Глобални неравенства в здравето - основни измерения


Категория на документа: Медицина


* Липса на разнообразие и среда на мултикултурализъм сред здравните работници
* Липса или много малък брой на представители на малцинствени групи в системата на здравеопазването (в САЩ едва 4% от здравните работници са афроамериканци)
* Възрастта също може по различни начини да бъде фактор за неравенство
* Трудности при достъпа и обслужването на хора в неравностойно положение

* Здравни неравенства относно качеството на грижата към различните малцинствени групи може да включват:
* Проблеми с комуникацията Комуникацията е от основно значение за предоставянето на подходящо и ефективно лечение и грижа, така че недобрата комуникация (особено, когато пациентът не говори добре езика) може да доведе до неправилна диагноза, неправилна употреба на медикаменти, невъзможност да се получи проследяваща грижа. Тук става дума за неговорещите националния език популации в дадена страна, при което е налице езикова бариера. Друг тип комуникативни проблеми, които обаче не произтичат от езикова бариера, са тези по отношение на хората с различна полова ориентация, когато в общуването с тях се употребява хетеросексистки (съзнателен или не) маниер например.

* Дискриминация от страна на обезпечаващия- Това е, когато обезпечаващите в здравеопазването, независимо дали съзнателно или несъзнателно третират расови и етнически пациенти различно от други пациенти. Тук например не винаги се отразява фактът, че някои раси имат по различни групи заболявания отколкото други етнически популации. Дискриминация на обезпечаващия също може да бъде видяна в третирането по по-лош начин на пациенти с различна сексуална ориентация, дискриминативно отношение към жени и пр.

* Мерки за преустановяване на неравенствата в системата на здравеопазването

Предлагат се много разнообразни методи и мерки за преодоляване или намаляване значително на неравенствата в здравеопазването в различните страни по света. Според Агенцията за изследване и качество на здравеопазването (АИКЗ), която е част от Американският отдел за здравни и човешки услуги, за намаляване на неравенствата здравната система трябва да има предвид следните културно-компетентни техники:
* Преводачески услуги- наемане на специалисти за намаляване на комуникативната бариера с чужденци и хора със слухови увреждания
* Наемане и ангажиране на повече служители от малцинствените групи в системата на здравеопазването
* Обучение- да се наблегне на обучението на медицинския персонал по темите за общуването и поведението спрямо малцинствени групи, работа с хора в неравностойно положение и т.н.
* Координираност, приспособимост на здравните работници - здравните работници трябва да са подкрепящи и способни да приспособят здравните планове в отношение на културните вярвания към традиционните здравни практики.
* Убеждаване и довеждане на групи от хора, които рядко търсят здравна помощ.
* Непрекъснати информационни кампании, свързани с темите за здравето
* Включване на семейни и/или общностни членове- АИКЗ заявява, че особено тази културна компетентност може да бъде от съществено значение за постигане на съгласие и приобщаване към лечението.
* Изследване на другата култура- това означава да си позволиш да стъпиш извън своята комфортна зона и да навлезеш в друго културно поле, което би ти позволило да увеличиш своята толерантност за друга култура, както и може да повиши собственото разбиране за нови и различни идеали и вярвания.
* Административни и организационни помещения- този аспект се отнася до локализацията на места за здравна помощ, клинични часове и т.н. в съответствие с нуждите на малцинствата.

* Неравенства и множествена дискриминация при достъпа и качеството на здравеопазването в Европейския съюз

Неравенствата в сферата на здравеопазването са един от най-основните проблеми, засягащи страните в Европа, а те особено се изостриха в резултат на финансовата криза на континента.

В член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз се признава правото на свобода от дискриминация, включително въз основа на пол, расов или етнически произход и религия или убеждения. Член 35 гарантира правото на достъп до здравна профилактика и правото на всеки да ползва медицински грижи при условията, установени от националните законодателства и практики.

Европейският съюз има закони, които забраняват дискриминацията, основана на шест признака, а именно: пол, възраст, увреждане, религия или убеждения, раса или етнически произход, и сексуална ориентация. Въпреки това, твърде често хората са дискриминирани въз основа на повече от един признак. Това се нарича "множествена дискриминация". Например възрастна жена от малцинствена етническа група може да бъде третирана неравно, защото е възрастна, защото е жена и защото принадлежи към етническо малцинство. По-млад мъж от същото етническо малцинство, или възрастна жена от различна етническа група може да не бъдат третирани по същия начин.

От правна гледна точка съществуват две затруднения в борбата с множествената дискриминация при достъпа до здравеопазване: Законодателството на ЕС защитава срещу дискриминация единствено въз основа на пол и расов или етнически произход при достъпа до здравеопазване. To не признава изрично или не предвижда разпоредби за борба с множествената дискриминация. В резултат на това жертвите на множествена дискриминация могат да срещнат трудности при завеждане на успешни искове пред съда или друг орган за разглеждане на жалби. Освен това политиците не са задължени да вземат предвид множествената дискриминация при формулирането на политики за подобряване на равния достъп до здравеопазване.

Докладът на FRA "Неравенства и множествена дискриминация при достъп и качество на здравeопазването " (Inequalities and multiple discrimination in access to and quality of healthcare) проучва опита с неравно третиране на повече от едно основание в здравеопазването, като предоставя факти за дискриминация или несправедливо третиране.Той се основава на предварително правно проучване и социална работа на терен, извършени в Австрия, Италия, Обединеното кралство, Чешката република и Швеция. При теренната работа са интервюирани над 170 потребители на здравни услуги, изложени на риск от множествена дискриминация поради взаимодействието на фактори като възраст, пол, етническа принадлежност и увреждане, както и 140 здравни специалисти, представители на органи по равнопоставеността, органи по жалбите в областта на здравеопазването и неправителствени организации (НПО). - Резултатите от проучването на FRA показват, че здравните системи могат да създават пречки за достъпа до здравеопазване или да предоставят медицински грижи от различно качество на хора с повече от една закриляна характеристика, като например пол, увреждане и етническа принадлежност. Комуникационните и езиковите бариери, например, засягат много групи, специално защитени от антидискриминационното законодателство, но лица с повече от една защитена характеристика се натъкват на допълнителни предизвикателства. Резултатите от проучването показват също, че е възможно тези потребители на здравни услуги да изпитат липса на достойнство и уважение когато прибягват към здравни услуги или общуват и взаимодействат с медицинския персонал.

Ето защо е необходимо разработването и непрестанно прилагане на подходящи политики и действия, с които това може да бъде преодоляно, но при всички случаи работещи решения са невъзможни без прякото и активно участие на пациентите в лицето на техните представителни организации.

Източници:
1. http://bg.wikipedia.org/
2. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-factsheet_inequalititesmultdiscrimination_bg.pdf
3. http:/expert.bg/
4. http:/
5. ec.europa.eu
??

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобални неравенства в здравето - основни измерения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.