Хигиенна характеристика на условията на живот в населените места


Категория на документа: Медицина


Мероприятия за здравна защита
* Борбата с шума се води комплексно, с използване на разнообразни архитектурно-градоустройствени, хигиенни/технически, организационни, пътностроителни, лесозащитни и др. средства.
* При източниците на шум се използват:
- Намаляване на шума на двигателите на МПС и усъвършенстване на конструкцията им, контрол за техническата изправност.
- Подходящи гладки улични настилки и малък наклон на улиците (за да не се форсират двигателите).
- Подходяща организация на движението: ограничени и забранени за МПС улици и зони; забрана за форсиране на двигателите; забрана за движение на мотоциклети и тежки камиони в определени райони и часове и т. н.

* За ограничаване на разпространението на шума в жилищната зона:
- Правилно зониране на населеното място, като не се допуска улична мрежа с транзитно движение в микрорайона.
- Достатъчно отстояние на сградите от улиците.
- Екраниране и поглъщане на транспортния шум.
- Вкарване на транспорта под земята или под нивото на жилищната територия.
- Застрояване на обслужващи населеното място сгради покрай улицата (е техните помещения се допуска по-високо шумово ниво).
- При планиране на жилищни сгради, разположени на улици, към тях да са обърнати сервизните им помещения и т. н.

Очаквана ефективност при някои архитектурно-градоустройствени и организационни мероприя тия за намаляване на шума

Нормиране и контрол на шума
* Приетите у нас норми за пределно-допустими нива на шум са регламентирани с Наредба №6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр.58/2006г.).
* Във всички развити страни съществува система за контрол на шума в населените места. У нас тя е изградена на базата на РЗИ и включва освен контрол на шумовия фактор, и контрол на здравното състояние и заболеваемостта на населението, с анализ и оценка за ролята на шума и ефективността на профилактичните мерки.

Гранични стойности на нивата на шума в помещения на жилищни и обществени сгради (Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба №6/2006 г.)

Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях (Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба №6/2006 г.)

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиенна характеристика на условията на живот в населените места 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.