Хигиена и екология. Основни понятия в екологията. Замърсяването на околната среда.


Категория на документа: Медицина


Реферат

по
Хигиена и екология

Хигиената е медицинска наука,изучаваща взаимодействието човек-жизнена среда.Тя обхваща три основни направления:

1.Профилактика

2. Лечение

3. Рехабилитация

Профилактиката цели да предотврати заболяването на човек и да укрепи неговото здраве.Различаваме: първична, вторична и третична профилактикa на здравето.
Първичната (цели запазване на здравето), вторичната (цели да открие рано заболяването и преодоляването му) и третична профилактика (цели възстановяване на здравето).

В България основател на първата Катедра по хигиена в Медицинския факултет в София през 1919г. e професор Тошко Петров.

Целта на хигиената е изучаването влиянието на факторите на околната среда върху здравето на човека и произтичащите от това последствия. Също така тя има за цел да изучава, опазва, укрепва и подобрява здравето и работоспособноста на човек.

Хигиената има няколко осовни задачи:
- да прави хигиенна оценка на факторите и условията на средата в която живее човек. Тя изучава физичните,физико-химичните, химичните и други фактори;
- да изучава процесите на обучение, хранене, труд и отдих. Също така и промените в човешкият организъм, настъпващи при взаимодействието му с жизнената среда;
- да разработва нормативи и мероприятия за факторите и процесите в жизнената среда;

Има три метода на хигиена: общонаучни, частнонаучни и специфични.
- Общонаучните обхващат:описание, наблюдение, лабораторен експеримент и анализ и синтез;
- Частнонаучните изучават предимно жизнената среда на човека;
- Специфичните методи са: санитарно описание, санитарно обследване, хигиенна експертиза и комплексен хигиенен метод(включва изброените по-горе);

Хигиената е тясно свързана с епидемиологията, микробиологията и паразитологията, като хигиената изучава предимно физични, физико-химични и химични фактори, а останалите изучават биологичните фактори на жизнената среда.

Взаимодействието на хигиената с клиничните дисциплини се изразява в общата цел на науките да отстраняват болестта и да възстановяват здравето на човека. Важно значение за хигиената има и трудовата медицина,която обхваща диетичното хранене, хигиената на труда и професионалната патология, както и науки като математика, статистика, психология, ергонометрия и др. Съществуват много хигиенни дисциплини като:
- Комунална (хигиена на жилищната среда);
- На храненето;
- На труда ;
- На детско-юношеската възраст;

- Лична хигиена;

- Транспортна;
- Болнична ;
- Радиационна;
- Военна;
- Авиационна;
- Болнична (на лечебно-профилактичните заведения);
и др.;

Всички тези дисциплини обхващат основните функции на хигиената, а именно-познавателна, прогностична и приложна функция.

Екологията от своя страна е биологична наука.Тя е комплексна интердисциплинарна наука за причинно-следствените взаимовръзки и взаимодействия на организмите,обществото и средата. И при хигиената и при екологията предмет на изучаване е човека и неговата среда, а целта и на двете науки се свежда до категорията здраве. Имат една основна разлика- това е, че хигиената изучава въздействието на жизнената среда върху човека, а екологията изучава антропогенното въздействие върху околната среда.Основни понятия в екологията са:биосфера, екологична система (биогеоценоза), биотоп(екотоп) и биоценоза (екоценоза)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиена и екология. Основни понятия в екологията. Замърсяването на околната среда. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.