на матката. Поради индивидуалните различия в размерите на матката при различните КР, трудни=о се определят оптималното колич. Р-р което трябва да се впръска. Тази трудност се продолява с помоща на специално конструирани апарати за индивидуално дозиране и впръскване на разтвори в матката съобразно с размера й. С този апарат се сустава постоянно оптимално налягане. Скачен чрез маточен катетър и тръбичка с маточната кухина, при предварително определено постоянно налягане матката поема необходимото колич. Р-р в зависимост от големината си.

Профилактика на хроничните ендометрити.

Хроничните ендометрити при кравите нанасят големи икономически загуби главно поради незаплождане на животните, разходи по лечението, загуба на време, труд и др.Ето защо навременното прилагане на правилната и подходяща профилактика е една от най-важните стъпки в борбата с хроничните ендометрити. Профилактичните мероприятия са насочени главно към следродилните инфекции на половите органи, които нелекувани на време и неефективно преминават в хроничните, откривани обикновено при разгонването и осеменяването на животните. Причини за възникването на хроничните ендометрити са трудните раждания, задържането на последъка, следродилните усложнения и инфекции, неправилното хранене и гледане, неспазване на изискванията за възпроизводството и неправилната организация на изкуственото осеменяване или покриването. Поради това главните насоки за профилактика трябва да са свързани с хигиената и правилната организация на родилния процес с цел предпазване от следродилни инфекции. Хигиената в родилните помещения, тази на акуширащия, на помощноия персонал и на инструментите трябва да бъдат на високо ниво, и да се спазват безупречно. Профилактиката на родилния процес трябва да се започне още през бременността, като се усигорят подходящи микро- и макроклимат, балансирана дажба(количеството на протеините,микро-,макроелементите и витамините), движение не по-малко от 3-4 ч. на ден, благоприятното влияние на ултравиолетовите лъчи когато времето позволява. Важна част се заема от навременното лечение на острите ендометрити, подпомагане нормалното и правилно протичане на инволуцията на матката, самоочистването й и т.н. Хроничните ендометрити се предизвикван не рядко и от неправилно и ненавреме проведено изкуствено осеменяване . При осеменяване на крави в неподходящ момент със сперма съдържаща микроорганизми е възможно възникване и разпространение на хроничните ендометрити.Тук трябва да се вземат впредвид чувствителността на маточната лигавица през лутеалната фаза и устойчивостта й по време на фоликулната фаза. Устойчивостта по време на половото влечение е най-голяма в сравнение с всички останали. Качествата на спермата зависят от спазването на строга асептика и антисептика както при получаването, така и при обработването, съхраняването и използването й.
Като цяло успешното възпроизводство зависи от системното и стриктно спазване на многостранните организационни, и специални мероприятия, които да спомогнат за нормалното протичане на всички физиологични функции на животинския организъм.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хронични ендометрити 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.