Хигиенна характеристика на условията на живот в населените места


Категория на документа: Медицина


Хигиенна характеристика на условията на живот в населените места

Хигиена на населените места
* Хигиената на населените места е основен раздел на комуналната хигиена, занимаващ се с хигиенните проблеми на планировката, строителството и благоустройството на населените места, с цел създаване на най-благоприятни условия на живот на населението.
* За реализирането на тази цел е необходимо решаването на широк кръг въпроси с участието на много немедицински специалисти - архитекти, инженери, икономисти, геолози, хидролози, метеоролози, пътни строители.
Основни въпроси, при които е необходима хигиенна оценка:
* Основните въпроси, при които е необходима хигиенна оценка са:

1. Избор на територия, функционално разпределение и зониране на населеното място.

2. Планиране и застрояване на района, микрорайона, квартала.

3. Планировка и строителство на жилищните и обществените сгради.

4. Защита на атмосферния въздух в населените места от замърсяване.

5. Защита на водоизточниците от замърсяване и водоснабдяване на населеното място.
Основни въпроси, при които е необходима хигиенна оценка:

6. Защита на почвата от замърсяване. Устройство на канализация и очистване на населеното място от отпадъци.

7. Озеленяване на населените места.

8. Планировка и устройство на уличната мрежа.

9. Борба с шума в населеното място.
Урбанизация на живота
* Нарастващото значение на хигиената на населените места понастоящем е тясно свързано с т.нар. урбанизация на живота.
* Урбанизацията на живота е световен исторически процес, утвърдил се през петдесетте години на XX век, свързан с научно-техническата революция и новите форми на социален живот.
* Урбанизацията е свързана с дълбоки структурни промени в съществуващите градове и населени места, вследствие развитието на промишлеността, транспорта, жилищното строителство, проникването на "градския начин на живот" и в малките селища.
* Урбанизацията оказва огромно влияние за развитието на обществото и държавата, тъй като е плод на цивилизацията.
Урбанизация на живота
* Един от най-съществените белези на урбанизацията е нарастването на големите градове и повишаването на тяхната съществена роля.
* Сега се говори за урбанистична революция, като се посочва, че след 1950 г. градското население се е увеличило три пъти, като е достигнало около 2 млрд. души през 1985 г.
* За индустриалните страни за този период увеличението е било двойно - от 477 на 838 млн, а за развиващите се страни - четворно (от 286 млн. на 1.14 млрд.).
Урбанизация на живота
* Особено характерна тенденция при урбанизацията е нарастването на броя и населението в големите (над 100 хил. жители) и милионните градове.
Урбанизация на живота
* Към края на XIX век в света е имало 4 града с население над 1 млн.
* През 1920 г. те са били 25, през 1950г. - 90, към 1980 г. -168.
* Този процес непрекъснато продължава, като и сега при 25-те най-големи селищни агломерации в света, с население през 1995 г. от 7,5 до 26,8 млн. жители, процентът на нарастването им през периода 1990-1995 г. е бил 0,40-5,68.
Урбанизация на живота
* Урбанизацията има както благоприятни, така и неблагоприятни социални, здравни и демографски ефекти за населението.

Благоприятни последици от урбанизацията
* Най-съществените благоприятни последици на урбанизацията са:

- висока степен на комфорт в бита, труда, отдиха, транспорта

- всеобхватно и модерно благоустройство на населеното място
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиенна характеристика на условията на живот в населените места 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.