Хемо-динамичен мониторинг


Категория на документа: Медицина


Хемо-динамичен мониторинг

В тесен смисъл на понятието мониториране (monitoring, от латинската дума monitare - проследяване), означава проследяване на промените в стойностите на физиологичните параметри при пациенти по време на интензивно лечение. Това е специфичен диагностичен процес, чрез който се осигуряват знания за физиологични и патофизиологични явления и за ефективността на диагностични и терапевтични действия. Хемо-динамичния мониторинг включва мониторни техники за оценка на функциите на ССС при интензивно лечение.

Мониторна ЕКГ
Електрокардиограмата е метод за определяне на електричната ефективност на сърцето чрез запис на промените на електричните потенциали във времето, идентифицира всяка фаза от сърдечния цикъл. Промяната в нормалната продължителност на всяка фаза има определено диагностично значение. Мониторната ЕКГ позволява установяването на животозастрашаващи нарушения в сърдечния ритъм (асистолия, камерни фибрилации, камерни екстрасистоли), измерване и мониториране на сърдечната честота. Важно е да се помни, че между електрическата дейност на сърцето, регистрирана чрез ЕКГ и помпената функция на сърцето не винаги съществува паралел. При пациенти обект на интензивно лечение се наблюдава електрическа сърдечна дейност без адекватен или изобщо липсващ хемодинамичен отговор.

Мониторинг на кръвно налягане
Кръвното налягане се разглежда като трансмурално налягане ,т.е. то е равно на вътресъдовото налягане минус атмосферното налягане. Поради тази причина от голямо значение е правилното нулиране на мониторната апаратура. Мониторните методи за измерване на кръвни налягания се делят на две големи групи - инвазивни и неинвазивни методи. Инвазивен метод за мониториране на налягане - чрез него се измерват систолните артериални налягания, белодробните артериални налягания, включително белодробно капилярно налягане и ЦВН. В хода на катетеризацията на белодробната артерия се измерва и налягането в дясното предсърдие и в дясната камера. Измерващата система при инвазивен метод за мониториране на ССС при канюлиране на a. brachialis се състой от следните елементи: интраартериална канюла с трипътно кранче, свързваща тръба и смесител е съединена със система за непрекъсната интравенозна инфузия; чрез трипътно кранче интраартериалната канюла е свързана с трансдюсер; монтираното на трансдюсера трипътно кранче се отваря към атмосферата за калибриране; чрез електричен проводник трансдюсера е свързан с монитор, чийто главни части са екран за наблюдение на кривата на налягането и записващ уред. Инвазивният метод е с много висока корелация между измерваните и действителните стойности на системните артериални налягания, както при нормални хемодинамични условия, така и при нестабилна хемодинамика. Позволява да се мониторират систолните артериални налягания с всеки удар и да се извършва оценка върху качествените характеристики на артериалната пулсова вълна. Отрицателните страни на инвазивния метод са свързани с висока степен на инвазивност, а оттук и увеличен риск за възникване на специфични усложнения.
Неинвазивни методи за измерване на налягания - основават се на следния принцип: периферна артерия на горен или долен крайник се притиска от напълнена с въздух маншета, налягането в маншета се измерва с манометър. Неинвазивния метод е на второ място като метод за измерване на артериални налягания по следните причини: той в голяма степен се поддава на автоматизация и измерванията чрез него се извършват без пряка намеса на мед.сестра; той е безрисков за пациентите; при него измерените сойности на средното арт.налягане са близки до тези, измерени чрез инвазивния метод.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хемо-динамичен мониторинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.