Хигиенна характеристика на условията на живот в населените места


Категория на документа: Медицина


* Това поражда редица психо-хигиенни проблеми.
* За решаването им е необходимо: разделяне на пешеходното движение от моторното, вкарване на моторния транспорт под земята, определяне на пешеходните зони, забранени за МПС, използване на подземен транспорт (метро) и т.н.

* Така наречената свободна улична мрежа е тази на новия вид зониране на населеното място, с основна структурна единица микрорайона.
* При нея (за разлика от класическата радиално-кръгова и по-новата правоъгълна мрежа) се отчита както основното изискване на комуникациите - бързината, така и степенуването на различните видове улици, с оглед структурирането на жилищната и промишлено-складовата зона и защита от неблагоприятните фактори, свързани с автотранспорта.
* При тази система се създава по-голямо разнообразие, което е важен фактор от психо-хигиенно значение.
* При свободната улична мрежа е важен изборът на направлението на улиците.
* То трябва да се съобразява както с нуждите на комуникацията, така и с необходимостта от добра аерация - напр. в топлите райони чрез широки прави улици се вкарва хладен въздух от озеленената градска периферия към центъра или обратно - за задържане на силни, постоянно духащи ветрове се устройват сгради с напречна на ветровете посока.
* Важна е и подходящата улична настилка.
* Паважните настилки не са добри поради трудно почистване, отделяне на много прах във въздуха, също са и източник на силен шум при движение на МПС.
* По-добри в това отношение са асфалтни, бетонни и асфалто-бетонните настилки. През лятото, обаче, те силно се нагряват, отделят се и пари на въглеводороди.

* Зелените площи в населеното място представляват единна система на тези в селищната и в извънселищната територия, свързваща населеното място с околната природа.
* Още при планирането, изграждането или реконструкцията на населените места трябва максимално да се ползват и запазват съществуващите зелени масиви.

* В зависимост от функционалното си предназначение зелените площи в населеното място се разделят на:

1. За широко обществено ползване - общоградски райони, микрорайонни паркове и градини, зелени насаждения на улици и булеварди, паркове за отдих и озеленителни масиви в околоградската зона.

2. За ограничено обществено ползване - озеленени детски градини, училища, болници, предприятия, квартални парцели.

3. Със специално предназначение - ХЗЗ, спортни терени, ботанически и зоологически градини.

* Общо за населеното място всички групи зелени насаждения трябва да заемат около 50% от площта му.
* Известна е мисълта, изказана от световно известния архитект и урбанист Lе Соrbusier: "Материалите за застрояване на градовете са: слънце, пространство, растителност, стомана, бетон. Значението им съответства точно на реда, в който са изброени".
* С това се подчертава значението на растителността като един от петте основни архитектурно-градоустройствени елементи.

* Зелените насаждения имат голямо хигиенно значение като фактор за оздравяване и оптимизиране на градската среда в много направления.
* Един от основните ефекти на озеленяването е този върху локалния климат на населеното място.
* Големите населени места имат свой собствен "градски" климат.
* Интензивността на слънчевата радиация е с 10-20% по-ниска от тази в околоградските зони, вследствие замърсяването на въздуха.
* Това е особено изразено по отношение на ултравиолетовата радиация и долната граница на спектъра й.

* Средногодишната температура на въздуха е с 1,5-2°С по-висока от тази на съседните територии.
* Това се дължи на отделената топлина от консумираната енергия в промишлеността, транспорта, отоплението на сгради.
* Например, само от тръбопроводите на топлофикацията се отделя до 15-20% от топлината на топлоносителя, а топлината, предназначена за сградите, в крайна сметка също се отделя е околното пространство.
* Посочва се също, че едновременното движение на 100 хил. леки коли отделя топлина, съдържаща се в 1 млн. литра гореща вода.
* През лятото значително се загряват стените иа сградите, покривите, улиците, незатревената почва (температури до 40-60°С), които излъчват лъчиста топлина и загряват приземния слой въздух.

* Вследствие по-високата температура на въздуха, относителната влажност е намалена с 5-10%.
* Поради силното замърсяване на въздуха обаче броят на дните с мъгла е увеличен. Посочва се напр., че в Прага за последните 80 г. честотата на мъгливите дни се е увеличила 2 пъти, а в Лос Анжелес мъглата е характерна за градския климат.
* По-високата температура и замърсеността на въздуха с прах и аерозоли увеличава броя на облачните дни и валежите с 10% - напр. за Москва за 10-годишен период валежите в града са били средно 668 mm годишно, а в околностите - 572 mm.
* Отделената топлина (т.н. "топлинен остров") в градовете е причина и за по-ниското атмосферно налягане и за възникването на характерен "градски" вятър през нощта, с посока от периферията към центъра на града.

* Зелените насаждения оказват благоприятно действие за температурно-радиационния режим в градовете по следния начин: намаляват прякото действие на слънчевите лъчи (засенчват повърхностните), изпарява се отделената вода от тях и те самите се нагряват по-малко от слънчевата радиация.
* Напр., температурата на тревната площ е с 5-10°С по-ниска от тази на асфалта през лятото.
* Температурата на въздуха в територии близо до големи зелени масиви - на разстояние, до 100 m от тях е с 1-1,5°С по-ниска от тази на останалите територии.
* През студените сезони зелените масиви имат (макар и по-слабо) смекчаващ ефект в това отношение в сравнение с напълно открити пространства, вследствие по-ниското радиационно излъчване от повърхностите.

* Зелените насаждения през лятото повишават с до 18-25% влажността на въздуха в сравнение с тази на откритите места или при квартали с плътно застройка.
* При измервания, направени в София, е установено, че през лятото в лесопарк влажността е с 8-10% по-висока от тази в жилищен квартал.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиенна характеристика на условията на живот в населените места 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.