Хигиенна характеристика на условията на живот в населените места


Категория на документа: Медицина


* намалена детска и обща смъртност
* увеличена средна продължителност на живота, "застаряване"на населението
* увеличена честота на заболяванията - 3-5 пъти по-висока честота на бронхити 2-3 пъти на пневмонии и плеврити
* изменена структура на общата заболяемост, увеличена честота на т. нар. "болести на цивилизацията", като: болести на сърдечносъдовата система, като причина за над 50% от смъртността; злокачествени новообразувания
Демографски и здравни последици, свързани с урбанизацията на живота
* болести на дихателната система
* транспортен травматизъм и злополуки
* алергични заболявания
* нервно-психични заболявания
* наднормено тегло при 30-40% от населението
* заболявания и състояния, свързани със съвременните непроизводствени сгради (жилища, учреждения, офиси).

1. Селищна територия (80-90%), която включва:
1.1. Жилищна зона (50-60%) - райони, микрорайони,
квартали, групи обществени сгради, зелени площи,
улици, паркинги и площади.
* В нея може да се отдели административно-търговско ядро и комплексни центрове на културно-просветни учреждения, здравни заведения, спортни обекти.
* За нея се избира територия с най-благоприятен релеф, най-добри почвени условия, разположена в надветрената страна на населеното място.

1.2. Зона на селищното стопанство (20-30%) - промишлени терени, терени за комунално-складови сгради, гаражи, трамвайни и тролейбусни паркове, терени за извънселищен транспорт (железопътен, морски, речен, въздушен) и др.
2. Извънселищна територия (10-15 %), която вкючва терени за съоръженията за водоснабдяване, асенизация, лесопаркове, гробища, вилни зони, разсадници, бази за строителство и др.

* За предпазване на жилищната зона от отделените от предприятията вредности - прах, газове, пари, шум, се предвижда най-малко допустимо отстояние между нейната територия и предприятията - т. нар. хигиеннозащитни зони (ХЗЗ).
* В зависимост от вида на производството се определят 7 групи предприятия с ХЗЗ от 50-3000 m.
* При голям капацитет на производството и неефективни очистващи съоръжения тези разстояния се увеличават три пьти или се определят конкретно.
* Целта е в най-близките до предприятието сгради на жилищната зона, отделяните от предприятието вредности (химически и прахови замърсители, шум) да бъдат в границите на комуналните норми. Предприятия, които не отделят вредности, могат да бъдат в жилищните зона - напр., фино приборостроене, електроника, шивашки предприятия и др.

* ХЗЗ се озеленяват богато - 40-60% от площта им.
* Препоръчва се смесено засаждане с устойчиви широколистни или иглолистни дървета.
* В ХЗЗ могат да се разполагат: други предприятия - с по-малък клас вредност (но вредностите им да не се сумират); административни и културно-битови сгради; здравни пунктове; търговски заведения; складове; перални; гаражи; паркинги, т.е. обекти, в които не се живее, престоява се ограничено време, в тях няма деца, възрастни и болни хора.
* В XЗЗ не трябва да се изграждат жилища, детски градини, училища, болници.

* Комуникационните мрежи поставят освен архитектурни и пьтностроителни проблеми, също и хигиенни проблеми.
* Чрез правилно построената улична мрежа се структурира правилно и населеното място -територии, зони,райони, микрорайони, квартали.
* От устройството на уличната мрежа зависи добрата аерация и инсолация.
* Превозните средства, движещи се по улиците, са източник на шум, вибрации, газове, прах.
* Правилното устройство на улиците намалява значително тези вредности.
* Уличната мрежа заема средно 17-22% от жилищната зона.

* Неблагоприятните фактори при уличната мрежа са свързани с:

1. Ориентацията и ширината на улиците, която е свързана с инсолацията и естествената осветеност на сградите и помещенията.
* Тесните улици с разстояние между срещуположните сгради по-малко от два пъти височината им влошават силно инсолацията и осветеността на жилището.
* У нас няма приети норми за време на инсолация на сградите и териториите (в Русия, Франция, Германия, Англия, Белгия то е минимално 2-3 h дневно за определен период през годината).

2. Направлението и ширината на улиците е свързано с аерацията на населеното място, важен фактор за поддържане на добър локален климат и за очистване на въздуха.
* Направлението на улиците е фактор за задържане на силните постоянни ветрове.
* Неправилно планираната улична мрежа обратно - създава условия за влошаване физическите, химическите, праховите и биологичните качества на въздуха.

3. Основните неблагоприятни фактори за улиците са свързани с тяхната основна функция - поемане на пешеходното и моторното движение.
* Тук трябва се посочи и това, че функцията на улиците за едновременно движение в нея на пешеходци и МПС поставя в конфликт тези два участника в движението.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиенна характеристика на условията на живот в населените места 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.