Хигиена и екология. Основни понятия в екологията. Замърсяването на околната среда.


Категория на документа: Медицина- Биосфера -онази част от земната повърхност,в която съществува каквато и да е форма на живот.

- Екологична система -представлява природен комплекс от животни, разстения и фактори на обитаваната от тях среда, които са свързани помежду си, чрез обмяната на вещества и енергия.

- Биоценозата представлява съвкупност от всички живи организми, които обитават даден биотоп.

-Биотопа е част от средата обитавана от организмите,в която има еднородни условия за съществуване.

Основни хигиенно-екологични проблеми са:замърсяването на атмосферата, на водата и на почвата. За контролиране на тези проблеми се прилага екологизацията.

Екологизацията е процес, чрез който може да се коригират направлението, методите и формите на научно техническият процес. Основна цел на екологизацията е да се запази екологичното равновесие между човека и неговата жизнена среда,да не се допускат съществени изменения в биосферата. Негативните изменения в биосферата оказват също такова отрицателно въздействие върху човешкото здраве,предизвиквайки напр.различни видове алергии.

Негативни последици от човешката дейност върху природата са:

1.Замърсяване на атмосферата-с прах,химични съединения и други.Основни замърсители са:

-промишлените отпадъци;

-ТЕЦ;

-транспорта(автомобилите);

-селскостопанските и битови отпадъци;

-атмосферните замърсители,като прах,въглероден диоксид,серен диоксид,оловни аерозоли и др.

2.Замърсяване на водите-става чрез промишлените и комуналните отпадни води(напр.синтетични миещи вещества,нефт и др.).

3.Замърсяване на почвата-интензивното торене и използването на пестициди нарушава нормалните процеси в почвата.Също така вредно е замърсяването с радиоактивни вещества и пластмаси,които остават неразградени дълги години напред.

Антония Димитрова Подпис:
Фак.№ 987

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиена и екология. Основни понятия в екологията. Замърсяването на околната среда. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.