Хигиенни изисквания и контрол на ВБИ


Категория на документа: Медицина


ПРЕВЕНЦИЯ НА ВБИ
За превенция на ВБИ се прилага комплексен (интегриран) подход, който
наред с добре организирания надзор на ВБИ, контрол на епидемичните взриво-
ве и продължителна квалификация на персонала включва следните специфични
елементи със задължителен характер:
- прилагане на стандартните предпазни и подходящи изолационни мерки
при директните грижи за пациента с цел да се ограничи предаването на
ВБИ от пациент на пациент;
- защита на пациентите чрез ограничаване до възможния минимум на
инвазивните манипулации и приложение на подходяща антибиотична и
имунопрофилактика;
- защита на персонала от ВБИ.
Превенцията на ВБИ е задължение на целия персонал: лекари, сестри/аку-
шерки, фармацевти, технически персонал и др.
1. Оценка на риска
Рискът от възникване на ВБИ се определя от фактори, свързани със здрав-
ното състояние на пациента (хронични заболявания, степен на имунокомпро-
метиране) и с вида на приложените лечебно-диагностични процедури, които
могат да увеличат риска.
Оценката на риска е необходима за правилното планиране на подходящите
предпазни мерки. Изисква се диференциране на пациентите и процедурите с
различно ниво на риска и степенуване на предпазни-
те мерки според определеното ниво на риска
2. Прекъсване разпространението на ВБИ
За превенция и контрол на ВБИ се прилагат две основни категории пред-
пазни мерки:
- стандартни предпазни мерки, които задължително се прилагат при всич-
ки пациенти, независимо от диагнозата и инфекциозния статус;
- допълнителни (изолационни или други бариерни мерки), които са спе-
цифични и целят прекъсване на съответния път на разпространение на
ВБИ: аерогенен, въздушно-капков или контактен.
2.1. Стандартни предпазни мерки
Стандартните предпазни мерки представляват задължителния минимум от
изисквания за превенция на ВБИ. Те са предназначени да ограничат риска от
предаване на микроорганизмите - причинители на ВБИ, както от установени,
така и от неустановени източници на зараза в лечебните заведения.
Задължителното прилагане на комплекса от стандартни предпазни мерки
при грижите за всички пациенти осигурява висока степен на защита за пациен-
тите, персонала и посетителите (трети лица). Стандартните предпазни мерки се прилагат при очакван контакт с:
- кръв;
- всички видове телесни субстанции, секрети и екскрети, с изключение на
пот, независимо от установеното наличие или липса на кръв в тях;
- увредена кожа;
- лигавица.
Стандартните предпазни мерки включват комплекс от безопасни методи на
работа и лични защитни средства с бариерни функции:
- хигиена на ръцете,
- използване на средства за лична защита при контакт с кръв, други телес-
ни течности, екскрети и секрети,
- почистване, дезинфекция и стерилизация на оборудване, бельо и околна
среда,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиенни изисквания и контрол на ВБИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.