Хигиенни изисквания и контрол на ВБИ


Категория на документа: Медицина


по почистването и др. ) в случаите, когато имат контакт с кръв, телесни
течности, екскрети и секрети;
- придружители, които се грижат за болния в случаите, когато имат кон-
такт с кръв, телесни течности, екскрети и секрети.
Принципи за използване на средствата за лична защита
Средствата за лична защита намаляват, но не отстраняват напълно риска
от заразяване. Те трябва да се използват целесъобразно, правилно и винаги,
когато има риск от заразяване. Задължение на работодателя е да осигури не-
обходимите средства за лична защита, както и обучение за тяхното използване
(Наредба на МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция
на биологични агенти при работа). Използването на средства за лична защита
не замества необходимостта от спазването на другите основни мерки за превен-
ция на инфекциите като хигиената на ръцете и безопасната употреба на остри
и режещи предмети.
След употреба средствата за лична защита се събират в подходящи контей-
нери и се обезвреждат съгласно правилника на болничното заведение.
Предпазните средства се заменят изцяло с нови и ръцете се измиват или се
дезинфектират след всеки пациент или при изпълнение на друга дейност.
А) Ръкавици
Ръкавици се използват при инвазивни процедури, при всички процедури,
свързани с риск от контаминация с кръв, телесни течности, секрети и екскрети,
при контакт с лигавица и увредена кожа, при употреба на остри и обработка
на контаминирани инструменти (Категория ІВ). Ръкавиците са за еднократна употреба. Поставят се непосредствено преди
и се отстраняват незабавно след контакта с пациента или извършване на про-
цедурата. Ръкавиците се сменят след всеки пациент и при различни процедури
върху същия пациент.
След сваляне на ръкавиците ръцете се деконтаминират .
Избор на ръкавици
Стерилни ръкавици се използват за защита на пациента при инвазивни про-
цедури, при оперативни интервенции и при имунокомпрометирани пациенти.
Чисти, нестерилни ръкавици се използват при рутинни грижи за защита на
ръцете на персонала от възможна контаминация или контакт с лигавица или увре-
дена кожа, вкл. при грижи за пациент с инфекция, предавана по контактен път.
Носенето на ръкавици ограничава, но не елиминира риска от контаминация. За почистване на инструменти, обработка на замърсено бельо, обработка
на повърхности, замърсени с кръв и телесни течности, се използват гумени ръ-
кавици, които могат да се мият, дезинфектират и използват повторно.
Б) Маски и защитни средства за очите/шлемове
Маските и защитните средства за очите (очила, лицеви шлемове) защита-
ват лигавиците на носа, очите и устата при процедури и грижи за пациента,
свързани с образуване на пръски или аерозол от кръв, телесни течности, сек-
рети и екскрети.
Маски
Маски се използват:
- от персонала за защита на пациентите при работа в операционната, при
извършване на инвазивни процедури и при грижи за имунокомпромети-
рани пациенти. Хирургичната маска е достатъчна за тези цели.
- от персонала за защита при риск от контаминиране с кръв, телесни
течности, секрети и екскрети и за респираторна защита при пациенти с
инфекции, предавани по въздушно-капков път или аерогенни инфекции
като туберкулоза и ТОРС (с най-малко 95% ефикасност за частици с
размер 1 микрометър - в зависимост от близостта на контакта, от веро-Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиенни изисквания и контрол на ВБИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.