Хигиенни изисквания и контрол на ВБИ


Категория на документа: Медицина


ятността да се извършват инвазивни процедури или да се инхалира рес-
пираторен секрет се избират маски респираторен тип: FFP-2, FFP-3 или
FFP-3v по европейския стандарт ЕN149:2001 или маска N95 до N100 по
американския стандарт NIOSH). - хирургични маски се използват от пациентите с инфекции, предавани по
въздушно-капков или аерогенен път, когато същите са извън изолацион-
ната стая.
Препоръчително е да се използват маски за еднократна употреба, предназ-
начени само за индивидуално ползване. При контаминиране с телесни субстан-
ции за подмяна на маската се използват чисти ръкавици, а ръцете се измиват
внимателно.
Специални средства за респираторна защита се използват при определени
клинични и епидемиологични индикации
Защитни средства за очите (защитни очила, шлемове)
Предпазните средства за очите (очилата, шлемовете) се носят винаги, кога-
то има риск от опръскване с телесни течности от пациента (напр. по време на
аспирация на гърлен секрет, ендотрахеална аспирация и трахеостомия, сваляне
на постоянен катетър и др.) При високорискови ситуации се препоръчва използване на лицев шлем за защита на очите, носа и устата.Защитните очила трябва да имат странични протектори и протектор за челото. Те трябва да са прозрачни, да не се замъгляват и да не се изкривяват. Предпочитат се защитни очила за еднократна употреба, но след почистване и деконтаминация могат да се използват и очила за многократна употреба.
Защитните средства за очите се измиват и дезинфектират след сваляне и
след всяка манипулация.
В) Работно облекло
Използването на работно облекло на работното място е задължително. Ра-
ботното облекло трябва да е направено от материали, които лесно се почист-
ват и обеззаразяват. Препоръчително е да се осигурява чисто облекло за всеки
ден. При напускане на лечебното заведение работното облекло се сваля. В
интензивни отделения/сектори и отделения за термична травма се препоръчва
използването на престилки с къс ръкав.
Предпазни престилки
Предпазната (изолационна) престилка (чиста, нестерилна) предпазва кожата и
облеклото на медицинския персонал от контаминиране с телесни течности.
Предпазната престилка се използва при риск от контаминация на работно-
то облекло с кръв, телесни течности, секрети и екскрети. По размер престил-
ката трябва да е достатъчно дълга, за да предпазва работното облекло и да се
затваря откъм гърба или да се завързва около кръста.
Непромокаемата (пластмасова, гумирана) престилка за предната част на
тялото се използва при риск от масивно контаминиране с кръв, телесни течно-
сти, секрети и екскрети. Предпочитат се престилки за еднократна употреба.
Замърсената престилка се съблича незабавно, ръцете се измиват и/или де-
зинфектират.
Шапки
За защита на пациента, в асептичните сектори, операционните зали или
при извършване на определени инвазивни процедури персоналът носи шапки,
които напълно покриват косата.
Такива шапки се използват и за да предпазят косата от контаминация ви-
наги, когато има риск от опръскване с кръв и телесни течности/аерозоли, кои-
то могат да полепнат по косата и така да се пренесат чрез ръцете върху други
части на тялото, напр. лицето или дрехите на медицинския персонал или върху
различни повърхности.
Използват се подходящи по размер шапки за еднократна употреба, които
плътно покриват косата.
Обувки/калцуни
В асептичните сектори и операционните зали персоналът носи предназна-Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиенни изисквания и контрол на ВБИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.