Глобални неравенства в здравето - основни измерения


Категория на документа: Медицина


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ
Факултет по обществено здраве
Бакалавърска програма по Управление на здравните грижи

РЕФЕРАТ

По: Социална медицина
Тема: Глобални неравенства в здравето- основни измерения

Изготвил: Медина Демирова Проверил.............................
УЗГ- 2курс; фак.Nо: 885 /доц.Семерджиева/
-Пловдив 2014-

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Какво представлява неравенство в здравеопазването.........................3
2.Основни групи неравенства- етнически и расови неравенства..............4
3.Неравенства, дължащи се на пола.................................................5
4.Неравенства, породени от различията в сексуалните различия.............5
5.Фактори, влияещи върху достъпа на медицински услуги....................6
6.Фактори,влияещи върху качеството на медицинските услуги..............7
7.Мерки срещу неравенството в здравеопазването..............................8
8. Неравенства и множествена дискриминация при достъпа и качеството на здравеопазването в Европейския съюз..........................................9
9.Източници............................................................................12

Неравенствата в сферата на здравеопазването са един от най-основните проблеми, засягащи страните в Европа и света. Неравенството в здравеопазването или още здравната несъизмеримост се определя като неравенство в достъпа до здравната система, до адекватна грижа за здравето и цялостни пропуски в качеството на здравните грижи, поради етнически, расови, културни, свързани със сексуална ориентация, възрастта и дори свързани със социално -икономическия статут причини.

Американската организация Администрация на здравни ресурси и услуги (АЗРУ), дефинира неравенствата в здравето като "зависими от популацията различия в заболявания, здравни резултати и последствия или достъп до здравна грижа".

Изследвания, проведени в САЩ например, документират неравенства по отношение на малцинства като афроамериканците, етническите американци (по произход индианци), азиатските американци и латиноамериканците. В сравнение с белите американци, при тези малцинствени групи се наблюдава по- висока честота на хронични заболявания, по-висока смъртност и по-слаби резултати в процеса на подобряване на здравето.

Според Световната здравна организация (СЗО) относно достъпа до медицинските грижи се наблюдава "крещящото неравенство". В доклада на организацията за здравеопазването в света , се отбелязва че неравенството в санитарната област днес е по-голямо, отколкото през 1978 г., Разликата между продължителността на живот в най-богатите и най-бедните страни надхвърля 40 години, а личните разходи за здравеопазване ежегодно карат 100 милиони души да минат под прага на бедността. В глобален план разходите за здравеопазване варират между 20 и 600 долара на човек годишно. Що се отнася до еволюцията на света, намерените от сектора на здравеопазването отговори често са неадекватни и наивни, неспособни са да изпреварят появата на проблемите и да допринесат за откриване на глобални решения, се заключава в доклада.
* Неравенствата мога най-общо да се обединят в следните основни групи:
1. Етнически и расови неравенства - В съвременното общество етническото напрежение и расизмът се явяват много силен фактор в обществото. Няма сфера в която да не се срещат проблеми, породени от етническите различията между хората и предубедеността на групи от хора спрямо тях. Колкото и развито да е обществото като цяло в 21 век, въпреки процеси като урбанизация и миграционните процеси, които събират хора от цял свят с различни етноси, религии и култура, все още този проблем не може да се преодолее напълно. За голямо съжаление етнически и расови неравенства се наблюдават и в здравното обслужване на хората по отношение достъпа и качеството му. Влияние оказват:
* Лични, социално- икономически особености и характеристиките на средата, в която живеят различните етнически и расови групи
/ например някои етнически и расови малцинства живеят в по-бедни райони и/или имат по-ограничени финансови възможности спрямо други/
* Трудностите, които определени етнически и расови групи срещат, когато се опитат да получат здравна помощ
* Качеството на здравното обслужване, което се различава по отношение на неговото предоставяне за различните етнически и расови групи
2. Неравенства, дължащи се на пола- Според изследвания проведени в САЩ, жените по-често имат здравни застраховки и като цяло получават по-добра здравна помощ. Същевременно те се явяват по-често като обект на дискриминативно, унизително и т.н. отношение по време на здравно обслужване.

3. Неравенства, породени от различната сексуална ориентация - Въпреки че обикновено под дискриминиращо неравенство се имат предвид етническите и расови групи, хората с различна сексуална ориентация също биват обект на неравенство. Освен като малцинствена група по отношение на сексуалността си , тези групи имат много често и различна култура, което ги прави обект и на културна дискриминация. Тук проблеми с достъпа до здравеопазването има особено за трансджендър хората / терминът "трансджендър" включва в себе си всички онези личности, които не се вписват в "стереотипите за пол", определяни като "мъжки" и "женски"/. Тези проблеми се изразяват в хетеронормативно и дискриминиращо отношение, непознаване на специфичните за групата оплаквания, дължащо се на игнориране на въпросите относно тези групи, некоректно вербално и цялостно отношение при споделяне на ориентацията, и последвало от това нежелание и отлагане на необходимата здравна консултация или помощ от страна на "различните" . Особено в САЩ един от основните проблеми в здравната сфера е отказ от признаване на ролята на партньора и отстраняването му като информираност , както и игнориране на законите, които целят да имунизират здравната помощ от правонарушения поради дискриминация върху хората с различна сексуална ориентация хора.

* Основните факторите, влияещи върху достъпа на медицинската помощ за различните групи хора са следните:
* Пълна липса на здравно осигуряване
* Липса на регулярно здравно осигуряване
* Липса или недостиг на финансови ресурси
* Правни бариери (при нелегални емигранти, еднополови бракове и пр. )
* Структурни или административни проблеми (лош транспорт, чакане пред кабинети за оказване на медицинска помощ и т.н.)
* Финансовата система на здравеопазването (в някои държави малцинствата получават по- ниски здравни застраховки)
* Липса на здравни заведения и медицински специалисти в по-слаборазвити и по- слабо населени места
* Езикови барирери (при емигрантите)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобални неравенства в здравето - основни измерения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.