Хигиенни изисквания и контрол на ВБИ


Категория на документа: Медицина


При видимо замърсяване и/или контаминация с кръв или други потенци-
ално инфекциозни течности ръцете се измиват незабавно и обилно с вода и
сапун, подсушават се и се дезинфекцират чрез обтриване с подходящ кожен
антисептик. При
невъзможност да бъдат измити веднага с вода, ръцете се под-
лагат на дезинфекция чрез обтриване по посочения начин.
След контакт с потенциално контаминирани повърхности, дори при липса
на видимо замърсяване, се прилага обтриване с подходящ кожен антисептик
на алкохолна основа.
При контакт през ръкавици с нарушена цялост, ръкавиците се отстраняват не-
забавно и ръцете се измиват/дезинфектират според степента на контаминация.
Задължителна е дезинфекцията на ръцете:
- преди и след обслужване на всеки пациент;
- при обслужване на един и същ пациент, когато се преминава от конта-
минирана към чиста част от тялото на пациента;
- след всяко сваляне на ръкавиците, независимо от това дали изглеждат
неповредени.
Предотвратяване контаминацията на средата при провеждане
на мерките за хигиена на ръцете
Място за миене
В работни зони с висок риск от инфекция мивките се ползват без контакт
с дланите. Водната струя не се насочва директно към сифона, за да се предотврати
разпръскването на вода с микроорганизми.
Дозатори
Дозаторите за дезинфектанти се поставят на място, удобно за достигане и
за задействане с лакет или крак, в никакъв случай чрез директно захващане.
Дозаторите за течен сапун, дезинфектантите и кърпите трябва лесно да се
почистват и дезинфекцират. Дозаторите, които не са изпразнени напълно, не се
допълват. Преди последващо напълване дозаторите за течен сапун се почистват
основно чрез обилно изплакване на цялата система с гореща вода, за да се от-
странят отлаганията, и се дезинфектират. Течни сапуни
Препоръчва се използването на еднократни опаковки, защото повторната
подготовка и пълнене са свързани с риск от контаминация.
Не се препоръчва използване на твърд сапун.
2.1.2. Средства за лична защита
Те са предназначени да осигурят защита на персонала и да ограничат раз-
пространението на инфекциозните агенти в лечебните заведения. Подборът на
средства за лична защита се основава на оценката за нивото на риска в зависи-
мост от вида на грижите за пациента и в съответствие с нормативната уредба
(Наредба на МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция
на биологични агенти при работа).
Средствата за лична защита включват:
- ръкавици,
- защитни средства за очите (очила, шлемове),
- маски,
- предпазно облекло - престилки, обувки/калцуни и шапки.
Средствата за лична защита се използват от:
- медицинските специалисти, които непосредствено обслужват пациентите
и могат да имат контакт с кръв, телесни течности, екскрети и секрети;
- лабораторния персонал, който обработва материали от пациентите;
- помощния персонал (санитари, персонал от ЦС, в пералното отделение,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиенни изисквания и контрол на ВБИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.