Характеристика на общата практика и разликата и от болничната


Категория на документа: МедицинаОбщата медицина е сравнително нова за България специалност, съсредоточена изцяло извънболничната здравна помощ, която се отличава от останалите медицински специалности като философия, подход, ежедневна програма.
Общата медицина(обща практика и фамилна медицина) е академична и научна дисциплина със свое собствено образователно съдържание, научно-изследователска дейност, документална база и клинична активност ориентирана към ПМП.
Общата медицина като независима, отделна клинична дисциплина има своя академична база.Основният подход при ОПЛ е холистичния подход към клиничните проблеми на здрави и болни.Разглежда въпросите за здравното благополучие на семейството и обществото.За Общата медицина е характерен цялостен подход към здравето на индивида.Като клинична дисциплина тя включва всички клинични специалности, поведенчески и социални науки, етични и правни аспекти.
Общата медицина изисква теоретични знания, определени практически умения, специални умения за общуване, способност да работи както със здрави, така и с болни, да притежава качества позволяващи му да работи в сътрудничество с организации и обществото.
Общата медицина се характеризира със следните компоненти
1.Първична помощ-първи контакт;
2.Продължителна помощ;
3.Цялости(пълни) грижи;
4.Осъществява се е сътрудничество;
5.Координирана помощ;
6.Ориентирана към обществото помощ;
7.Семейно ориентирана помощ;
8.Ориентирана към превенция помощ;
Първичната помощ-първи контакт
1. Безадресни здравни здравни проблеми на цялата популация;
2. Без разлика на пол, възраст, социален клас, раса, религия;Вид оплаквания или каквито и да било здравни проблеми;
3. Лесно достъпна без забавяне;
4. Достъпност до всички нива, когато са необходими в подходящо място, часове, дни.
5. Достъпност без предварителна заявка;
Пациентите не могат да посещават специалист без препоръка от ОПЛ-"Пазач при портите".
ОБЛ изгражда и поддържа взаимодействието между структурите за вторична помощ и препоръчва най-доброто за своите пациенти.

6. Продължителна помощ;
В общата медицина се различават две основни понятие епизод и континиум с обърнато отношение за разлика от специализираната помощ. ОМ е насочена към отделния човек в по-голяма степен отколкото към самото заболяване
За ОПЛ постоянните здравни грижи са насочени към пациента, а епизод е самото заболяване.За останалите специалисти контиум е заболяването, а епизод е пациента.
Непрекъснатостта на грижите се основава на продължителни междуличностни взаимоотношения между пациента и лекаря покривайки индивидуалните здравни нужди в продължение на съществените периоди от неговия живот, без да бъдат ограничени от периодите на неговото боледуване.
От семейният лекар се очаква също да обезпечи грижите за пациентите и техните семейства и в края на живота им, помагайки им да умрат спокойно и с достойнство.
ОПЛ използва времето като диагностично и терапевтично средство и/или осъществяване на продължителни здравни грижи.Продължителността на грижите позволява на ОПЛ да използва своите качества, нарастващи знания и усъвършенстващи се умения да работи с пациента и неговото семейство също като терапевтично средство.
Семейния лекар с времето натрупва данни и информация за пациентите и техните семейства и ги използва в интерес на личността в много по-голяма степен отколкото специалиста, който се ограничава единствено в епизодите на болестта.
Продължителността улеснява поддържането на здравето на пациента и помага наблюденията да изяснят естеството на проблемите.Стриктното продължително проследяване позволява на ОПЛ да се ориентира и да предвиди евентуални епизоди и да и предложи своевременна профилактика или изпреварващи активни интервенции.Продължителното проследяване на пациентите позволява да се решат проблемите по-лесно и да намалят ятрогените рискове, като това се отразява и върху финансовите разходи-те се редуцират.
Друг аспект на непрекъснатостта на първичната помощ е възможността да непрекъснат достъп до нея-чрез участие в кабинетите за неотложна помощ и системата на повикване.
ОПЛ работи на границата между страданието и заболяването и съчетава хуманните - етични аспекти на взаимоотношенията между лекар и пациент с процесите на вземането на клинични решения.ОПЛ разглежда пациента не само от биологична гледна точка, но от социална и психологическа.Така ОПЛ разглежда индивида в контекста на семейството, обществото и оценява множествените здравни нужди.
Независимо, че множество специалисти са въвлечени във грижите за пациента семейният лекар е този който обезпечава достъпа до тези грижи.
ОПЛ работи в сътрудничество:
1. с медицински, здравни и социални структури и служби;
2. лекари специалисти;
3. диагностични звена;
4. болници;
5. стационари;
6. домове;
7. хосписи;
8. държавни и обществени организации;
9. социални работници;
10. организации финансиращи здравеопазването
11. фондации и други
Характеристика на ОПП-екип:
ОПЛ активно участва в един добре фунционално работещ мултидисциплинарен екип и трябва да е подготвен да оглави този екип.Екипът на ОПЛ се състои от група индивиди работещи заедно за постигане на обща цел-обезпечаване на подходящи здравни грижи за индивида и неговото семейство в обществото.Най-добре се осъществява,чрез определен набор от специалисти с различни възможности , точно определени роли-" екип за първични грижи".ОПЛ е водач на този екип.В общата практика работи и сестра , която подпомага ОПЛ при манипулациите, включително хирургични.Друга сестра в някои страни наричана "областна", работи основно по домовете на пациентите.Друг специалист работи по въпросите на превенцията, здравната просвета и развитието на детето.Акушерката е включена в антинаталните и постнаталните грижи в дома на пациента.Членове на екипа може да са-психиатрична сестра, психотерапевт, физиотерапевт, диатолог, сестри и други специалисти.Необходими са рецепционист, мениджър и счетоводител.
Координирана помощ-ОПЛ трябва да е в състояние да се справя с редица здравни проблеми открити при първият контакт с пациента, но и когато е необходимо да насочи своевременно пациента към подходящ специалист.
Ролята на ОПЛ като-"Пазач при портите" е много важна:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика на общата практика и разликата и от болничната 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.